Oznamy

Showing 1 - 10 of 184 results.
Items per Page 10
of 19

Blogy (Správy)

« Back

POKYNY K PRIJATIU SVIATOSTI MANŽELSTVA

Pokyny k prijatiu sviatosti manželstva

    

1.      Sviatosť manželstva vysluhujeme v našej farnosti každú sobotu, okrem Pôstneho a Adventného obdobia. (V iné dni po dohode s farárom.)

 

2.      Sobáš treba nahlásiť na farskom úrade aspoň šesť mesiacov pred zamýšľaným termínom, aby sa mohli vybaviť všetky dokumenty, povolenia a absolvovať Kurz prípravy do manželstva.

 

3.      Na fare sa spíše cirkevná zápisnica. Snúbenci predložia občianske preukazy. Táto zápisnica platí len pre cirkevné účely. Je potrebné priniesť krstné listy z farského úradu, kde boli snúbenci pokrstení. Krstný list má byť vystavený najviac pol roka pred sobášom. Treba tiež priniesť údaje o obidvoch svedkoch: meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo (môže byť aj fotokópia oboch strán občianskeho preukazu).

 

4.      V prípade, že ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v našej farnosti Piešťany – sv. Cyrila a Metoda, musí si jeden zo snúbencov vypýtať prepustenie na sobáš od farára farnosti, do ktorej patrí podľa trvalého pobytu.

 

5.      V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať prostredníctvom farára o dišpenz (povolenie) k uzavretiu sobáša na Arcibiskupskom úrade. Farár túto žiadosť napíše v mene snúbencov, ktorí podpíšu Osvedčenie stránok pri uzavieraní miešaného manželstva spolu s dvomi svedkami, ktorých si privedú na faru.

 

6.      Ak snúbenci chcú mať na sobáši kňaza z inej farnosti, je potrebné, aby si dotyčný kňaz vyžiadal delegáciu k sobášu od miestneho farára. Môže to urobiť osobne, telefonicky na tel.č. 0907821113, formou SMS, alebo mailom na adresu piestanycm@gmail.com, kde uvedie svoje meno, priezvisko, titul, funkciu a miesto pôsobenia, alebo aj cez snúbencov.

 

7.      Na matričnom úrade v Piešťanoch (Mestský úrad, Nám. SNP 3) treba vypísať pred sobášom štátnu zápisnicu najneskôr týždeň pred sobášom. Na jej vyplnenie treba priniesť platný občiansky preukaz a platný rodný list. Treba, aby snúbenci išli na matriku spolu. Vypísanú a potvrdenú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad.

 

8.      K bezprostrednej príprave na sobáš je potrebné v našej farnosti absolvovať Kurz prípravy na sviatosť manželstva (vypracovala Rada pre rodinu pri KBS). Ide o stretnutia s animátormi – manželskými pármi a kňazom na určené témy týkajúce sa kresťanského manželského a rodinného života. Informácie o kurze a nahlásenie sa sú na farskej webovej stránke http://piestanycm.fara.sk/

 

9.      Snúbenci, ktorí nemôžu absolvovať z odôvodnených príčin tento kurz, prinesú potvrdenie o príprave do manželstva, kde ju absolvovali.

10. Snúbenci si sami dohodnú organistu popr. spevákov buď z našej farnosti tu uvedených ,alebo ak majú svojho organistu a spevákov je potrebné to dopredu nahlásiť. Kontakt na organistov: Roman Ševčík: 0915 308 401, Katarína Hlbocká: 0907 064 778,  Lucia Hlístová: 0949 650 049.

 

11. Výzdobu kostola si snúbenci dohodnú s kostolníčkami. Vo farskom kostole sv. CM: p. Gubalová Helena 0907 692 803. V kúpeľnej kaplnke Božského Srdca Ježišovho: p. Moravčíková Magda 0905 499245.

 

12. Všetky potrebné úplné dokumenty musia byť na farskom úrade najneskôr týždeň pred sobášom!

 

13. V týždni pred sobášom si snúbenci dohodnú stretnutie s kňazom, ktorý ich bude sobášiť, ohľadom nácviku liturgie sobáša, prípadne svätej spovede. Ak svätú spoveď prijmú inde, do zápisnice sa uvedie kde a kedy.

 

14. Na sobáš je potrebné zakúpiť svadobný krížik, na ktorý budú novomanželia skladať prísahu a samozrejme priniesť sobášne prstene.

 

15. Svadobné šaty nech sú cudné a zodpovedajúce sláveniu sviatosti manželstva. (V prípade väčšieho dekoltu a obnaženého chrbta je vhodné mať primeranú šatku, bolerko a pod.)

 

16. Po sobáši podpísanú štátnu zápisnicu si novomanželia zoberú so sebou a odovzdajú ju v prvý pracovný deň na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.

 

17. Po sobáši prosíme, aby sa v kostole a pred ním nestrieľali a nerozhadzovali vystreľovacie konfety, papieriky, ryžu a pod.

 

18. Snúbencov prosíme, aby pamätali aj na milodar na kostol, pre kňaza a kostolníka. Obyčajne sa dáva pred sobášom na prípravnom stretnutí s kňazom na fare. Odmenu pre organistov a spevákov si dohodnú sami s nimi.

 

Témy kurzu prípravy na prijatie sviatosti manželstva:

1.      Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva.

2.      Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a dopĺňanie sa muža a ženy.

3.      Manželská láska.

4.      Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov.

5.      Kresťanská viera.

6.      Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine.

7.      Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva.

8.      Príprava na rodičovstvo a výchova detí.

9.      Sviatosti, sviatosť manželstva.