Blogs

« Back

Odpustky

.

379. Čo sú odpustky?
       Odpustky sú odpustenie dočasných trestov mimo spovede.

     a) Pri spovedi sa nám vždy odpúšťa aspoň čiastka dočasných
        trestov, ktoré sme si od Boha zaslúžili za spáchané hriechy;
        ale obyčajne sú nám pri spovedi nie odpustené všetky zaslú-
        žené dočasné tresty. 
        Po odpustení hriechov pri spovedi nám vo väčšine prípadov
        ešte zostávajú dočasné tresty, ktoré si musíme odpykať alebo
        tu na zemi alebo v očistci. Tieto dočasné tresty, ktoré nám
        zostali neodpustené po odpustení hriechov v spovedi, môžu
        nám byť odpustené mimo spovede (po spovedi), ak získame
        odpustky, ktoré nám Cirkev udeľuje.

        Odpustkami teda Cirkev  neodpúšťa ani  h r i e c h y,  ani peklo 
        (večný trest), ale iba dočasné tresty,  ktoré nám zostali
         neodpustené po odpustení hriechov.

      b) Odpustky nám Cirkev udeľuje z pokladu nevyčerpateľných
         zásluh Ježiša Krista, Panny Márie a svätých.

 380. Čo je potrebné k získaniu odpustkov?
        K získaniu odpustkov je potrebné,

          1. aby duša bola čistá od smrteľného hriechu;
          2. aby sme mali úmysel získať odpustky;
          3. aby sme vykonali dobrý skutok, ktorý Cirkev obda-
             rila odpustkami.

        K získaniu odpustkov predpisuje Cirkev nejaký presne určený
      dobrý skutok, napr.: návštevu kostola, modlitbu, hmotný príspe-
      vok na dobrý ciel, používanie posväteného predmetu ap. Okrem
      tohto dobrého skutku, obdareného odpustkami, predpisuje nie-
      kedy Cirkev ako podmienku k získaniu odpustkov aj iné úkony,
      napr. spoveď a sväté prijímanie.

 381. Koľkoraké sú odpustky?
        Odpustky sú dvojaké: úplné a čiastočné.

 382. Kedy sú odpustky úplné?
        Odpustky sú úplné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa  všetky
     dočasné tresty, ktoré sme za spáchane hriechy zaslúžili
      a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené.
 

    a) K získavaniu úplných odpustkov je potrebné:

        1. vykonať skutok, ktorý Cirkev obdarila úplnými odpustka-
           mi;
        2. vyspovedať sa (spoveď možno vykonať niekoľko dní pred
           skutkom obdareným úplnými odpustkami alebo, ak sme
           v stave posväcujúcej milosti, niekoľko dní po vykonaní
           odpustkami obdareného skutku; jedna spoveď stačí pre
           získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom
           nedopustíme hriechu);
        3. pristúpiť k svätému prijímaniu (podľa možnosti v ten istý
           deň, v ktorý vykonávame skutok obdarený úplnými odpust-
           kami); k novému získaniu úplných odpustkov je potrebné
           znova pristúpiť k svätému prijímaniu,
        4. pomodliť sa niečo na úmysel Svätého Otca (stačí raz Otče-
           náš a Zdravas], podľa možnosti v ten istý deň, kedy vyko-
           náme skutok, obdarený úplnými odpustkami.

     b) Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj
        všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti
        všetkých (i všedných) hriechov, slovom len ten, kto ne-
        lipne ani k všednému hriechu.

 383. Kedy sú odpustky čiastočné?
        Odpustky sú čiastočné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa
     len čiastku tých dočasných trestov, ktoré sme za spácha-
     né hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli od-
     pustené.

     a) Získaním čiastočných odpustkov sa nám dočasné tresty od-
        púšťajú vo väčšej alebo menšej miere podľa toho, aká je naša
        láska k Bohu a naša horlivosť pri konaní skutku, ktorý Cir-
        kev obdarila čiastočnými odpustkami. Každým dobrým skut-
        kom si získavam čiastočné odpustenie dočasných trestov od
        B o h a : tým väčšie, čím je moja láska k Bohu väčšia a čím
        horlivejšie konám ten dobrý skutok. Čiastočnými odpustkami
        nám  C i r k e v  odpúšťa ešte toľko z dočasných trestov,
        koľko nám odpustil Boh, keď sme dotyčný dobrý skutok vy-
        konali.
     b) Čiastočné odpustky môžeme získať aj viac razy cez deň.

 384. Či môžeme získať odpustky aj pre duše v očistci?
        Odpustky môžeme získať aj pre duše v očistci.

     a) Všetky odpustky, ktoré získame, môžeme venovať dušiam
        v očistci okrem tých, o ktorých Cirkev výslovne ustanovila
        ináč.
     b) Niektoré odpustky môžeme získať len dušiam v očistci.
 

Výňatok z Katalógu odpustkov (Apoštolská administratúra v Tr-
nave, č. 2695/1970)

 1. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak v pokornej dôvere
    pozdvihneme svoju myseľ k Bohu pri plnení svojich povin-
    ností a pri znášaní životných ťažkostí a pri tom prosíme Pána
    aspoň v duchu alebo nejakým povzdychom.
2. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak vedení duchom viery
    a milosrdenstva, obetujeme niečo zo svojho tým, čo trpia
    núdzu.
3. Čiastočné odpustky môžeme získať, ak sa v duchu kajúcnosti
    zriekame niečoho, čo je dovolené a príjemné.
4. Kto nábožne navštívi najsvätejšiu Sviatosť, môže získať čiast-
    točné odpustky. Kto sa najsvätejšej Sviatosti klania aspoň
    pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
5. Kto číta Písmo sväté s úctou k slovu božiemu a na spôsob
    duchovného čítania, môže získať čiastočné odpustky. Kto tak
    koná aspoň pol hodiny, môže získať úplné odpustky.
6. Kto koná pobožnosť Krížovej cesty pred riadne zriadenými
    stanicami, môže získať úplné odpustky.
7. Úplné odpustky môže získať, kto sa v kostole, vo verejnej
   kaplnke alebo v rodine pomodlí aspoň päť desiatkov ružen-
    ca bez prerušenia.
8. Každý piatok v pôstnej dobe môže získať úplné odpustky, kto
    sa pred obrazom Ukrižovaného (rozumie sa aj socha) pomod-
    lí po svätom prijímaní modlitbu: "Hľa, pred pohľadom tvo-
    jim..." V iné dni môže získať čiastočné odpustky.
9. Na Veľký piatok môže získať úplné odpustky kto sa pri li-
    turgických obradoch zúčastní na uctievaní svätého Kríža a
    ho pobozká.
10. Pri slávení veľkonočnej vigílie a vo výročitý deň svojho krstu
    môže získať úplné odpustky, kto si obnoví krstné sľuby.
11. Od 1. do) 8. novembra môže denne raz získať úplné odpustky,
    ale len pre duše v očistci, - veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8.11. Treba splniť aj ďalšie vyššie uvedené tri podmienky a vylúčiť pripútanosť k hriechu. Jedna spoveď stačí na všetky odpustky;
12. V deň Dušičiek 2. XI. - veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré je možné privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sviatosť pokánia (stav posv. milosti), sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Okrem toho vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa;
13. Za návštevu farského kostola možno získať úplné odpustky
    dva razy v roku: v deň patróna kostola a 2. VIII. (na Por-

    ciunkulu), ak sa návštevník pomodlí Otčenáš a Verím v Boha.
14. Kto s nábožnou úctou prechováva kríž alebo ruženec alebo
    škapuliar alebo medailu, môže získať čiastočné odpustky,
    kedykoľvek týmto predmetom prejaví nejakú vonkajšiu úctu,
    ak sú tieto predmety požehnané kňazom; ak sú požehnané
    pápežom alebo biskupom, môže dotyčný získať aj úplné od-
    pustky 29. VI., ak sa pomodlí Verím v Boha.

      15. V hodine smrti môže získať úplné odpustky každý veriaci,
         ktorý sa v živote pravidelne modlieval. Môže ich získať aj
         vtedy, keď v ten deň už získal úplné odpustky iným spô-
         sobom.
     16. Kto nábožne príjme pápežské požehnanie "Urbi et Orbi", hoci
         aj prostredníctvom televízie alebo rozhlasu, môže získať
         úplné odpustky. Toto neplatí o požehnaní, reprodukovanom
         z filmu a zo zvukového záznamu.
     17. Kto pozorne a nábožne vypočuje kázeň, môže získať číastoč-
         né odpustky. Kto vypočuje sériu kázní pri misiách alebo
         duševných cvičeniach, môže získať úplné odpustky, ak je
         prítomný na ich slávnostnom zakončení.
     18. Kto pristupuje prvý raz k svätému prijímaniu a všetci, ktorí
         sú prítomní na tejto slávnosti, môžu získať úplné odpustky.
      19. Kto sa nábožne zúčastní na prvej omši novokňaza, môže
         získať úplné odpustky.

           Sú aj iné možnosti získať odpustky.
           Treba zdôrazniť, že k získaniu odpustkov je okrem uvede-
         ných úkonov potrebné splniť aj všeobecné podmienky, uve-
         dené v odpovedi na otázku č. 380., a ak ide o získanie úpl-
         ných odpustkov treba splniť aj podmienky, uvedené
         v poznámkach, pod otázkou č. 382.