« Back

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021

Pellegrini di Maria - Máriini pútnici

 

 

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi, 4. september 2021

 

 

Drahé deti, aj dnes, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili modliť; lebo, bez modlitby, nemôžte pochopiť moju prítomnosť medzi Vami.

 

Detičky moje, Ježiš ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami; a ja túžim, aby ste sa vy všetci naučili zamilovať sa, stále viac, do môjho Syna Ježiša.

 

Zakaždým, keď budete vzývať a žiadať Svoju pomoc, On je pripravený prijať všetky Vaše potreby.

 

Keď sa modlíte, deti moje, snažte sa úplne ponoriť do modlitby, aby ste sa nenechali rozptýliť.

 

Koľkí z Vás sú rozptýlení v modlitbe, a nedokážu sa do nej úplne ponoriť; a sú vyrušovaní mnohými myšlienkami!

 

Hovorím Vám všetkým, deti moje: spása duší sa obsiahne tak, že sa úplne darujete môjmu Synovi Ježišovi.

 

Detičky moje, koľkí z Vás žiadate milosti, žiadate pomoc; pomoc Vám bude daná, keď budete žiť Slovo Boha! On je vaša potrava! Nechajte sa formovať Ťešiteľom a živte sa Svojím učením!

 

Deti moje, ak sa nemodlíte každý deň tak, že sa postíte a zriekate sa všetkého toho, čo Vám bráni premeniť Váš život na radosť, nedokážete mať pokoj vo Vašich srdciach.

 

Modlite sa za pokoj, modlite sa na moje úmysly!

 

Vy, deti moje, nemôžte sa modliť iba za Vás, ale je potrebné vedieť sa modliť za druhých, lebo skôr než začnete prosiť, môj Syn už o Vás vie všetko!

 

Vy deti moje, ktoré túžite po pokoji: povzbudzujem Vás rozprávať menej a modliť sa viac, aby Duch Svätý mohol konať vo Vás, aby ste sa stali činom!

 

Netreba veľa slov a môj Syn Vás naučil zomrieť sebe samým.

 

Hovorím Vám: hľadajte najprv Nebeské Kráľovstvo všetko ostatné Vám bude pridané.

 

A Vám, ktorí žijete tento čas milosti: môj Syn ma posiela, aby som Vás utešovala, lebo chce, aby sa nik nestratil.

 

Je čas obrátenia, aby ste boli pripravení povedať Vaše Áno.

 

Hovorím Vám, láska mojej lásky: modlite sa, modlite sa, za tento svet bez pokoja!

 

Vám, ktorí ste dostali tento dar: pozývam Vás mi pomôcť, aby všetko zlo skončilo, a, cez Vaše Áno, satan nebude mať nad Vami moc.

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo, tým, že dávate lásku, ste nádejou pre zajtrajšok; a nenechajte sa zmiasť týmto svetom plným úkladov, aby ste uverili, že už niet nádeje!

 

Avšak ja Vám hovorím: toto všetko skončí a moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí!

 

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

 

https://www.incamminoconmaria.it/2021/09/04/posolstvo-pre-ludstvo-ktore-dala-panna-maria-lellovi-4-september-2021/?lang=sk

 

Cari figli, anche oggi vengo in mezzo a voi affinché voi impariate a pregare, perché senza la preghiera, non potete comprendere la mia presenza tra voi. 

 

Figlioli miei, Gesù mi manda in mezzo a voi affinché voi non vi sentiate soli, e io desidero che tutti voi impariate a innamorarvi sempre di più di mio Figlio Gesù. 

 

Ogni volta che invocherete e chiederete il Suo aiuto, Lui è pronto ad accogliere tutti i vostri bisogni. 

 

Quando pregate, figli miei, cercate di immergervi totalmente nella preghiera, affinché non vi distraiate. 

 

Quanti di voi sono distratti nella preghiera e non riescono ad immergersi totalmente in essa e vengono disturbati da tanti pensieri. 

 

Dico a voi tutti, figli miei, la salvezza delle anime si ottiene donandovi totalmente a mio Figlio Gesù. 

 

Figlioli miei, quanti di voi chiedete grazie, chiedete aiuto; l’aiuto vi verrà donato vivendo la Parola di Dio. Egli è il vostro nutrimento, lasciatevi plasmare dal Consolatore e nutritevi dei Suoi insegnamenti. 

 

Figli miei, se voi non pregate ogni giorno facendo digiuni e rinunce a tutto ciò che non vi permette di trasformare la vostra vita in gioia, non riuscirete ad avere la pace nei vostri cuori. 

 

Pregate per la pace, pregate per le mie intenzioni. 

 

Voi, figli miei, non potete pregare solo per voi stessi, ma occorre saper pregare per gli altri, perché prima che voi chiediate, mio Figlio già conosce tutto di voi. 

 

Voi figli miei che desiderate la pace, vi esorto a parlare di meno e a pregare di più, affinché lo Spirito Santo possa agire in voi per diventare azione. 

 

Non servono tante parole e mio Figlio vi ha insegnato a morire a sé stessi. 

 

Dico a voi, cercate prima di tutto il Regno dei Cieli, tutto il resto vi sarà dato in più. 

 

E a voi che state vivendo questo tempo di grazia, mio Figlio mi manda a consolarvi, perché vuole che nessuno si perda. 

 

È tempo di conversione, affinché siate pronti a dire il vostro Sì. 

 

Dico a voi, amore del mio amore, pregate, pregate per questo mondo senza pace. 

 

A voi che avete ricevuto questo dono, vi invito ad aiutarmi, affinché tutto il male finirà e con il vostro Sì, satana non avrà potere su di voi. 

 

Pregate, pregate, pregate perché dando amore siete la speranza del domani e non lasciatevi confondere da questo mondo pieno di insidie, facendovi credere che non c’è più speranza. 

 

Ma io vi dico, tutto ciò finirà e il mio Cuore Immacolato trionferà. 

 

Vi ringrazio di aver risposto alla mia chiamata.