História

Ukazujem 11 - 20 z 284 výsledkov.
Položiek na stránku 10
z 29

Oznamy

2. veľkonočná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Utorok: SV. MARKA. EVANJELISTU. Sviatok.
Sobota: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY. Sviatok.
Nedeľa: TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Farská veľkonočná ofera činila 1510,-€. Nech darcov požehnáva Pán.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v piatok resp. v stredu. Prosím tretiakov, aby si prevzali otázky z 3. časti.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

V dnešnú nedeľu Božieho milosrdenstva sa koná Procesia k Božiemu milosrdenstvu. Začne o 14.30 pri Kaplnke Božského Srdca, kde požehnáme obraz Božieho milosrdenstva, ktorý cestou bude umiestnený v nemocnici. Cez pešiu zónu prídeme v procesii do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a a benefičného koncertu zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok. V rámci benefičného koncertu dobrovoľne môžete podporiť Dom pokoja na Lúke, ktorý slúži tehotným matkám, ktoré sú týrané alebo v bezvýchodiskovej situácii.

Poklona Sv. oltárnej v dnešnú nedeľu v kaplnke Božského Srdca bude len do 14.30.

Zapisovanie úmyslov na mesiac jún bude v nasledujúcom týždni po sv. omšiach. V farskom kostole sa v pondelok a v utorok pri ranných sv. omšiach zapisujú úmysly na ranné sv. omše a pri večerných na večerné.

Na Slovensku od 25. marca do 25. decembra 2017 prebieha projekt s názvom 9 mesiacov za život. Bližšie informácie je možné nájsť na nástenke a na stránke projektu: www.9mesiacovzazivot.sk.

Na nástenke máte plagát púte do Prahy, ktorú organizuje p. Meluš.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Veľkonočná ofera v našej kaplnke – 1810,80 EUR. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. Je možné získať úplne odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, Vyznanie viery a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, na 8-týždennú prípravu v rámci projektu „Manželské večery“, zamerané na zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie. Príprava sa uskutoční v rámci dvoch malých spoločenstiev, s jedným stretnutím týždenne. Jedno spoločenstvo sa bude schádzať každú stredu o 17.00 hod v JPC so začiatkom od 3. mája a druhé každý piatok o 17.00 hod so začiatkom v piatok, od 5. mája. Prihlásiť sa možno najneskôr do 30. apríla u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Pátri jezuiti pozývajú k meditácii v rámci už 7. ročníka projektu Umenie Ducha – návrat súčasného umenia do chrámu, do predsiene Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Od Veľkej noci je tu prezentované dielo slovenského fotografa Matúša Zajaca s názvom: Vatikán.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Veľkonočná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Pondelok: VEĽKONOČNÝ PONDELOK vo VEĽKONOČNEJ OKTÁVE. Sväté omše ako v nedeľu.
Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Oznamy

Veľkonočnou nedeľou Kristovho zmŕtvychvstania, ktorá je najväčším kresťanským sviatkom a nedeľou všetkých nedieľ, začína veľkonočné obdobie, počas ktorého namiesto Anjel Pána modlíme sa Raduj sa, nebies kráľovná.

Dnes je farská veľkonočná ofera. Nech darcov požehnáva Pán.

Sväté omše na veľkonočný pondelok sú ako v nedeľu.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom bude v piatok a v stredu.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej v skupinkách s animátormi.

Pripomínam, že všetci veriaci kresťania majú vo veľkonočnom čase pristúpiť k sviatosti pokánia a prijať Eucharistiu.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2017. o 14.30 pri Kaplnke Božského Srdca požehnáme obraz Božieho milosrdenstva, ktorý cestou bude umiestnený v nemocnici. Cez pešiu zónu prídeme v procesii do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a piesni zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva. Pri tejto príležitosti je možné získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu veľkonočných sviatkov vo farskom a filiálnych kostoloch a kaplnkách – kostolníkom (-čkam), spevákom, miništrantom, lektorom, mimoriadnym rozdávateľom sv. prijímania a všetkým ostatným aktívnym farníkom za ich obetavú službu pre Boží chrám a prajem všetkým, aby moc Zmŕtvychvstalého Krista pôsobila v našich dušiach a rodinách a posilnila nás v nádeji, ktorá nikdy nesklame.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej kaplnke veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

Sväté omše na veľkonočný pondelok: 6.30 – 8.00 – 9.30 – 18.30h. Sv. omša o 11.00 h. nebude.

Vo veľkonočnom období sa modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.

V týždni v našej kaplnke spovedáme iba na požiadanie.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva je možné získať úplne odpustky. Podmienkou je uctenie si verejne vystaveného obrazu Božieho milosrdenstva. Podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, Vyznanie viery a nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo – napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba.

Pátri jezuiti v spolupráci s laickými veriacimi pozývajú snúbenecké a manželské páry do 5 rokov, na 8-týždennú prípravu v rámci projektu „Manželské večery“, zamerané na zlepšenie vzájomnej partnerskej komunikácie. Príprava sa uskutoční v rámci dvoch malých spoločenstiev, s jedným stretnutím týždenne. Jedno spoločenstvo sa bude schádzať každú stredu o 17.00 hod v JPC so začiatkom od 3. mája a druhé každý piatok o 17.00 hod so začiatkom v piatok, od 5. mája. Prihlásiť sa možno najneskôr do 30. apríla u pátra Leopolda Slaninku SJ.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsob prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia, najmä: kostolníkom, upratovačke, našej Erike, spevákom, lektorom, miništrantom, tým, ktorí prispeli na výzdobu Božieho hrobu a veľkonočnú výzdobu, ako aj ďalším bohuznámym. Vyprosujeme vám radostné a požehnané veľkonočné sviatky.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Kvetná nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Štvrtok: ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA – ZELENÝ ŠTVRTOK.
Piatok: VEĽKÝ PIATOK. SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI PÁNA.
Sobota: BIELA SOBOTA
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

Oznamy

Večernou sv. omšou vo Štvrtok Pánovej večere sa začína Veľkonočné trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána.
Na Zelený štvrtok bude sv. omša na Pamiatku Pán ovej poslednej večere, pri ktorej daroval Cirkvi sviatosť Eucharistie a kňazstva, vo farskom kostole večer o 18.00 hod. Po svätej omši bude farský kostol otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti do 21.00.

Na Veľký piatok, v deň ukrižovania a smrti nášho Pána, je prísny pôst, t. z. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku života do smrti) a u dospelých len raz za deň sa najesť do sýta (od 18. roku do 60. roku života). Chorí sú od tohto pôstu oslobodení.
Na Veľký piatok sa nikde na svete neslúži sv. omša. Veľkopiatočné obrady sa v našom farskom kostole začnú o 15.00 hod. a u pátrov jezuitov o 17.00 hod. Farský kostol bude otvorený na poklonu Najsvätejšej sviatosti, krížu a uctenia Pána ležiaceho v hrobe do 19.30.

Na Veľký piatok Vás pozývame na večernú Krížovú cestu na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Pozývame všetkých, ale osobitne mládež Piešťan na túto krížovú cestu. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole.

Na Bielu sobotu je telo nášho Pána uložené v hrobe. Po celý deň je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní a prejaviť mu úctu a vďačnosť za všetko, čo pre nás urobil.
Na Bielu sobotu začiatok poklony pri Božom hrobe bude vo farskom kostole o 8.30 spojený s modlitbou ranných chvál. Ukončenie poklony bude o 19.15 spojené s modlitbou vešpier.
Vzadu v kostole je papier s časovým rozvrhom služieb poklony pri Božom hrobe, na ktorý sa môžete zapísať tak, aby vždy pri Božom hrobe niekto bol.

Veľkonočná vigília očakávania a prežívania Pánovho zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, môže začať až po západe slnka u nás v tomto roku o 20.00. Nezabudnite si doniesť svoje krstné alebo iné sviece. Na záver bude eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána.
Prosím lektorov, aby sa v sakristii zapísali na čítania. Tiež prosím mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, aby si podelili služby na všetky sv. omše.

Budúca nedeľa je Veľkonočná nedeľa Kristovho zmŕtvychvstania. Je nedeľou všetkých nedieľ, lebo od nej sa odvíjajú všetky ostatné nedele v roku a najväčším sviatkom všetkých kresťanov.

Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

V stredu po svätej omši bude stretnutie miništrantov a mimoriadnych vysluhovateľov svätého prijímania.

Dnes (v nedeľu) poobede bude spovedanie vo farskom kostole a na Trajane od 15.00. Krížová cesta na Červenej veži o 14.30.

Zbierka na Pastoračné centrum činila 2050,-€. Pán nech požehná všetkých darcov.

Procesia k Božiemu milosrdenstvu bude na nedeľu Božieho milosrdenstva 23.4.2016 o 14.30 od Kaplnky Božského Srdca cez pešiu zónu do farského kostola sv. Cyrila a Metoda, kde o 15.00 budeme sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva, uctíme si relikvie sv. Faustíny s pripraveným duchovným programom slova a piesní zborov a spevákov Piešťan. Na túto výnimočnú slávnosť v Roku milosrdenstva pozývame všetkých kňazov, veriacich z celých Piešťan a okolia. Prosím aj rodičov s deťmi, aby prišli a vytvorili sprievod okolo obrazu Božieho milosrdenstva.

Na Trajane býva svätá omša v nedeľu o 10.30 v priestoroch 9. Základnej školy F.E.Scherera. Hľadáme ochotného muža, ktorý by vedel pred sv. omšou pozapájať ozvučenie, a tým pomôcť alebo v prípade potreby zastúpiť pána kostolníka Dušana Zelenaja.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnes je v našej kaplnke Krížová cesta už o 14.00h., po nej nasleduje predveľkonočné spovedanie: 15.00 – 18.00h.

Po rannej svätej omši o 6.00h. sa modlíme Krížovú cestu – do stredy. Spovedanie: Vo Veľkom týždni (pondelok, utorok, streda) spovedáme: RÁNO – pri ranných svätých omšiach ako počas prvopiatkového týždňa – POPOLUDNÍ OD 17.00h.

Na Zelený štvrtok o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave sv. omša svätenia olejov, ktorú spolu s kňazmi trnavskej arcidiecézy celebruje otec arcibiskup. Ranné sväté omše v kaplnke nebudú.

Veľký piatok – deň prísneho pôstu v celej Cirkvi. Pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Veľkonočné trojdnie: ZELENÝ ŠTVRTOK – 18.30h., VEĽKÝ PIATOK – 17.00h., BIELA SOBOTA – 20.00h. Presnejšie na nástenke a dverách kostola. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA KRISTOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA – sväté omše ako v nedeľu. Kto by chcel prispieť na veľkonočnú výzdobu, môže do pokladničiek označených na tento účel. Vďaka.

Na Veľkonočnú nedeľu bude v našom kostole veľkonočná ofera. Za Vaše milodary Vám ďakujeme.

V sakristii našej kaplnky ponúkame Krížovú cestu v knižnej podobe a na CD-čku. Napísali ju kontemplatívne sestry benediktínky z kláštora Benediktínok Najsvätejšej Bohorodičky z Horných Orešian. Kto by mal záujem – dobrovoľný príspevok buď za knižočku alebo CD je 5 eur. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť tieto kontemplatívne rehoľné sestry.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

5. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Nedeľa: NEDEĽA UTRPENIA PÁNA. KVETNÁ NEDEĽA.

Oznamy

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30.

Na Kvetnú nedeľu liturgia začína procesiou s požehnanými ratolesťami, preto si ich nezabudnite doniesť na požehnanie. V nedeľu pri sv. omši o 10.30 Pašie budú spievané zborom Coro laudamus.

Veľkonočná svätá spoveď bude vo farskom kostole v sobotu od 15.00 do 18.00, na Banke od 9.00 do 10.00. V nedeľu vo farskom kostole od 15.00 do 18.00, na Trajane od 15.00 do 16.00. V Kocuriciach vo štvrtok od 17.00 do 18.00.
Chorých budeme spovedať v tomto týždni od utorka do piatku. V Kocuriciach vo štvrtok doobedu a na Banke v sobotu doobedu. Môžete ich stále nahlásiť. Od stredy pred večernou sv. omšou spovedá sa od 17.00.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 2. ročníkov, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
Deti 3. ročníkov budú mať preskúšanie z 2. časti otázok v piatok alebo v stredu po sv. omši.

V piatok 7.4. bude celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej vo farskom kostole sv. CM ráno po sv. omši do krížovej cesty o 17.15. V tento deň poklona v Kaplnke Božského Srdca nebude. Rozpis adorátorov platí, presunú sa do farského kostola.

V sobotu o 9.00 bude upratovanie kostola a okolia pred Veľkou nocou. Prosíme ochotných farníkov aj mladých ľudí o pomoc.

Na Trajane býva svätá omša v nedeľu o 10.30 v priestoroch 9. Základnej školy F.E.Scherera. Hľadáme ochotného muža, ktorý by vedel pred sv. omšou pozapájať ozvučenie, a tým pomôcť alebo v prípade potreby zastúpiť pána kostolníka Dušana Zelenaja.

Prvopiatková zbierka potravín bude venovaná teraz aj činnosti farskej charity pre podporu bezdomovcov pri akcii upratovania okolia Piešťan. Prosíme hlavne o konzervy a trvanlivé potraviny.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov. Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách a bude možné si ich stiahnuť aj z webovej stránky www.dompokoja.sk.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Na Kvetnú nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta už o 14.00h. Potom od 15.00 – 18.00h bude veľkonočné spovedanie.

Na Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 9.30h budú spievané pašie. Na sväté omše – na požehnanie si môžete priniesť bahniatka alebo zelené ratolesti.

V sakristii našej kaplnky ponúkame Krížovú cestu v knižnej podobe a na CD-čku. Napísali ju kontemplatívne sestry benediktínky z kláštora Benediktínok Najsvätejšej Bohorodičky z Horných Orešian. Kto by mal záujem – dobrovoľný príspevok buď za knižočku alebo CD je 5 EUR. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť tieto kontemplatívne rehoľné sestry.

Aj dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky) – po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Spovedanie: V týždni prvého piatku ako zvyčajne. Vo Veľkom týždni (pondelok, utorok, streda) spovedáme: ráno od 7.30 – popoludní od 17.00h.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

4. pôstna nedeľa 2017

Liturgický kalendár

Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA.

Oznamy

Dnes je štvrtá pôstna nedeľa, nedeľa radosti (laetare), možno použiť ružovú farbu a ozdobiť oltár kvetmi.

Na budúcu nedeľu sa zachováva zvyk zahaľovať kríže v kostole, ktoré takto ostávajú až do konca slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok.

Dnes je zbierka na dokončenie Pastoračného centra. Pán nech odmení všetkých darcov.

25. marec je Deň počatého dieťaťa. Pri vchode do kostola vám mladí odovzdajú biele stužky, ktoré si môžete pripnúť na oblečenie a to v piatok 24.3. a v sobotu 25.3. pred a po sv. omši o 18.00 hod.
25.marca začína 2. ročník modlitieb 9 mesiacov za život pred piešťanskou nemocnicou. Prvé stretnutie pred nemocnicou bolo v sobotu 25.3. o 9.00 a potom každú stredu o 9.00. Prosíme ochotných modlitebníkov za počatý život, aby sa zapojili do tejto akcie. Minulý rok modlitby priniesli zrušenie vykonávania abortov v troch slovenských nemocniciach. Bude v tomto roku medzi nimi aj piešťanská?

V sakristii môžete nahlásiť chorých na veľkonočnú svätú spoveď. Budeme ich spovedať v týždni pred Kvetnou nedeľou od 4. do 7. apríla.

Zapisovanie svätých omší na mesiac máj bude na budúci týždeň ako obvykle.

Pobožnosť Krížovej cesty býva vo farskom kostole každý deň po rannej sv. omši, v piatok o 17.15, ktorú vedú rôzne farské skupiny. V KBSJ je v piatok o 15.30 (Sviatosť oltárnu odloží kňaz). V nedeľu poobede na Červenej veži o 14.30.

Svätá omša venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom je v piatok poprípade v stredu o 18.00 vo farskom kostole. Prosím deti 2. ročníkov, aby prišli s rodičmi na preskúšanie z otázok, ktoré dostali.
Deti 3. ročníkov budú mať preskúšanie z 2. časti otázok v piatok alebo v stredu po sv. omši.

Stretnutie birmovancov bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18.00 a po nej s animátormi.

Prezentácia knihy Štefana Patrika Kováča Sviatky Boha I. a beseda s autorom o jej význame pre slávenie Veľkej noci (hebrejskej paschálnej večeri a jej zavŕšení v Eucharistii Poslednej večere) sa uskutoční v nedeľu 26.3.2017 o 11.30 po farskej sv. omši v Pastoračnom centre sv. Cyrila a Metoda.

Aj tento rok je možné poukázať 2% dane z príjmu občianskemu združeniu Katolícka jednota Slovenska - pobočka Piešťany a tým podporiť našich mladých hudobníkov - zbor Dona Bosca a aktivity Domu pokoja v Lúke nad Váhom, ktorý je určený pre týrané tehotné mamičky s kapacitou 6 - 15 miest. Tento dom je skolaudovaný a môže ponúknuť okamžitú pomoc pre záchranu počatých životov. Prosíme matky, aby svoje dietky priviedli na svet a nedali prednosť ich zavraždeniu. V tomto zariadení majú matky pripravenú svoju izbu so všetkou starostlivosťou po dobu 6 - 12 mesiacov. Príslušné tlačivá budú umiestnené vzadu v kostole pri tlačovinách.

V noci z 25. na 26. marca sa mení čas. Hodiny sa posúvajú o hodinu dopredu, spíme menej.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Zapisovanie sv. omší bude v sobotu 1. 4. 2017 30. minút pred svätými omšami na mesiac máj – vždy k danej svätej omši.

Od štvrtka po popolcovej strede sa cez týždeň po rannej svätej omši o 6.00h. modlíme Krížovú cestu. Každú pôstnu nedeľu bude v našej kaplnke Krížová cesta o 15.00h.

Pozývame Vás na mariánsku pobožnosť k prvej sobote v mesiaci, ktorá bude 1. apríla 2017 po rannej svätej omši o 8.00h.

V sakristii našej kaplnky ponúkame Krížovú cestu v knižnej podobe a na CD-čku. Napísali ju kontemplatívne sestry benediktínky z kláštora Benediktínok Najsvätejšej Bohorodičky z Horných Orešian. Kto by mal záujem – dobrovoľný príspevok buď za knižočku alebo CD je 5 eur. Aj takýmto spôsobom môžeme podporiť tieto kontemplatívne rehoľné sestry.

Aj dnes večer pozývame Vás k spoločnému štúdiu a poznávaniu učenia pápeža Františka o láske v rodine čítaním, analýzou a debatou o posynodálnom dokumente AMORIS LAETITIA (Radosť lásky) – po večernej svätej omši o 18.30h v našej kaplnke.

Prosba o 2% z daní pre jezuitské diela na Slovensku. Aj v tomto roku by sme Vám boli nesmierne vďační za Vašu podporu preukázaním svojich 2 % na naše jezuitské apoštolské diela na Slovensku. Formulár s potrebnými údajmi môžete nájsť na stolíkoch.

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca. Viac informácií nájdete na webstránke tftu.sk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan

Ukazujem 1 - 5 z 284 výsledkov.
Položiek na stránku 5
z 57