Oznamy

Showing 1 - 10 of 459 results.
Items per Page 10
of 46

Oznamy

« Back

19. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA. Sviatok.
Utorok: Sv. Kláry, panny. Spomienka.
Streda: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky. Ľubovoľná spomienka.
Piatok: Sv,. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka.
Sobota: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE. Slávnosť. Prikázaný sviatok.
Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, ktorá je prikázaným sviatkom, sväté omše budú ako v nedeľu, okrem Kocuríc a Banky, kde bude vigílijná sv. omša v piatok o 18.00.

Pozývame Vás na púť do Trstína - Hájička v dňoch 14. - 16. augusta. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 16.8. o 11.00 hod. Hlavným celebrantom bude dp. Ivan Ružička, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Podrobný program púte nájdete na plagáte na nástenke.

Trnavská arcidiecézna charita umiestnila na budove farského úradu pri chodníku automat, v ktorom za 1,-€ bude možné zakúpiť hlinený dukát pre bezdomovcov, ktorí si zaň vo vybraných predajniach budú môcť zakúpiť jedlo. Do prevádzky príde v nasledujúcom týždni. Pracovníci TT arcidiecéznej charity vás naliehavo prosia, aby ste bezdomovcom nedávali peniaze, ale využili túto novú možnosť, ktorá je pre nich osožnejšia alebo ich poslali do Centra pomoci človeku na ul. A. Hlinku 41 pri železničnej stanici, kde budú pre nich za dukát pripravené balíčky.

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30. Príprava birmovancov pokračuje od v piatka 14.8. na večernej sv. omši o 18.00. Prosím kandidátov, aby priniesli všetky potrebné doklady, na svätú omšu prišli načas, boli vo vnútri a správali sa vhodne počas nej v prítomnosti živého Boha Ježiša Krista.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti na iných nech prijímajú na konci radu.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prosím tých, ktorí majú kľúče od Pastoračného centra, aby dôsledne zamykali po sebe dvere!!! Tiež prosím tie skupiny, ktoré využívajú uvedené priestory, aby sa podieľali na ich upratovaní v dohovore s kostolníkmi.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Svätá omša v nedeľu o 11.00h. pre deti a rodiny počas prázdnin nebude.

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v sobotu 15. 8. budú v našom kostole sv. omše ako v nedeľu: o 6.30, 8.00, 9.30 a 18.30.

V tomto roku si pripomíname 100 rokov od narodenia P. Ferdinanda Takáča, ktorý pôsobil tu v našej komunite a kaplnke. Pri tejto príležitosti by sme chceli usporiadať spomienkové stretnutie. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do jeho prípravy svojimi spomienkami, či príspevkami. S prípravou stretnutia môžete kontaktovať osobne P. Mariána Valašíka.

Ponúkame, aby ste si kupovali Katolícke novinyčasopis Posol, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Katolícke noviny a Posol sú na poličke pri vstupe do kostola.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho exercičného domu. Rozpis termínov je na nástenkách. Príďte, tešíme sa na vás.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári, pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan