« Back

Životopisy svätých

SV. IVETA /15. 12. 2018/ vdova (13. stor.)

SV. IVETA vdova Niektoré slovenské kalendáre uvádzajú v tento deň meno Ivica. V známejších zoznamoch svätých sa nenachádza také meno. Je tam však sv. Iveta (lat. Iutta, franc. Yvette, čít. yvet). No jej sviatok je zaradený na 13. januára. Táto svätica pochádzala z mesta Huy (ter. Belgicko) a žila v 13. stor. Patrila do skupiny nábožných žien liéžskej diecézy, ktoré sa vyznačovali konaním rozličných pobožností a mimoriadnymi mystickými stavmi. Bola dcérou biskupského úradníka. Po dosiahnutí dospelosti sa vydala a mala deti. Avšak po piatich rokoch jej muž umrel. Ako vdova sa jedenásť rokov venovala ošetrovaniu malomocných v blízkosti jej rodného mesta. Postarala sa o nové budovy pre chorých a dala postaviť veľký kostol. Posledných 36 rokov svojho života ostala celkom uzavretá, bez styku s vonkajším svetom, neďaleko leprozória, strediska pre malomocných. Túto odlúčenosť od sveta trávila v modlitbe a pokání. Jej životopisy hovoria o mnohých zázrakoch, ktoré sa udiali v jej blízkosti a na jej príhovor. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 5. Dobrá kniha Trnava 1995

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families
Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations