"Najväčším nepriateľom Cirkvi je nevzdelanosť katolíkov vo viere"  (pápež Pius X.) 

Blogs (Farský úrad)

« Back

Sviatosti III. - Krstní rodičia

 

SVIATOSTI (3)

 

  • Krstní rodičia

 

Neraz môžeme počuť, ako sa niektorí pochvália: „Som krstným otcom/matkou toľkým...“
Už menej často počuť vo vyznaní hriechov pri sv. spovedi, či a ako si plním povinnosti vyplývajúce z prijatia tejto služby... Vidno z toho, že ide častokrát o úplné nepochopenie toho, čo predstavuje krstné rodičovstvo.

"Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič" – t.zn., že nie je nutné, aby bol krstný rodič. Je lepšie, keď krstného rodiča niet, ako by ním mal byť niekto, kto neodovzdáva vieru, skôr od nej odvádza.

Krstný rodič má byť vzorom kresťanského života. Má pomáhať pokrstenému na jeho ceste kresťanského života.

Úloha krstného rodiča je ekleziálnou službou. Teda Cirkev poveruje, niekoho, aby vykonával službu krstného rodiča; preto Cirkev kladie aj požiadavky.

Podmienky pre krstného rodiča:
- aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
- najmenej 16 rokov;
- aby bol katolík, pobirmovaný, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.

Z toho vyplýva, že nemôže vykonávať službu krstného rodiča:
    - nepokrstený,
    - pokrstený nekatolík,
    - kto nie je pobirmovaný,
    - slobodný, ktorý žije v konkubináte (s partnerom v spoločnej domácnosti)
    - len civilne zosobášený alebo zosobášený v inom než katolíckom kostole,
    - katolícky zosobášený, ale nežije so svojím manželom (rozvedený či nerozvedený)
    - vdovec, ktorý žije v konkubináte (s partnerom v spoločnej domácnosti)
    - kto nežije prakticky vieru, t.j. vyhýba sa povinnosti pravidelnej účasti na svätej omši každú nedeľu a prikázaný sviatok alebo nepristupuje k spovedi aspoň raz za rok,
    - postihnutý nejakým cirkevným trestom (napr. exkomunikácia pri potrate),
    - kto svojím životom odporuje učeniu Cirkvi, dáva pohoršenie atď.

Zamyslime sa:
Ak niekto nespĺňa podmienky pre získanie vodičského preukazu, nemôže mu tento preukaz príslušný orgán vydať, inak by to bola pohroma.
Ak niekto nespĺňa podmienky pre prijatie úlohy krstného rodiča, nemôže mu Cirkev dovoliť vykonávať takú zodpovednú úlohu. – Tu ide predsa o viac! Vtedy je naozaj lepšie, keď dieťa bude pokrstené bez krstného rodiča.

Prosím, nežiadajte kňazov, aby porušovali cirkevné predpisy!

 

Na štúdium:
Katechizmus Katolíckej cirkvi - od čl.  1255
Kódex cirkevného práva, kán. 872 - 874

 

Články - obsah