Oznamy

Showing 1 - 10 of 470 results.
Items per Page 10
of 47

Oznamy

« Back

23. nedeľa v cezročnom období "A" 2020

Liturgický kalendár

Pondelok: Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka.
Utorok: NARODENIE PANNY MÁRIE. Sviatok.
Sobota: Najsvätejšieho mena Panny Márie. Ľubovoľná spomienka.
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať v našej farnosti 13.9.2020 o 10.30.
Upratovanie kostola a okolia bude vo štvrtok po sv. omši.
Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 18.00 za účasti generálneho vikára a po nej bude nácvik na birmovku.
Svätá spoveď birmovancov, rodičov a príbuzných bude v sobotu od 8.00 do 10.00. Spovedajú všetci kňazi farnosti.

Kňazské rekolekcie kňazov piešťanského dekanátu budú v stredu vo farnosti Chtelnica za účasti o. arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. Svätá omša bude o 9.30, na ktorú vás pozývame.

Milodary do zvončeka môžete dávať do pokladničiek alebo do košíka miništrantom, ak stoja pri dverách. Ďakujeme za vašu účasť na dobrých dielach v rozvíjaní podmienok pre službu Božiemu kráľovstvu.

Na budúcu nedeľu bude zbierka pre Svätú zem, ktorá sa zvykne v našich kostoloch konať pri Božom hrobe a ktorá sa z rozhodnutia Kongregácie pre východné cirkvi presunula na nedeľu 13. Septembra 2020.

Adorácia Sviatosti Oltárnej býva vo farskom kostole ako obvykle: v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.; nedeľa od 12.00 do 18.00.
Prosím službu, aby v prípade narušenia poriadku v kostole volali kňazov alebo mestskú políciu a nahlásili incidenty.

Prebieha oprava Kúpeľnej kaplnky BSJ. Plánujeme urobiť elektrifikáciu zvona. Svoje milodary môžete darovať do pokladničky v kaplnke alebo posielať aj na číslo farského účtu: 283688043/0900 (SK81 0900 0000 0002 8368 8043). Názov účtu je: RKC, Farnosť sv. Cyrila a Metoda, ul. Nitrianska 17. Pán nech odmení všetkých darcov.

Prosíme o modlitby za vyriešenie svätých omší na sídlisku Trajan, aby, ak je to Božia vôľa, sme mohli uvažovať o stavbe kostola na uvedenom sídlisku.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári pri vstupe do kostola + dezinfekcia rúk.

Pri svätom prijímaní na ruku, prijímajúci (pravák) natiahne ľavú dlaň podopretú pravou a pred kňazom alebo hneď vedľa, otočený stále k oltáru, s úctou a bázňou v srdci prijíma Pánovo Telo. V žiadnom prípade sa s ňou neotáča a neodnáša ju do lavice! Tí, čo prijímajú do úst, z ohľaduplnosti k iným nech podľa možností prijímajú na konci radu.

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Dnešnou nedeľou začínajú sväté omše o 11.00h pre deti a rodiny.

Ponúkame vám, aby ste si kupovali Katolícke noviny a časopis Posol, v ktorých si môžete prečítať zaujímavé články. Katolícke noviny a Posol sú na poličke pri vstupe do kostola.

Pozývame vás na duchovné cvičenia do nášho exercičného domu. Rozpis termínov je na nástenkách. Príďte, tešíme sa na vás.

Prosíme dodržiavať protiepidemiologické opatrenia určené hlavným hygienikom Slovenskej republiky: rúško na tvári a pri vstupe do kostola dezinfekcia rúk.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan