Blog

sv.František Saleský Filotea

sv.František Saleský Filotea

Slovo vdovám

Svätý Pavol napomína svojho učeníka Timotea a v ňom všetkých duchovných:,,Maj v úcte vdovy,ktoré sú naozaj vdovami´´(1 Tim 5,3) Vdova je naozaj vdovou vtedy,keď nielen podľa vonkajších okolností ,ale aj srdcom a duchom je vdova,t.j. musí byť neochvejne rozhodnutá až do konca svojho života žiť svätým a čistým vdovstvom.Vdovy,ktoré len čakajú na príležitosť,aby sa mohli opäť vydať,nie sú vdovami,ale srdcom a vôľou sú zviazané s mužmi.Keby sa niektorá vdova ešte zvláštnym sľubom zaviazala,že chce až do smrti žiť čisto a bohumilo,tým by v Božích očiach zvýšila hodnotu svojho vdovstva.Svätý Augustín radí všetkým vdovám,aby taký sľub urobili.Iný cirkevný učiteľ ide ešte ďalej:radí všetkým manželkám,aby urobili sľub,v prípade manželovej smrti ostanu vdovami navždy.Radu oboch učiteľov aj ja odporúčam,ale si želám,aby všetci,ktorí chcú radu nasledovať,sa najprv svedomito a dlhšie skúmali,či majú dosť sily a dobrej vôle,ďalej nech prosia Boha o radu a osvietenie rozumu a nech sa poradia s nábožným a skúseným spovedníkom.Vdova je aj podľa srdca vdovou,keď nemyslí na nový vydaj,ale na to,aby sa mohla venovať slobodnej a nedelenej Božej láske,úcte a službe.Keď len preto chce byť vdovou,aby mohla nechať deťom celý majetok,alebo pre iný,čisto ľudský ohľad,za to ju nečaká nijaká zvláštna Božia odmena.Boh odmeňuje len to,čo je naozaj z lásky k nemu urobené.Opravdivá vdova sa má zdržovať svetských zábav a iných potešení a rozptýlení.Vdova,ktorá má rada zaliečanie,vlastné obdivovanie a dobre jej padnú pozornosti zo strany mužov,ktorá je na všetkých tanečných zábavach a iných spoločenských podujatiach,ktorá sa nápadne a výstredne oblieka a maľuje,nieje opravdivou vdovou.Opradivá vdova žije utiahnuto,miluje prostotu a skromnosť.Nehľadí na úctu a ľudské reči,ale na to,aby sa Bohu ľúbila.Ak má vdova malé deti,ktoré potrebujú ešte výchovu a vedenie,má sa venovať tejto úlohe so všetkou horlivosťou a starostlivosťou.O vdovách hovorí svätý Pavol:,,Veď kto sa nestará o svojich najmä o domácich,zaprel vieru a je horší ako neveriaci´´(1 Tim 5,8).Keď sú už všetky deti zaopatrené a dospelé,potom má vdova všetky svoje starosti a zmýšlanie svojmu náboženskému,duchovnému životu,aby v nej vzrastala láska k Bohu.Podľa možnosti sa má zúčastňovať na skutkoch kresťanskej lásky k blížnemu,z lásky k Bohu má spolupracovať s apoštolskou horlivosťou v cirkevných a svetských sociálnych spolkoch a ustanovizniach svojej farnosti.Iným ženám má byť žiarivým príkladom vkusnou prostotou svojich šiat,skromnosťou,vážnosťou a dôstojnosťou svojich slov,ovládaním a mravnosťou svojích očí a svojím opravdivým,hlbokým náboženským životom.Má často,nakoľko len možno,aspoň každý mesiac pristupovať k svätej spovedi a prijímať Kristovo telo.Ozajstná vdova sa podobá fialke,ktorá dychom zbožnosti šíri príjemnú vôňu v záhrade Cirkvi.Fialová,tmavá farba značí vážnosť a pokánie.Podobná skrytej,rozkvitnutej fialke,ozajstná vdova miluje tichosť a utiahnutosť,aby chránila svoje srdce pred hurhajom sveta a pokušeniami,ktoré ju vábia,ako sú bohatstvo,svetská sláva a pozemská láska.Nepohoršuje sa nad vdovami,ktoré azda druhý alebo tretí raz vstupujú do manželstva.Vie,že to v určitých prípadoch môže byť celkom isto Božia vôľa.

sv.František Saleský

sv.František Saleský

Odev

 

Svätý Pavol chce,aby sa kresťanské ženy prosto obliekali a nenosili nápadné šperky.Slušnosť každého odevu závisí od látky,
strihu a čistoty.Čistota šiat musí byť vždy rovnako dobrá.Nesmieme na odeve nikdy zniesť špinu a neporiadok.Vonkajšia
čistota býva často obrazom vnútornej čistoty srdca.Boh sám žiada čistotu a slušnosť od služobníkov oltára a od tých,ktorí 
vedú život zasvätený Bohu.Čo sa týka látky a strihu,odev sa riadi podľa časových okolností a zvyklostí,podľa stavu,spoločnosti
a zvláštnych príležitostí.Okrem toho v nedeľu,vo sviatok a na slávnostné príležitosti si obliekame krajšie a lepšie šaty.
Nebuď neporiadna a nedbanlivá vo svojom obliekaní.Poukazuje na ponižovanie a podceňovanie blížnych,keď sa pred nimi 
ukážeme v neprístojnom a neslušnom odeve.To isté platí aj o členoch rodiny medzi sebou.Chráň sa pred márnivosťou a čačkami,
stráň sa prehnaného vyhľadávanie modernosti,ľahkomyselnosti a dráždivosti v obliekaní.Prostota a vkus,prirodzenosť 
a mravnosť sú najlepšou okrasou odevu.Svätý apoštol Peter napomína najmä mladé ženy a dievčatá,aby sa nezháňali za 
výstrednými šatami a účesmi.O márnivých ženách a dievčatách iste nie bez príčiny pochybujeme,či sú dosť čisté a mravné.Ak 
iné nie,tak aspoň sa dá posúdiť z ich zovňajšku,že sotva vedú cnostný život.Ak sa vyčíta ženám a dievčatám,že nosia
priveľmi úzke,krátke,tesné a neslušné šaty,vyhovárajú sa,že pri takom šatení nemyslia na nič zlé.Predsa im hovorím,
že diabol vždy myslí a počíta so zlým a s nemravným.Platí to najmä o kúpacích úboroch,v ktorých sa ukazujú ženy a muži 
na verejných kúpaliskách,prípadne na plážach pri mori.Poukázaním na ochranu zdravia nedajú sa všetky úbory,najmä športové
,vždy ospravedlniť,ak sú veľmi nedostatočné.Ani mnohé plesové úbory nezodpovedajú vždy zásadám mravnosti.Konečne by som 
si želal,aby zbožné kresťanské ženy a dievčatá boli čím menej vyparádené a všelijakými nevkusnými ozdobami ovešané,aby 
nevyhľadávali priveľmi výstrednú módu.Nech sa obliekajú vždy dobre a vkusne,mravne a slušne,a nech vždy myslia na to,kto 
na ne hľadí,v akom prostredí sa pohybujú a že sú ustavične aj pod Božím okom.

sv.František Saleský Filotea

sv.František Saleský Filotea

Pokoj a rozvaha pri práci

Drahá Filotea,pracuj vždy starostlivo a usilovne.Prácu posiela Boh a čaká,že ju vykonáš s najväčšou pozornosťou a usilovnosťou.Chráň sa však nerozumnej horlivosti a náhlenia.Každá náhlivosť prináša nepokoj a úzkosť,zastiera človeku správny pohľad a prekáža v dobrom vykonaní diela.Vezmi si za príklad anjelov.Boh im zveril spasenie našich duší.Svoju úlohu konajú s láskou a pokorne,bez úskostlivosti a náhlenia.Úzkostlivosť a náhlivosť sa nijako nezhodujú s nebeskou blaženosťou,ktorej znakom je pokoj a mier.Spasiteľ karhal Martu a hovoril jej:,,Marta,Marta,staráš sa a znepokojuješ pre mnoho vecí´´ (Lk 10,41).Keby bola bývala starostlivá ,iste by sa nebola znepokojovala.Ale ona sa úzkostlivo starala,preto sa znepokojovala,náhlila,a preto ju Spasiteľ pokarhal.Tichý a drobný dážď zúrodňuje zem,lejak alebo prietrž mračien ničí lúky a polia.Náhlivá práca býva málokedy dobrá.Pomaly ďalej zájdeš hovorí príslovie.Aj Písmo pripomína:,,Kto však naťahuje nohy,potkne sa´´ (Prísl 19,2).Ak pracujeme dobre,vtedy iste pracujeme aj dostatočne rýchlo.Čmeliaky silnejšie bzučia a rýchlejsie letia ako včely,a predsa vyrábajú menej medu.Tak aj tí,čo svoje práce vykonávajú s veľkým hrmotom a náhlivosťou,sotva vykonajú mnoho dobrého.Muchy nás neobťažujú svojou veľkosťou alebo silou,ale veľkým počtom.Tak aj mnoho malých prác nás často stojí viac námahy ako niekoľko veľkých.Svoje práce konaj s vnútorným pokojom,jednu za druhou tak,ako prichádzajú.Ak by si chcela všetky práce vykonať naraz a bez plánu,čoskoro by si bola telesne aj duševne vyčerpaná,znechutená,musela by si všetku prácu zanechať bez toho,aby si čo len jednu dokončila.Vo všetkých svojich prácach sa spoliehaj na Božiu prozreteľnosť.Len s jej pomocou dosiahneš svoj cieľ.Ty však tiež spolupracuj,a to pokojne a svedomito,buď si vedomá,že tak,ako je,pre teba je najlepšie,aj keby sa ti azda ináč pozdávalo.Rob ako malé deti,ktoré sa jednou rukou držia otca a druhou trhajú jahody a kvety.Jednou rukou zhromažďuj dary zeme a druhou sa pridŕžaj svojho nebeského Otca,občas pozri na neho,aby si videla,či sa mu tvoje správanie a konanie páči,alebo nie.Daj pozor,aby si si neuvoľnila aj druhú ruku v snahe ešte viac natrhať a nazbierať.Ak si ju uvoľníš,môže sa stať,že pri najbližšom kroku spadneš na zem.Tým ti chcem povedať toľko:Pri obyčajných zamestnaniach,ktoré nevyžadujú zvláštnu sústredenosť a pozornosť,mysli viac na Boha ako na prácu.Ak však práca vyžaduje zvýšenú pozornosť a sústredenosť,vtedy pozdvihni svoju myseľ k Bohu len z času na čas.Boh ti odmení dôveru,bude s tebou,pre teba a v tebe pracovať a tvoju prácu a námahu odmení radosťou a úspechom.

sv.František Saleský Filotea

sv.František Saleský Filotea

Smútok

O smútke hovorí svätý Pavol:,,Veď zármutok podľa Božej vôle spôsobuje pokánie na trvalú spásu;zármutok tohto sveta spôsobuje smrť´´(2 Kor 7,10).Zármutok môže byť dobrý a zlý podľa ovocia.Dobrým ovocím je milosrdenstvo a pokánie.Zlým ovocím je úzkosť a netrpezlivosť,lenivosť a mrzutosť,žiarlivosť a závisť.Múdry Sirach hovorí:,,Lebo zármutok zničil už mnohých´´ (Sir 30,25).Nespútaný smútok znepokojuje dušu,odoberá chuť k modlitbe,okráda ju o rozhodnosť,vzbudzuje nezdravý strach a úzkosť,potláča a ochromuje skoro všetky sily duše.Zlý duch používa smútok,aby dobrým a horlivým dušiam pripravil ťažkosti a pokušenia.Ako pri zlých ľudoch dosahuje svoj cieľ tým,že sa tešia zo svojich hriechov,tak u dobrých sa usiluje vzbudiť smútok a mrzutosť zo svojích dobrých skutkov.Chce ich odvrátiť od konania dobra tým,že im robí dobro namáhavým a ťažkým.Zlý duch sám podľa svojej prirodzenosti je smutný a takým ostane naveky.Preto by rád videl každého človeka sebe podobného,smutného,Ak ťa niekedy napadne veľký smútok,radím ti so svätým Jakubom:,,Trpí niekto z vás?Nech sa modlí´´(Jak5,13).Modlitba je výborný prostriedok proti smútku,nedaj sa ním opanovať.Keď totiž zlý duch uvidí,že sa mu nepodarilo odvrátiť ťa smútkom od konania dobra,keď uvidí,že tvoje konanie je pred Bohom záslužnejšie pre svoju namáhavosť a ťarchu,čoskoro ťa prestane trápiť smútkom.Spievaj niekedy nábožné piesne.Tento spôsob už neraz zahnal zlého ducha s jeho nástrahami.Dobre je tiež nájsť si nejaké zamestnanie,nejakú ručnú prácu,kreslenie,maľovanie,čítanie,aby sa zmenou naša duša odvrátila od nezdravého smútku.Konaj vonkajšie skutky nábožnosti,aj keď na to nemáš veľkú chuť.Vezmi si kríž a pobozkaj Spasiteľove rany,kľakni si,zopni ruky k nebu a modli sa k Bohu s dôverou a detskou láskou.Vyjav svojmu spovedníkovi všetky pokušenia a ťažkosti,ktoré vznikajú zo smútku.V čase ubíjajúceho smútku choď,rozprávaj a zabávaj sa so svojimi dobrými priateľmi alebo inými skúsenými a duchovnými osobami.Napokon ti radím,odovzdaj sa celkom do Božích rúk.Znášaj trpezlivo každé bremeno a ťarchu smútku ako trest a pokánie za márnivé a ľahkomyselné radosti.Buď presvedčená,že Boh ťa nebude len skúšať,ale ťa oslobodí od tvojho trápenia.

sv.František Saleský Filotea

sv.František Saleský Filotea

Vnútorná rovnováha

Boh udržuje vesmír v ustavičnej premene.Deň sa mení na noc,jar na leto,leto na jeseň,jeseň na zimu,zimu na jar.Ani jeden deň sa nepodobá celkom druhému.Sú dni slnečné a suché,ale sú aj zamračené a daždivé.Táto premena a rozmanitosť dodávajú zemi veľa krásy.Tak isto je to vlastne s človekom,ktorý je svet v malom.Nikdy nezostáva rovnaký.Život mu plynie ako vodné prúdy v stálom pohybe a smerovaní sem i tam.Jeden deň života sa nikdy nevyrovná celkom druhému,ba ani len hodiny nie sú celkom rovnaké.Drahá Filotea,z tejto skutočnosti sa nám rodí dôležité poučenie.Pri všetkých zmenách vonkajších udalostí a vzťahov si máme zachovať pevnú a nemeniteľnú vnútornú rovnováhu.Nech sa svet okolo nás akokoľvek krúti a mení,ostaňme pevní a neotrasiteľní.Hľaďme na Boha a všetko svoje chcenie a úsilie zamerajme na neho.Magnetická ihla v lodnom kompase smeruje vždy na sever,či už loď sama ide na sever,na juh,na východ alebo na západ.Hoci je okolo nás alebo v duši všetko rozhádzané,hoci je duša veselá alebo smutná,pokojná alebo podráždená,v úteche alebo duchovnej neúteche,v pokoji alebo pokušení,hoci je akokoľvek,ale magnetická ihla našej duše,t.j. náš rozum a naša vyššia vôľa musia vždy a ustavične smerovať k Bohu,svojmu stvoriteľovi a Vykupiteľovi,svojmu najvyššiemu a jedinému opravdivému dobru.Jemu samému majú oddane slúžiť.,,Lebo či žijeme,žijeme Pánovi,či umierame,umierame Pánovi´´(Rim 14,8).A ďalej hovorí ten istý apoštol Pavol:,,Kto nás odlúči od Kristovej lásky?´´(Rim 8,35).Nič nás neodlúči,ani súženia,ani úzkosť,ani smrť,ani prítomné utrpenie,ani strach pred budúcim navštívením,ani vábenia sveta,ani diabolské úklady,ani veľké duchovné útechy,ani hlboké duchovné suchopárnosti nás neodlúčia od tejto svätej lásky,ktorá je založená na Ježišovi Kristovi,našom Pánovi a Stvoriteľovi.Pevné a neotrasiteľné rozhodnutie nikdy sa neodlúčiť od Boha a nikdy sa nezrieknuť lásky k nemu poslúži duši ako protiváha,aby si si pri všetkej nestálosti vonkajšieho a vnútorného života zachovala svätú a pevnú vnútornú rovnováhu.

sv.František Saleský Filotea

sv.František Saleský Filotea

Láskavosť voči sebe samým

Najväčšiu láskavosť by sme mali prejavovať sami voči sebe.Nikdy sa totiž nesmieme hnevať na seba,na svoje chyby a priveľmi sa rozčuľovať.Aj keď musíme minulé chyby oľutovať a zoškliviť si ich,predsa sa naša ľútosť nemá premeniť na hnev a omrzenosť.Zanevretie na seba samu by bolo znakom samoľúbosti,ktorá sa cítila zasiahnutá pri pohľade na svoju vlastnú nedokonalosť.Mnohí sa totiž hnevajú preto,lebo sa rozčúlili.Takýmto správaním sa vnútorne ešte väčšmi popudia a upadnú opäť do nového hnevu.Nespokojnosť so svojimi chybami nás nemá doviesť do hnevu a netrpezlivosti,ale máme sa ovládať a byť rozumní.Nemáme hodnotiť svoje chyby podľa pocitov,ktoré v nás vzbudzujú,ale máme ich posudzovať s jasnou a pokojnou rozvahou.Kto miluje niektorú cnosť,napríklad čistotu,nemá sa pri najmenšou nápore proti nej veľmi rozčúliť,zatiaľ čo sa pri ťažkou ohovorení,ktoré zavinil,azda len trochu znepokojí.Ver,drahá Filotea,že každý otec dosiahne väčší úspech vo výchove detí láskavosťou a dobrotou ako krikom a nadávaním.Tak isto aj naše srdce skôr polepšíme pokojným a láskavým zásahom ako ostrým a prísnym zákrokom.Ak si si napríklad predsavzala,že nebudeš namyslená,a predsa si len zhrešila pýchou a márnomyseľnosťou,pokojne uvažuj o svojich chybách a povzbudzuj sa slovami:,,Opäť som upadla do svojich strých chýb,o ktorých som si už toľko ráz predsazvala,že sa im budem vyhýbať.Opäť sa chcem pozdvihnúť.navždy chcem opustiť cestu márnomyseľnosti,poprosím Boha o odpustenie,s Božou pomocou sa pokúsim byť verná a pevná a opäť sa dám na cestu pokory a sebazapierania.´´Svoje predsavzatie si ešte raz zopakuj a uváž,aké prostriedky použiješ ma jeho uskutočnenie.V ťažkých prípadoch sa poraď so svojím duchovným otcom.Ak by si však bola presvedčená,že takéto jemné výčitky neúčinkujú na tvoje srdce ,vtedy môžeš proti sebe vystúpiť ostrejšie a prísnejšie.Po takomto výstupe si vzbuď myšlienky a city svätej a radostnej dôvery v Boha.Svoju pokorenú dušu posilni slovami Dávida:,,Prečo si smutná,duša moja?A prečo sa chveješ?Dúfaj v Pána,lebo ho ešte budem velebiť,moju spásu a môjho Boha´´(Ž 42,6).Ak si urobila chybu,neznepokojuj sa.Uvedom si svoju slabosť a pokor sa hlboko pred Bohom.Nečuduj sa svojmu pádu.Niet sa čo čudovať,keď chorý ochorie,slabý oslabne a biedny zbiedne...Ľutuj však,že si svojimi hriechmi a chybami urazila Boha,pozbieraj odvahu a dôveru v Božie milosrdenstvo a dobrotu,daj sa opäť na cestu cnostného života.

sv.František Saleský FILOTEA

sv.František Saleský FILOTEA

Prekonávanie ľudských ohľadov.

Drahá Filotea,len čo sa tvoji známi dozvedia,že si sa rozhodla žiť dokonalejším náboženským životom,začnú trúsiť všelijaké poznámky.Budú na teba vplývať zaliečavými alebo uštipačnými a pohŕdavými rečami.Horší z nich označia tvoj zmenený spôsob života za svätuškárstvo a nerozum a budú sa len uškŕňať.Povedia,že si nepochodila v spoločnosti,že si v spoločnosti bola nemožná,a preto si sa utiahla a vedieš naoko nábožný život.Tvoji priatelia sa pousilujú vplývať na teba všetkými možnými radami a spôsobmi:,,Ty s tvojimi nábožnými myšlienkami prídeš celkom isto o rozum,stratíš zdravý úsudok,staneš sa ľudom neznesiteľnou,márne sa trýzniš,a predčasne ostarneš.Bude to na škodu tvojmu povolaniu,zamestnaniu a práci.´´Takto a podobne budú hovoriť.Sú presvedčený,že vo svete treba žiť so svetom a že človek môže byť spasený aj pri menšej námahe a bez mnohých ceremónií.Drahá Filotea,to všetko je hlúpe,prázdne mlátenie slamy.Im nejde vôbec otvoje zdravie,tvoj osoh a tvoje záujmy.Tu platí Spasiteľovo slovo:,,Keby ste boli zo sveta,svet by miloval,čo je jeho;ale pretože nie ste zo sveta,že som si ja vás vyvolil zo sveta,svet vás nenávidí´´(Jn 15,19).Keď niekto polovicu alebo celú noc strávi pri zábave,nič sa proti tomu nenamieta a dobrí priatelia sa o to vôbec nezaujímajú.Keď však nábožný ľudia čo len pol hodiny venuju rozjímaniu alebo len trocha včaššie vstanú,ako je zvykom,aby prišli na svätú omšu alebo na sväté prijímanie,hneď to pomenujú preháňaním a náboženskou priepasťou.Svet je nespravodlivý sudca.K svojim deťom je vždy mierny a láskavý,k Božím deťom je však nemilosrdne prísny.S bezbožným svetom len vtedy môžeme žiť v pokoji,keď sme ochotní vrhnúť sa s ním do večného zatratenia.Svet nemožno nikdy uspokojiť,lebo je nestály.To má na mysli aj Spasiteľ,keď hovorí:,,Prišiel Ján,nejdedol a nepil,a hovoria:Je posadnutý zlým duchom.Prišiel Syn človeka,je a pije,a hovoria:Hľa,človek pažravý a pijan vína,priateľ mýtnikov a hriešnikov´´.(Mt 11,18,19).Je to už naozaj pravda.Ak sme raz povoľní svetu a s ním sa zabávame a smejeme,pohorší sa na nás.Ak tak nerobíme,nazve nás pokrytcami,svňtuškármi a náboženskými fanatikmi.Keď sa oddáme radosti a zábave,povie,že sme roztopašný.Keď sa cvičíme v umŕtvovaní a sebaovládaní,povie,že sme priveľmi smutný a tvrdohlaví,skostnatení.V našich chybách a nedokonalostiach vidí hneď hriech a zlomyseľnosť,z našich ľahkých hriechov robí hneď ťažké hriechy.Ak sme len trochu dlhšie v spovednici,už sa svet čuduje,čo tam máme toľko hovoriť.Ak sme tam zas len krátko,už upodozrievajú,že sme sa sotva zo všetkého vyspovedali.Ak máš vážnu známosť a chceš sa vydať,vyčítajú ti,že sa s mužmi vláčiš;ak sa však rozhodneš nevydať sa a venovať sa v panenskom stave až do smrti službe blížnemu,nadajú ti do starých dievok,že si len preto pobožná,lebo si sa nemohla vydať,že ťa nikto nechcel.Drahá Filotea,nechaj zaslepený a slepý svet kráčať svojou cestou a kritizovať,ako len chce.Ostaň verná dobrým predsavzatiam a nemeň nič zo svojích rozhodnutí.Vytrvalosť ukáže,či bolo predsavzatie vážne,alebo nie,či to bolo dobre,že si sa zasvätila Bohu a chceš viesť prísnejší život.Čo nieje vážne,nemá dlhé trvanie,to sa rozplynie ako para.Opravdivá cnosť je pevná a vytrvalá.Konečne je to celkom v poriadku,keď tvoju novú horlovosť v náboženskom živote hneď na začiatku napádajú,kritizujú a prípadne potupujú.Núti Ťa to hneď na začiatku vynaložiť väčšie sily a tvoja nábožnosť dostáva tým pevnejšie základy.Nebudeš si na nej priveľmi zakladať,a tak sa uchrániš pýchy a samoľúbosti.Ty si ukrižovaná svetu a svet bude ukrižovaný tebe,t.j. z lásky ku Spasiteľovi a jeho krížu bude ti svet mŕtvym tak,ako aj ty,učeníčka nasledovníčka Ježiša Krista,si pre svet celkom a úplne umrela.

sv.Augustín Vyznania

sv.Augustín Vyznania

KAPITOLA DEVIATA Boh nesúdi tak ako ľudia.

Medzi priestupkami,zločinmi a mnohými nepravosťami sú hriechy tých,čo stúpajú na ceste dokonalosti,ktoré podľa pravidla o dokonalosti sú plným právom karhané,ale v nádeji dobrého úžitku sú chválené ako sejba s ohľadom na žatvu.Niektoré z nich sú podobné nepravosti alebo zločinu,a predsa sú nie hriechy,lebo neurážajú ani Teba,Pána Boha nášho,ani ľudskú spoločnosť.Tak napríklad,keď si niekto zaopatrí niečo podľa časových pomerov k pohodliu života a nie je isté,že tak urobil z rozkošníctva,alebo keď riadna vrchnosť tresce určité činy nieje isté,či tak nerobí zo škodoradosti.Tak mnoho činov,ktoré ľudom pozdávaly zavrhnutiahodnými,Ty si schválil,a mnoho iných,ktoré ľudia chválili,Ty si odsúdil,často sa totiž odlišujú od seba:čin,úmysel konajúceho a neznáme časové okolnosti.Keď však niečo neočakávaného a neobyčajného nariadiš,i keď si to niekedy zakázal (hoci príčinu nariadenia dočasne tajíš,hoci je to niekedy proti spoločenskej zmluve niektorých ľudí),kto by sa opovážil pochybovať,či to má splniť,keď len tá spoločnosť ľudská sa pokladá za spravodlivú,ktora Tebe slúži?Blahoslavení sú tí,ktorí poznajú,že Ty si nariadil,lebo čokoľvek robia Tvoji služobníci,robia to buď na splnenie toho,čo žiada prítomný čas,buď na naznačenie vecí budúcich.

sv.Augustin Vyznania

sv.Augustin Vyznania
Pýcha napodobňuje vysokosti,a predsa Ty jediný si,Bože,Najvyšší. Ctižiadosť sa zháňa po úcte a sláve,a predsa Ty jediný si Úctihodný a Slávny nadovšetko. Ukrutnosť chce urobiť moc obávanou,a predsa koho sa treba väčšmi báť,ako len nie Teba,Bože? Čo,kedy,kde,ako alebo kým môže byť niečo vzaté alebo vyrvané z moci Božej? Sladké milkovania zaľúbencov chcú vzbudiť lásku,a predsa niet nič sladšieho ako Tvoja láska,nič nemožno milovať s väčším ako Tvoju nadovšetko krásnu a jasnú pravdu. Zvedavosť napodobňuje vedychtivosť,a predsa Ty jediný všetko najlepšie poznáš. Nevedomosť,ba sama sprostosť chce sa skryť pod meno prostoty a nevinnosti,a predsa nič nieje prostejšie ako Ty. Kto je nevinnejší od Teba,i keď zlí nenávidia Tvoje skutky? Lenivosť chce predstierať pokoj,a predsa niet opravdivého pokoja mimo Pána. Márnivosť chce,aby ju menovali hojnosťou a bohatsvtom,a predsa Ty si plnosť a nevyčerpateľná hojnosť neporušiteľnej rozkoše. Márnotratnosť sa skrýva do rúcha štedrosti,a predsa Ty si najštedrejší darca všetkého. Lakomosť by chcela všetko mať,a predsa Ty máš všetko. Závisť sa usiluje o vynikajúcosť,a predsa kto je vynikajúcejší nad Teba? Hnev hľadá pomstu,a predsa nik sa nepomstí spravodlivejšie ako Ty. Bázeň sa stará o svoju istotu a zľakne sa nezvyčajných a náhlich udalostí,a predsa Tebe nieje nič nezvyčajnejším a náhlym. Kto Ti môže vyrvať,to čo miluješ?Kde je okrem Teba pevnejšia istota? Smútok sa sužuje nad stratou vecí,ktoré miluje žiadostivosť,lebo nechce,aby mu niečo vzali,tak ako Tebe nemôže nikto nič vziať. Tak smilní duša keď sa odvracia od Teba a hľadá mimo Teba to,čo čisté a úprimné nenájde nikde,len keď sa vráti k Tebe.

Myšlienky :)

Myšlienky :)

Kratke myšlienky na denne zamyslenie :)

Boh by nebol nikdy vykonal pre nás toľko vecí,keby sa smrťou telesnou dokončil aj život duše. sv.Augustín
Ukazujem 10 výsledkov.
Položiek na stránku 20
z 1