« Back

Adorácia III Za Cirkev a za svätého otca

Za cirkev a za svätého Otca

 

ADORÁCIA PRED SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

(poďakovanie za cirkev a svätého otca)

 

Klaniame sa Ti najsvätejšie Srdce Ježišovo, vo Sviatosti oltárnej

 

Pieseň: .........................................................

 

Pane Ježišu,  v dnešný večer prichádzame za tebou. Kľačíme tu, pred tvojou tvárou a ďakujeme ti za cirkev, za nášho svätého otca, pápeža Benedikta, za všetkých biskupov, zvlášť za nášho biskupa Tomáša ale i za všetkých kňazov, s ktorými sme sa v živote stretli. Sme tu, a chceme ťa dnes prosiť o všetky potrebné dary pre srdcia tých, ktorých si povolal do svojej služby. Zvlášť sa v dnešný večer Pane, prihovárame za tvojich kňazov, za nášho pána farára, za kňazov, ktorí nás krstili ale aj za tých u ktorých sme sa spovedali a prvý krát ťa na ich slovo prijali v Eucharistii.

Ty sám si povedal, že žatva je veľká a robotníkov je málo. My vieme, že keď si hovoril o žatve, myslel si na ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú, ale hľadajú ťa. Pri týchto slovách si myslel aj na nás. A keď si hovoril o robotníkoch i o tom, že ich nie je veľa, myslel si na kňazov, ktorí túžia rozprávať o tebe a priviesť do neba všetkých ľudí. Chcel si, aby sme ťa prosili – ako Pána žatvy, aby si ich poslal medzi nás.

V túto chvíľu Pane Ježišu sa chceme stretnúť s tebou a prosiť ťa, aby si požehnával skrze ruky kňazov aj nás. Aby si nám ukázal cestu nášho povolania a urobil si z nás svedkov tvojho Slova. Amen

 

Čítanie z prvého listu svätého Apoštola Pavla Timoteovi

 

1Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 2 zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3 zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou. 6 Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. 7 Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj.  Cvič sa v nábožnosti! 8 Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. 10 Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a uč!  12 Nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote. 16 Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

Pieseň:................................................................

1. Pane Ježišu, ďakujeme ti za nášho svätého otca Benedikta 16. Prosíme ťa, udeľ mu plnosť darov svojho Svätého Ducha, aby bránil dôstojnosť života pred všetkými ľuďmi tohto sveta.

 

2. Pane Ježišu, ďakujeme ti za všetkých kardinálov a biskupov. Ty si  ich povolal, aby sa starali o  kňazov ale aj ľudí v diecéze. Prosíme ťa, vlož im do srdca pokoj, radosť a miernosť, aby boli dobrými pastiermi, ktorým záleží na každom človeku.

 

3. Pane Ježišu, ďakujeme ti aj nášho otca biskupa Tomáša. O niekoľko mesiacov prijmeme z jeho rúk sviatosť birmovania. Prosíme ťa, daruj mu plnosť svojich milostí a nám pomôž, aby sme sa na prijatie tejto sviatosti dobre pripravili.

 

4. Pane Ježišu, ty si nám krstom otvoril bránu do večnosti. Povolal si nás, aby sme sa stali tvojimi deťmi. V tejto chvíli ťa prosíme za kňazov, ktorí nám vyslúžili sviatosť krstu. Požehnávaj ich a napĺňaj svojou láskou.

 

5. Pane Ježišu, všetci sme hriešni a potrebujeme tvoje odpustenie. Preto prichádzame, zvlášť na prvý piatok na svätú spoveď. Prosíme ťa za všetkých kňazov a spovedníkov, ktorí nám v tvojom mene odpúšťajú hriechy, naplň ich srdcia milosrdenstvom a radosťou.

 

6. Pane Ježišu, ďakujeme ti aj za nášho pána farára, ktorý je tu teraz s nami. Ďakujeme ti za každú svätú omšu, za jeho slová, cez ktoré sa k nám prihováraš ty sám. Ďakujeme ti za to, že naša farnosť má kňaza. Prosíme ťa požehnávaj ho, daruj mu všetko čo potrebuje, aby sme sa mohli stať jednou Božou rodinou.

 

7. Pane Ježišu, ty sám si povedal, že mnoho ľudí stratí vieru, a začne sa klaňať mágii, vešteniu, horoskopom. Preto ťa prosíme o múdrosť pre všetkých kňazov, aby dokázali v duchu a v pravde napomínať tých, ktorí odišli z pravej cesty.

 

8. Pane Ježišu, ty sám si povedal, že žatva je veľká a robotníkov je málo. Prosíme ťa, povolávaj aj z našej farnosti mladých ľudí, aby sa stali služobníkmi tvojho oltára

 

 

Pane Ježišu, sme tu pred tvojou tvárou. Ďakujeme ti za to, že ťa poznáme, že sa môžeme s tebou stretávať vo svätej omši. V tejto chvíli ticha ti chceme odovzdať naše srdcia. To čo v sebe nosíme. Chceme ti porozprávať o našich bolestiach i radostiach, o hneve, o tom, ako často bojujeme s hriechom. A chceme sa ti Pane, aj priznať a vyznať, že nie vždy si ťa vieme zastávať v tomto svete. Nie vždy, je naša viera tým najväčším bohatstvom, ktoré máme. No sme tu, a prosíme ťa, aby si nás posilnil a naučil nás dôvere, že s tebou získame všetko, čo potrebujeme , aby sme boli šťastní.

 

Pieseň: .......................................

 

Pane Ježišu, ďakujeme ti za tieto chvíle, ktoré sme mohli prežiť s tebou. Ďakujeme ti za Cirkev, za svätého Otca, za všetkých biskupov a kňazov, ktorých si deň čo deň povolávaš do svojej služby. Ty sám sa prihováraš k ich srdciam a učíš ich, akí majú byť. Ďakujeme ti, za to, že oni počúvajú tvoj hlas a že sa za nás modlia a vyprosujú nám tvoje požehnanie. Ďakujeme, že nám ho skrze nášho kňaza chceš dať aj teraz. Amen.