Oznamy

Showing 1 - 10 of 506 results.
Items per Page 10
of 51

Oznamy

« Back

9. nedeľa v cezročnom období "B" 2021, Najsvätejšej Trojice

Liturgický kalendár

Utorok: Sv. Justína, mučeníka. Spomienka.
Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI. Slávnosť. PRIKÁZANÝ SVIATOK. Sv. omše ako cez týždeň.
Sobota: Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka. Spomienka.
Nedeľa: DESIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ.

Oznamy

Úmysly na sväté omše na mesiac júl môžete nahlasovať osobne po svätých omšiach.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok Kristovho Tela a Krvi. Sväté omše budú ako cez týždeň.
Po svätej omši vo farskom kostole sv. Cyrila a Metoda bude eucharistická procesia v okolí kostola.
Prosím rodiny alebo skupiny (spoločenstvá), aby sa prihlásili v sakristii u p. Gubalovej na vyzdobenie oltárikov (každá rodina alebo skupina si zoberie na starosť jeden.) O zeleň bude postarané, bude potrebné si priniesť kvetiny.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Prvý piatok v mesiaci: chorých spovedáme po domoch ako zvyčajne. Ostatných od stredy hodinu pred sv. omšou.

Svätá omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov bude v tomto týždni v stredu o 18.00. Nakoľko sa uvoľňujú opatrenia, sv. omše sa môžu zúčastniť deti II. aj III. skupiny.
Po sv. omši budú mať deti preskúšanie z 3. časti otázok na svätú spoveď a sväté prijímanie. Spytovanie svedomia nájdu v modlitebnej knižke pre deti.
Tiež rozdelíme deťom úlohy na slávnosť 1. sv. prijímania, ktoré bude pre deti II. skupiny v sobotu 5.6.2021 o 10.30.

Svätá spoveď detí II. skupiny a rodičov a príbuzných bude vo štvrtok od 17.00 a v piatok pred sv. omšou od 16.30 s výpomocou viacerých kňazov.

Nácvik na 1. sväté prijímanie II. skupiny bude v piatok po sv. omši. Prosím, aby všetky deti prišli aj na svätú omšu.

Upratovanie kostola rodičmi bude vo štvrtok po svätej omši!!!

Svätá omša pre prípravu birmovancov v piatok nebude.

Šimon Rábara, kandidát diakonátu, syn Petra a Evy Rábarových, študent Pápežskej univerzity Gregoriana má byť dňa 3.7.2021 vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný ohlásiť to na farskom úrade.

Verejné bohoslužby sú povolené s účasťou ľudí. V interiéri sedenie na 25% a v exteriéri 50% kapacity, do 500 osôb v exteriéri, do 250 v interiéri, na státie v interiéri 50 a v exteriéri 100. Okrem toho treba dodržiavať hygienické opatrenia. Prosíme o pochopenie tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na sv. omši v kostole pre obmedzenie počtu. Veriaci budú naďalej - kvôli limitovanej účasti - oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách. Deti do 10 rokov sa nerátajú.
Nedeľná svätá omša o 9.00 v kúpeľnej kaplnke BSJ sa zatiaľ presúva do farského kostola sv. Cyrila a Metoda.
Nedeľné sv. omše vo farskom kostole sú o 7.30, 9.00, 10.30 a 18.00!

Celodenné adorácie Pána Ježiša v Najsvätejšej sviatosti oltárnej pokračujú vo zvyčajnej podobe (od rannej svätej omše, do večernej).

 

Oznamy pátrov jezuitov

 

Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi budú sv. omše o 6.00, 8.00, 17.00 a 18.30. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo - Ctíme túto sviatosť slávnu, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Bude prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme 15 min pred sv. omšami a v stredu a piatok popoludní od 17.00.

Úmysly sv. omší na júl budeme zapisovať v utorok 1. 6. 2021 pol hod. pred sv. omšami.

Mesiac jún je zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Litánie k Božskému srdcu sa budeme modliť pred sv. omšami.

Keďže obmedzenia účasti na sv. omšiach pretrvávajú, ozvučili sme priestor v našej záhrade. Tí ktorí sa nedostanú do kostola, môžu za priaznivého počasia prísť do priestoru medzi kostolom a Exercičným domom a tam aspoň počúvať sv. omšu a prijať Eucharistiu.

Prenosy sv. omší o 18.30 môžete sledovať v mestskej televízii alebo na internete http://infonettv.sk/html5/kostol.php.

 

Mgr. Jozef Gallovič
farár – dekan