Farské oznamy

Siedma nedeľa – 19. februára 2017

 1. V stredu ráno bude sv. omša v latinskom jazyku.

 2. V sobotu ráno bude sv. omša o 7:25 h.

 3. Informácie ohľadom pohrebu: 
  Úmrtie treba čím skôr oznámiť kňazovi a dohodnúť si hneď termín pohrebu. (Najlepšie hneď zavolať na faru.)
  Pohreby sa konajú v pracovné dni, preto nežia­dajte pohreb na nedeľu alebo sviatok.
  Kňazovi nahláste, kedy a kde príbuzný zomrel, okolnosti jeho smrti, či bol pred smrťou sviatostne zaopatrený, taktiež či bol praktizujúcim katolíkom, ako aj závažnejšie okolnosti jeho života.
  Na farský úrad je nutné predložiť List o pre­hliadke mŕtveho vystavený lekárom a potvr­de­ný matrikou v mieste úmrtia. (Doklad mô­že­te priniesť dodatočne, ale ešte pred po­hre­bom.)
  Záležitosti ohľadom prípravy a prevozu zosnu­lého dohodnite s pohrebnou službou.
  Ak chcete, kontaktujte poverené osoby ohľa­dom zvonenia, modlenia pri zosnulom, spevu pri pohrebe, príp. organistu.
  Pohrebný obrad sa môže konať bez omše alebo s omšou – ak je to možné a ak bol zomrelý praktizujúcim veriacim. Aj keď je pohreb bez omše, slávi sa pohrebná omša za zosnulého v inom čase. Nežiadajte pohreb spojený so sv. omšou, ak zomrelý nebol praktizujúcim kresťanom (ne­navštevoval bohoslužby, nepristupoval k sviatos­tiam), alebo ak nebol pred smrťou zaopatrený sviatosťami, alebo ak si smrť zapríčinil sám (samovražda, alkohol a pod.).
  V prípade že zomrelý je veriacim iného vierovyznania, treba sa obrátiť na jeho vlastného duchovného.
  Patrí sa, aby rodina zosnulého – zvlášť najbližší príbuzní (manžel, deti, príp. rodičia) – pred pohre­bom pristúpili k sv. spovedi a pri pohreb­nej omši k sv. prijímaniu. Aj pre tých, ktorí žijú v stave, ktorý im bráni pristupovať k svia­tos­tiam (rozvedení, civilne sobášení alebo nezo­sobášení a pod.), môže byť pohreb príležitosťou k hľadaniu riešenia a k rozhovoru s kňazom. (Pri sv. spovedi je vhodné zhodnotiť svoj vzťah k zosnulému, ako aj to, či sme nezanedbali vážnu povinnosť postarať sa o jeho duchovný život počas choroby či staroby – pristupovanie k sviatostiam aspoň raz do roka, návšteva kňaza u chorého –, a či sme sa postarali, aby bol pred smrťou zaopatrený sviatosťami.)

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

Nedeľa
19. 2.

Siedma nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

za členov ružencového bratstva

† Helena Fortuníková (pohr.)

† Margita Lališová,
rod. Anna a Ján Knapo

Pondelok

 

17:00

† Viliam Turičík

Utorok

 

17:00 Brv  

/

Streda

Katedra sv. Petra
Sviatok

/latinská/

  6:10

/

Štvrtok

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka
Spomienka

17:00

za zdravie a Božiu pomoc –
Zuzana, Laura, Vlasta

Piatok

 

17:00

vl.

Sobota

 

  7:25

/

Nedeľa
26. 2.

Ôsma nedeľa
v Cezročnom období

  7:40  

  9:00 Brv

10:30  

† Jozefína Hároníková (15. výr.)

/

/† Veronika Lapúniková (1. výr.)/

 

0
0

Oznamy - staršie

Ukazujem 5 výsledkov.