Cirkev aktuálne

« Back

Generálna audiencia: Rodinný duch je „ústavou” Cirkvi

Generálna audiencia: Rodinný duch je „ústavou” Cirkvi

Vatikán 7. októbra - Generálna audiencia, ktorá sa v stredu 7. októbra konala na Námestí sv. Petra, sa niesla v duchu synody, ktorej práce na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a súčasnom svete” sa vo Vatikáne začali v pondelok 5. októbra. Pápež František povzbudil prítomných, aby venovali synode pozornosť a sprevádzali ju modlitbou. Témou dnešnej katechézy Svätého Otca bol „Rodinný duch” a ako povedal, v tomto období budú jeho reflexie počas stredajších audiencií venované vzťahu medzi Cirkvou a rodinou.
Medzi pútnikmi z celého sveta bolo aj šesť väčších skupín zo Slovenska, ktorým Svätý Otec venoval svoj osobitný pozdrav tohto znenia:
„S láskou vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny. Drahí bratia a sestry, Cirkev si dnes v liturgii pripomína Pannu Máriu Ružencovú. Podľa príkladu svätého Jána apoštola prijmite ju aj vy do svojich domovov a dajte jej priestor vo vašom každodennom živote. Všetkých vás žehnám.”
Biblickým pozadím audiencie bol úryvok  z Listu Efezanom (2,19-22). «Teda už nie ste cudzinci ani prišelci, ale ste spoluobčania svätých a patríte do Božej rodiny. Ste postavení na základe apoštolov a prorokov; hlavným uholným kameňom je sám Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie v svätý chrám v Pánovi, v ňom ste aj vy vbudovaní do Božieho príbytku v Duchu.» Po jeho odznení vo viacerých jazykoch Svätý Otec krátko vysvetlil cieľ 14. riadneho generálneho zhromaždenia Synody biskupov v tomto kontexte.
„Rodina, ktorá kráča po ceste Pána je zásadným svedectvom o Božej láske, a preto si zaslúži všetku pozornosť, ktorej je Cirkev schopná. Synoda je pozvaná, aby interpretovala túto horlivosť a túto starostlivosť Cirkvi pre súčasnosť.”
Pozorný pohľad na každodenný život mužov a žien dneška podľa slov Svätého Otca bezprostredne ukazuje, že „všade je potrebná silná injekcia rodinného ducha“.  A to je dôvodom, prečo rodina predstavuje pre celú spoločnosť otvorenie oveľa ľudskejšej perspektívy.
„Rodina privádza k potrebe vzťahov vernosti, úprimnosti, dôvery, spolupráce, úcty; povzbudzuje k naprojektovaniu obývateľného sveta a k viere vo vzťahy dôvery, aj v sťažených podmienkach; učí ctiť si dané slovo, rešpektovať jednotlivcov, podmienenosť osobnými obmedzeniami a limitmi druhých.“
Napriek tomu, že toto všetko vieme, pokračoval Svätý Otec, rodine sa nepripisuje v súčasnej spoločnosti náležitá váha, uznanie a podpora. Poukázal na paradox, že dnešná spoločnosť so všetkou svojou vedou a technikou nie je schopná vniesť toto poznanie do občianskeho spolužitia:
„V tejto situácii sa spojili opačné extrémy tohto otupenia vzťahov - teda technokratické otupenie a amorálny „familizmus“ - a navzájom sa živia. Je to paradox.“
Pápež František sa v katechéze ešte raz vrátil k pojmu „rodinný duch“ a označil ho za „ústavu pre Cirkev“: „kresťanstvo sa musí javiť takéto a takýmto musí byť“. Odvolajúc sa na úryvok z Listu Efezanom (2,19), čítaný v úvode audiencie, poznamenal, že Cirkev musí byť Božou rodinou a my jej členmi.
V kontexte Petrovho poslania byť rybárom ľudí hovoril pápež o novom type sietí: „Dalo by sa povedať, že dnešné rodiny sú jednou  z najdôležitejších sietí pre poslanie Petra a Cirkvi. Nejde o sieť, ktorá robí z ľudí väzňov! Naopak, vyslobodzuje zo zlých vôd opustenosti a ľahostajnosti, v ktorých sa topia mnohé ľudské bytosti.“
Svätý Otec na zvýraznenie tejto myšlienky dodal, že „rodiny vedia dobre, čo znamená dôstojnosť cítiť sa synmi a dcérami, a nie otrokmi alebo cudzincami, alebo dokonca len číslom preukazu totožnosti.“
V závere katechézy vyslovil pápež František modlitbu, „aby  nadšenie synodálnych otcov, oživované Duchom Svätým, vzbudilo v Cirkvi nadšenie“ pre to, aby „opustila staré siete a dala sa na rybolov dôverujúc v slovo svojho Pána“. „Intenzívne sa za to modlime!“ - vyzval Svätý Otec účastníkov dnešnej generálnej audiencie, ktorí dnes zaplnili Námestie sv. Petra.

Medzi slovenskými pútnikmi boli dnes na vatikánskom námestí veriaci z farností Košice, Vojčice, Prešov-Solivar, Tulčík, Snina, Humenné, skupina pútnikov z okolia Nitry a ďalší.
V závere generálnej audiencie sa osobne so Svätým Otcom Františkom stretol aj Mons. Dávid Tencer OFM Cap., ktorý bol 18. septembra tohto roku vymenovaný za biskupa diecézy Reykjavík na Islande, kde pôsobí od roku 2004. 52-ročný kapucín prijme biskupské svätenie 31. októbra v Reykjavíku. Do Ríma prišiel spolu so svojím predchodcom Mons. Petrom Bürcherom. -jk-

zdroj:http://sk.radiovaticana.va/

Pre MK Rastislav Mečiar

Next