Hry a aktivity

« Back

Hry s ceruzou a papierom

Hry s ceruzou a papierom

Na dobrú zábavu stačí aj obyčajná ceruza a čistý papier.

NAPÍŠ ČO NAJVIAC SLOV...

a) ... v ktorom je čo najväčší počet samohlások –
Napr.: nEprEdpOklAdAnÝ, dvAdsAťkOrUnÁčkA, ,...

b) ...končiacich na koncovku –čka za istý časový limit. Vhodné koncovky sú aj –ný, -ika, -ečko.

c) ... ktoré majú päť písmen, sú podstatné mená a kde je určité písmeno na pevnej pozícii. Ak to bude písmeno S na treťom mieste, slová môžu byť:
VeSlo, meSto, GuSto, mäSko, geSto, ceSto, láSka, rySka, poSol...
Ak chcete hru skomplikovať, nechajte hráčov hádať sedempísmenové slová, kde požadované písmeno bude na štvrtom, alebo piatom mieste.

d) ...začínajúcich rovnakým písmenom majúcich dohodnutý počet písmen. Napríklad C5 znamená slová začínajúce na písmeno C s dĺžkou 5 písmen: celok, cesto, cesta,...

e) ... ktoré obsahujú rovnaký úsek textu. Napríklad ak táto časť je STO, tak slová môžu byť napríklad: STOlička, STOp, STOnožka...

PRÍBEH

Súťažiacim dáme za úlohu napísať čo najdlhší príbeh, kde slová začínajú rovnakým písmenom. Je možné povoliť viac začiatočných písmen (maximálne 4-5), pomôže to nápaditosti a originalite príbehov.

REBRÍK SLOV

Súťažiaci majú za úlohu vytvoriť „rebrík slov“. Ide o to, napísať podstatné mená začínajúce na rovnaké písmeno, ale každé ďalšie slovo má o jedno písmeno viac. Vhodné písmená sú o,n,p,s

Príklad na písmeno O:

O
Ob
Osa
Oľga
Okraj
Ostrov
Ohníček
Opekance

SLOVOTVORBA

Nechajte hráčov vybrať si nejaké dlhšie slovo. Ich úlohou bude využiť písmená daného slova a poskladať z nich nové slová. Pokiaľ je však v základnom slove len napr. jedno písmeno „a“, novovytvorené slová v sebe musia obsahovať maximálne jedno á-čko. Príklad: hráči navrhnú slovo stolička

Novovytvorené slová: kat, sto, stoka, stoč, koč, lak, tak, oči,...

Ak povolíme aj zmenu dĺžňov, môžu pribudnúť aj slová lístok, líčko,...

TELEGRAM

Každý hráč dostane ceruzku a čistý papier na ktorý napíše 10 písmen vo vzájomnej vzdialenosti asi 4 cm. Žiadne písmeno sa nesmie opakovať. Ak majú všetci napísané písmená, každý podá svoj papier susedovi po pravej strane. Úlohou hráčov je napísať 10 slovný telegram, ktorého slová začínajú písmenami, ktoré majú pred sebou na papieri. Na konci hry sa telegramy nahlas prečítajú.

Modifikácia hry:
Skupina sa dohodne na nejakom slove - napríklad STOLIČKA. Úlohou dvojíc je teraz vymyslieť telegram - t.j. krátku vetu vtipného charakteru, ktorej každé slovo sa musí začínať podľa poradia písmenami vybraného slova - v našom prípade napríklad

Salámu
Tajne
Odniesol
Lakomý
Imperialista
Čo
Kokce.

Anton.

Všetky telegramy sa nakoniec prečítajú a vyberie sa najoriginálnejší.

ANONYM

Vedúci rozdelí skupinu na menšie, asi štvorčlenné skupinky. Každá dostane rovnaký výtlačok novín, nožnice, lepidlo a hárok čistého papiera. Ich úlohou je poskladať súvislý text zo slov, ktoré nájdu v novinách, pričom obsah textu je veľmi vhodné zvoliť tak, aby bol aktuálny pre situáciu, v ktorej sa skupina práve nachádza. Napríklad ak je práve čas pred obedom, tak úlohou je vytvoriť čo najvtipnejšiu pozvánku na obed. Takto vytvorený text nemusí obsahovať slová v tej podobe, ako boli v novinách, môžu byť ľubovoľne krátené, či doplňované inými vystrihnutými hláskami. Vyhráva najoriginálnejší text. 

Next