Obec Tichý Potok s Gréckokatolíckym chrámom Pr. Bohorodičky

Článok

Plnomocné odpustky spojené s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva

        Dôstojní otcovia, oznamujeme vám i všetkým veriacim Prešovskej archieparchie, že 3. apríla 2017 bol podpísaný dekrét o udelení plnomocných odpustkov spojených s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva pri splnení nasledujúcich podmienok. Preklad celého textu dekrétu znie:

        Apoštolská penitenciária na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza), a ktoré tiež možno aplikovať pre duše veriacich v očistci na spôsob príhovoru, ak:

     - nábožne recitujú Korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou, verejne vystavenou alebo uchovávanou vo svätostánku, v kostole alebo v kaplnke nachádzajúcej sa na území Slovenska;

      - sa zhromaždia v rodine, v rehoľnej komunite, v združení veriacich, a všeobecne, keď sa viacerí veriaci zhromaždia s nejakým poctivým cieľom a nábožne sa zjednotia s recitáciou danej modlitby šírenou prostredníctvom televízneho alebo rozhlasového vysielania, ktorú rovnakým spôsobom (pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou) odrieka diecézny biskup alebo ním na to ustanovený kňaz.

      Tí veriaci, ktorí pre chorobu alebo z iného vážneho dôvodu nemôžu opustiť svoj dom, sa pomodlia Korunku Božieho milosrdenstva, dôverujúc a túžiac po milosrdenstve pre seba a blížneho, môžu taktiež získať úplné odpustky za obvyklých podmienok, pri zachovaní predpisov č. 24 a 25 o „hatených".

       V ostatných prípadoch odpustky budú čiastočné. Toto ustanovenie má trvalú platnosť aj bez zverejnenia apoštolského listu vo forme breve. Akékoľvek opačné ustanovenie nie je prekážkou.

              † Kryštof Nykiel, regent † Mauro kardinál Piacenza, najvyšší penitenciár

Článok

Naša farnosť Tichý Potok patrí do Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Na jej území je prihlásených k trvalému pobytu cca 360 obyvateľov, z toho 264 je gréckokatolíkov, ostatní sú rímskokatolíci a iného vierovyznania. Tieto údaje sú však dosť klamlivé, pretože viac ako 100 ľudí býva a pracuje mimo farnosti. Starobylý chrám je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky (v rím.kat. obrade Nanebovzatiu Panny Márie) a pochádza z roku 1696. Od katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove sme vzdialení 44 km. Ak neviete ako sa do našej farnosti dostať, stačí si prezrieť mapku, ktorá sa nachádza na našej nástenke. Tešíme sa na vás...