« Back

Urbi et Orbi

Urbi et Orbi

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Slávnosti Narodenia Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.

Vianočné posolstvo Svätého Otca Františka Urbi et Orbi, ktoré predniesol z loggie na priečelí Baziliky sv. Petra v dnešný deň Slávnosti Narodenia Pána na poludnie spolu s udelením apoštolského požehnania.


     „Drahí bratia a sestry, požehnané Vianoce!

Dnes Cirkev nanovo prežíva úžas Panny Márie, svätého Jozefa a betlehemských pastierov pri kontemplovaní Dieťaťa, ktoré sa narodilo a leží v jasliach: Ježiša, Spasiteľa. V tento deň naplnený svetlom zaznieva zvesť proroka: „Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho: obdivuhodný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9,5).
Moc tohto Dieťaťa, Syna Božieho a Máriinho, nie je mocou tohto sveta, založenou na sile a bohatstve. Je mocou lásky. Je mocou, ktorá stvorila nebo a zem, [mocou,] ktorá dáva život každému stvoreniu: nerastom, rastlinám, živočíchom; je silou, ktorá priťahuje muža a ženu a vytvára z nich jedno telo, jedno bytie; je mocou, ktorá obnovuje život, ktorá odpúšťa previnenia, zmieruje nepriateľov, premieňa zlo na dobro. Je mocou Boha. Táto moc lásky viedla Ježiša Krista, aby sa zriekol svojej slávy a stal sa človekom; a privedie ho k darovaniu života na kríži a k zmŕtvychvstaniu. Je mocou služby, ktorá vo svete buduje Božie kráľovstvo, kráľovstvo spravodlivosti a pokoja.
Preto narodenie Ježiša sprevádza spev anjelov, ktorí ohlasujú: „Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“ (porov. Lk 2,14). Dnes sa táto zvesť nesie po celej zemi a chce dosiahnuť všetky národy, zvlášť tie, ktoré sú zranené vojnou a ostrými konfliktami a ktoré pociťujú zvlášť silno túžbu po pokoji.
Pokoj mužom a ženám v týranej Sýrii, kde bolo vyliatej príliš veľa krvi. Predovšetkým v meste Aleppe, v posledných týždňoch divadle jedného z najukrutnejších bojov, je mimoriadne naliehavé, aby sa, rešpektujúc humanitárne právo, zaistila pomoc a útecha vyčerpanému civilnému obyvateľstvu, ktoré sa stále nachádza v zúfalej situácii a vo veľkom utrpení a biede. Je čas, aby zbrane definitívne zmĺkli a medzinárodné spoločenstvo sa aktívne zasadilo za dosiahnutie riešenia skrze rokovania a nanovo sa nastolilo občianske spolunažívanie v krajine.
Pokoj ženám a mužom milovanej Svätej zeme, Bohom vyvolenej a obľúbenej. Kiež Izraelčania a Palestínčania majú odvahu a vôľu písať novú stránku dejín, na ktorej nenávisť a pomsta uvoľnia miesto vôli budovať spoločne budúcnosť vzájomného porozumenia a harmónie. Kiež môžu opäť nájsť pokoj a svornosť Irak, Líbya a Jemen, kde obyvateľstvo trpí vojnou a brutálnymi teroristickými útokmi.
Pokoj mužom a ženám rôznych oblastí Afriky, zvlášť v Nigérii, kde fundamentalistický terorizmus zneužíva i deti, aby rozsieval hrôzu a smrť. Pokoj Južnému Sudánu a Konžskej demokratickej republike, aby sa uzdravili rozdelenia a všetci ľudia dobrej vôle ochotne nastúpili na cestu rozvoja a delenia sa, dávajúc prednosť kultúre dialógu pred logikou [násilnej] zrážky.
Pokoj ženám a mužom, ktorí doposiaľ znášajú dôsledky konfliktu na východe Ukrajiny, kde je naliehavo potrebná spoločná vôľa priniesť úľavu obyvateľstvu a priviesť k naplneniu dohodnuté záväzky.
Svornosť vyprosujeme pre drahý kolumbijský národ, ktorý má snahu vydať sa po novej a odvážnej ceste dialógu a zmierenia. Kiež taká odvaha podnieti aj milovanú Venezuelu, aby uskutočnila nevyhnutné kroky na ukončenie aktuálnych napätí a spoločne budovala budúcnosť nádeje pre celý národ.
Pokoj tým, čo v rôznych oblastiach čelia utrpeniu pre neustále nebezpečenstvá a pretrvávajúce nespravodlivosti. Kiež Mjanmarsko skonsoliduje úsilie a umožní pokojné spolunažívanie a, s pomocou medzinárodného spoločenstva, zabezpečí potrebnú ochranu a humanitárnu pomoc tým, ktorí ju naliehavo potrebujú. Kiež kórejský polostrov uzrie prekonanie napätí, ktoré ním prechádzajú, v obnovenom duchu spolupráce.
Pokoj tým, čo boli zranení alebo stratili niekoho zo svojich drahých v dôsledku krutých výčinov terorizmu, ktoré rozosiali strach a smrť v srdci toľkých krajín a miest. Pokoj – nie v slovách, ale skutočný a konkrétny – našim bratom a sestrám opusteným a vylúčeným, tým, čo trpia hladom, a tým, čo sú obeťami násilia. Pokoj utečencom, migrantom a azylantom, tým, čo sú dnes predmetom obchodovania s ľuďmi. Pokoj národom, ktoré trpia kvôli ekonomickým ambíciám niekoľkých a žiadostivej nenásytnosti boha peňazí, ktorý privádza do otroctva. Pokoj tomu, kto zakusuje sociálne a ekonomické ťažkosti a kto trpí dôsledkami zemetrasení alebo iných prírodných katastrof.
A pokoj deťom v tento zvláštny deň, keď sa Boh stáva dieťaťom, predovšetkým tým, čo sú pozbavené radostí detstva kvôli hladu, vojnám a egoizmu dospelých.
Pokoj na zemi a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí každý deň pracujú, v úzadí a trpezlivo, v rodine a v spoločnosti, na budovaní ľudskejšieho a spravodlivejšieho sveta, podopieraní presvedčením, že iba s pokojom jestvuje možnosť prosperujúcejšej budúcnosti pre všetkých.
Drahí bratia a sestry, „chlapček sa nám narodil, daný nám je syn“: je „Kniežaťom pokoja“. Prijmime ho!“
Po spoločnej modlitbe Anjela Pána a udelení slávnostného apoštolského požehnania Urbi et Orbi pridal pápež František nasledujúce slová:
„K vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste prišli z každej časti sveta na toto námestie, a tým, ktorí ste z rozličných krajín spojení prostredníctvom rádia, televízie a iných komunikačných prostriedkov, sa obraciam so svojím prianím.
V tento deň radosti sme všetci pozvaní kontemplovať Dieťa Ježiša, ktoré opäť dáva nádej každému človeku na povrchu zeme. S jeho milosťou dajme hlas a dajme telo tejto nádeji cez svedectvo solidarity a pokoja. Požehnané Vianoce všetkým!“
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mv, jb-