« Back

MILOSRDENSTVO znamená..

MILOSRDENSTVO znamená..

Pochválený buď Ježiš Kristus. Milovaní Priatelia! Je pred nami veľká udalosť. Sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. Prajeme Vám, aby ste ten Svätý čas prežívali v pravej radosti, s pokojom a mocou Zmŕtvychvstalého a Vašu každodennosť ako cestu posilňovania viera, lásky a šťastia. Pri tej príležitosti Vám, milovaní, navrhujeme namiesto slov O. Caffarela na tento mesiac, texty zo Svätého Písma.....

Pochválený buď Ježiš Kristus

Milovaní Priatelia!

Je pred nami veľká udalosť. Sviatky Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.

Prajeme Vám, aby ste ten Svätý čas prežívali v pravej radosti, s pokojom a mocou Zmŕtvychvstalého a Vašu každodennosť ako cestu posilňovania viera, lásky a šťastia.

Po sviatkoch nás čaká Nedeľa Božieho Milosrdenstva – výnimočný čas v Jubilejnom roku. Pri tej príležitosti Vám, milovaní, navrhujeme namiesto slov O. Caffarela na tento mesiac, texty zo Svätého Písma, ktoré on vybral a použil vo svojich zamysleniach. Nech tie slová sv. Pavla a sv. Petra nám pomôžu lepšie pripraviť na sviatok Božieho milosrdenstva. Nech sa stanú predmetom našej modlitby a túžbou, aby Pán urobil naše srdcia milosrdné, ochotné posvätiť sa a obetovať.

Pripájame Modlitbu na Svätý rok milosrdenstva, ktorú môžete použiť na Vašu modlitbu. Srdečne Vás pozdravujeme!    

V láske a modlitbe Małgorzata i Joachim                                                    Żory 14.03.2016

 

MILOSRDENSTVO... znamená DAŤ SEBA A DOSTAŤ SEBA V SRDCI LÁSKY BOHA

„Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poúčajte...“ (Kol 3,16).

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás“ (2 Kor 1,3-4).

„Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme“ (Hebr 10,24-25).

„Bratia, keby aj niekoho pristihli pri nejakom poklesku, vy, ktorí ste duchovní, napravte ho v duchu miernosti; a daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia. Neste si navzájom bremená, tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 1-2).

„Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ (Gal 5, 13)

A nakoniec – povoľme sv. Petrovi všetko zhrnúť: „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti“ (1 Pt 4,10).

                                                                                 Texty vybral O. Henri CAFFAREL

                                                          (zdroj: LIST ORODOVNÍKOV č. 153, január 2016)

MODLITBA na SVäTÝ ROK MILOSRDENSTVA

Pane Ježišu Kriste,

ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,

a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.

Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.

Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;

cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;

dojal Petra k slzám po zrade

a zaistil raj kajúcemu lotrovi.

Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,

akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”

 

Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,

Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť

najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:

daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,

vzkrieseného a osláveného.

Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,

a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:

daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,

milovaný a zahrnutý Božím odpustením.

 

Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,

aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti

a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením

prinášať chudobným dobrú zvesť,

zajatým a utláčaným zvestovať slobodu

a slepým prinavrátiť zrak.

 

Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba, ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.

Amen.

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.