« Back

Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Klaniam sa ti, Ježišu, lebo ťa Otec poslal, aby si nás spasil! Milujem ťa, Ježišu, lebo nesmierne miluješ svoj ľud! Verím v teba, Ježišu, lebo si prvý robotník v Otcovej žatve!

Ježišu, klaniam sa ti a ďakujem ti, že si vyvolil a poslal svojich prvých učeníkov s úlohou, aby hlásali radostnú zvesť. Svätý Matúš zaznamenal:


Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu (Mt10,1).


Ježišu, buď zvelebený vo všetkých kňazoch, biskupoch a v pápežovi, ktorých posielaš dnešnému svetu s rovnakou úlohou.

Nech mocou tvojho Ducha splnia svoje poslanie. Nech oznamujú radostnú zvesť, nech vyháňajú zlých duchov a uzdravujú chorých,

nech ich sprevádza sila tvojho Ducha,

nech ich sprevádzajú znamenia a zázraky, aby sa dosvedčilo, že si ich poslal ty.


Pozri sa na tých, ktorí sú dnes unavení, sklamaní, osamelí, nech je to pre nich príležitosť, aby sa ti celkom odovzdali a pri tebe si oddýchli.

Nech ťa zvelebujú všetci, ktorí majú ťažkosti, lebo ty všetko obrátiš na dobré.


(Rozjímam a odporúčam Pánovi kňaza, ktorý ma krstil, biskupa, ktorý ma birmoval, a svojich učeníkov náboženstva, farára, kaplánov, rehoľníčky, aj rehoľníkov!)Požehnanie!


Ježišu, ty si ozajstný rybár ľudí, lebo svojou láskou môžeš všetkých uzdraviť,

oslobodiť,

uschopniť,

povolať.

Zošli svoje požehnanie na pápeža, nášho biskupa, všetkých biskupov, všetkých kňazov, aby radostne vysluhovali tajomstvá viery.

Požehnaj všetkých, zmier ich a odstráň všetky prekážky na ich životnej ceste.

Nech tvoja láska povzbudí mladých, aby sa rozhodli,

a rodiny, nech vychovávajú povolaných.

Ty si náš Veľkňaz, dobrý pastier a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


(páter Slavko Barbarič)

Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka za toto požehnanie, ktoré je viac, než modlitba, je to želanie, ktoré možno vnímať zmyslami, ktoré má hlbší význam. Nech ťa žehná za to Pán a chráni od všetkého zlého.
Posted on 4/3/12 10:03 PM.