« Back

Životopisy svätých

Bl. János Anasztáz Brenner, kňaz, mučeník /15. 12. 2018/ * 17. december 1931 Szombathely, Vas, Maďarsko † 15. december 1957 Zsida, Szentgotthárd, Vas, Maďarsko

Bl.János Anasztáz Brenner, kňaz, mučeník János Brenner sa narodil v Szombathely katolíckej rodine. Po skončení strednej školy vstúpil do noviciátu k pátrom cisterciánom. Po rozpustením kláštorov komunistickou mocou sa rozhodol pokračovať v príprave na kňazstvo v diecéznom seminári. V roku 1955 bol vysvätený za kňaza. Bol poslaný pôsobiť do farnosti, kde sa venoval hlavne výchove detí a mládeže. Práve jeho obľúbenosť medzi deťmi a mládežou bola tŕňom v oku komunistickému režimu a tiež dôvodom jeho umučenia. Kardinál Amato o ňom povedal: „Napriek zákazu od režimu, duchovný otec János viedol mladých k dobrému životu podľa Evanjelia, k úcte voči blížnym, k pomoci núdznym, k šíreniu pochopenia v spoločnosti a súzvuku v rodine. Mali ho radi všetci, veľkí aj malí, pre jasnosť jeho pohľadu a živosť jeho povahy. Toto dráždilo vládnu moc, ktorá požadovala monopol pre ateistickú a protikresťanskú výchovu.“ „V jeho životopise je prorocký znak. Keď bol dieťa, malý János v jednom školskom divadle hral sv. Tarzícia, mučeníka, ktorý bol v 3. storočí zabitý počas rímskeho prenasledovania kresťanov, keď niesol chorému Eucharistiu. Mučeníctvo pátra Jánosa pripomína práve tento moment. V noci 14. decembra 1957 mu zavolal mladík, ktorý bol v minulosti jeho miništrantom a poprosil ho, aby vyslúžil sviatosť pomazania chorých zomierajúcemu ujovi. Mladý kňaz sa vydal na cestu s najsvätejšou sviatosťou v burze na hrudi. Ale bola to pasca. V tú chladnú noc si nenávisť proti viere našla ďalšiu obeť. Kňaz János podstúpil násilný a smrtiaci útok. Zasadili mu 32 bodnutí dýkou. Našli ho na svitaní 15. decembra na okraji dediny Zsida s ľavou rukou na hrudi chrániacou burzu s najsvätejšou sviatosťou, ako mučeník Tarzícius. Jeho vrahovia neboli nikdy identifikovaní a postavení pred súd.“ Na jeho hrobe je motto: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré„. Zdroj: Vatican News

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations