« Back

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Ako veľmi pravdivé sú tieto slová. Oni nás učia, že človek má žiť z Božieho slova. Božie slovo nám dáva opravdivý život, ktorý jediný má váhu pred Bohom. Ježiš Kristus je stelesnením Božieho slova. V ňom máme život večný, ktorý nikdy nepominie. Ježiš povedal: „Ja som chlieb života, kto bude jesť z toho chleba, nikdy neumrie.“

Istý kňaz išiel dávať duchovné cvičenia rehoľným sestrám. Keďže nepoznal cestu, zaobstaral si GPS /navigačný systém/. Tento navigačný systém ho šťastlivo doviedol do kláštora sestier. Na chodbe kláštora stretol sestru predstavenú. Keď išli okolo kaplnky hlavná sestra povedala, že spolusestry majú adoráciu. Kňaz sa zastavil a vošiel do kaplnky, aby sa pomodlil a poďakoval za šťastlivú cestu. Zrazu sa ozval hlas a pípnutie JPS: „Došli ste do cieľa vašej cesty. Prajem Vám príjemný pobyt.“

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Eucharistia je Ježiš sám. Eucharistia je pokrm Neba. V ňom hýbeme sa, žijeme a sme, hovorí apoštol Peter. V Ježišovi Kristovi je naša istota spásy. Čím viacej chceme Ježiša spoznať, tým viacej chceme s Ním byť. Jeho máme prijímať do svojho srdca, aby On nás premieňal na svoj obraz. On nás mení podľa našich schopností a stavu, v ktorom žijeme. Božie slovo je tým prostriedkom, ktoré nám to umožňuje.

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

„Pane Ježišu, daj nám svojho Svätého Ducha, ktorý nás uschopní naplniť poslanie, ku ktorému si nás povolal.“ Amen.