Štvrtok Veľkého týždňa 2015 – KRISTOVO TELO A KRV

Ústredným a stále prekvapujúcim tvrdením Katolíckej cirkvi je, že Ježiš je reálne, skutočne a podstatne prítomný pod spôsobmi chleba a vína.

Streda Veľkého týždňa 2015 – PREHODNOTENIE POKUŠENÍ

Dorazili sme do konca posvätného obdobia pôstu.

Utorok Veľkého týždňa 2015 – ZÁPAS POKRAČUJE

Ako kresťania sme sa potešili, že Ježiš Kristus je Pán.

Pondelok Veľkého týždňa 2015 – NOVÝ CHRÁM

Svätý Marek nám hovorí, že Ježiš vstúpil do svätého mesta Jeruzalema z východu: „Keď sa Ježiš a jeho učeníci priblížili k Jeruzalemu, k Betfage a Betánii na Olivovej hore...“

Kvetná nedeľa 2015 – VPLYV KRISTA NA SVET

V túto Kvetnú nedeľu by som rád pouvažoval o kráľovi a oslovi.

Sobota po 5. pôstnej nedeli 2015 – VYKUPUJÚCE UTRPENIE

S Ježišom Kristom vstúpilo do sveta niečo úplne nové, niečo, čo sa veľmi páči Bohu, a preto to má pre nás spásny význam.

Piatok po 5. pôstnej nedeli 2015 – SVÄTÍ A HRIEŠNICI

Prečo si robiť prílišné starosti s tým, čo už bolo?

Streda po 5. pôstnej nedeli 2015 – NAVIAC

V živote sú neobvyklé a vzácne okamihy kedy cítime, že za závojom našej zmyslovej skúsenosti je ešte niečo naviac.

Utorok po 5. pôstnej nedeli 2015 – Nové mechy

Keď sa pozrieme naskrz stáročiami všimneme si, že znamením kresťanstva je radosť.

Pondelok po 5. pôstnej nedeli 2015 – Pastier Kráľ

Názov Dobrý Pastier vyjadruje osobnú povahu nášho vzťahu s Ježišom.

5. pôstna nedeľa 2015 – Pastierov hlas

Dobrý pastier, ktorý je naozaj pozorný k svojim ovciam, pozná charakteristické hlasy svojich chránencov.

Sobota po 4. pôstnej nedeli 2015 – Dobrý pastier

Kresťanov už dvetisíc rokov dojíma vznešené stožnenie Ježiša ako Dobrého Pastiera.

Piatok po 4. pôstnej nedeli 2015 – ZVIERATÁ A ANJELI

Stredovekí učenci hovorievali, že človek je určitým druhom mikrokozmu, pretože nesie v sebe duchovnosť a fyzickosť.

Štvrtok po 4. pôstnej nedeli 2015 – ZEMSKÉ ŠELMY

Počas Pôstneho obdobia môžeme a by sme aj chceli zápasiť s tým, čo nazývame „živočíšne vášne.“

Utorok po 4. pôstnej nedeli 2015 – KRISTUS NÁS OSLOBODÍ

Príbeh Lazára má pre nás bohatý význam, zvlášť v pôstnom období.

Pondelok po 4. pôstnej nedeli 2015 – LAZÁR, POĎ VON!

V evanjeliovom rozprávaní Ježiš vzkriesil z mŕtvych troch ľudí: Jairovu dcéru, syna vdovy z mesta Naim a Lazára.

4. pôstna nedeľa 2015 – ZÁVEREČNÝ NEPRIATEĽ

Sme v polovici pôstu, čo znamená, že pomaly začíname vidieť utrpenie a smrť Ježiša Krista.

Sobota po 3. pôstnej nedeli 2015 – DUCHOVNÁ SLEPOTA

Počas pôstneho obdobia sme často pozvaní konfrontovať sa s našou duchovnou slepotou.

Piatok po 3. pôstnej nedeli 2015 – VŠETKO JE DAR

Podobenstvo o márnotratnom synovi nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť o našom vzťahu k Bohu; treba byť ale pozorný na jeho detaily.

Štvrtok po 3. pôstnej nedeli 2015 – BOH NÁRODOV

Aj keď z veľkej časti biblického posolstva cítime útechu, nie vždy Biblia prináša potešujúce správy.

Streda po 3. pôstnej nedeli 2015 – BOŽÍ OČISTNÝ HNEV

Pri čítaní udalosti o Očistení chrámu by sme mohli predpokladať, že to bolo prvýkrát v histórii Židov, žeby chrám bol poškvrnený a žeby bolo nutné upevniť jeho význam.

Pondelok po 3. pôstnej nedeli 2015 – ČISTENIE NAŠICH VLASTNÝCH CHRÁMOV

Včera sme videli, ako je pôstna doba skvelým časom na vyčistenie chrámu našich sŕdc.

3. Pôstna nedeľa 2015 – ČISTENIE CHRÁMU

Chrám v Jeruzaleme bol všetkým pre starovekých Židov.

Sobota 2. pôstneho týždňa 2015 – BOŽIE SVETLO A LITURGIA

Včera sme hovorili o božom svetle, ktoré sa ukazuje prostredníctvom svätých mužov a žien.

Piatok 2. pôstneho týždňa 2015 – BOŽIE SVETLO

Jedným z kľúčových momentov udalosti Premenenia je božie svetlo, ktoré vyžaruje z Ježiša.

Štvrtok 2. pôstneho týždňa 2015 – VONKU Z BEŽNÉHO SVETA

Už sme pred časom spomenuli, ako Mojžiš a Eliáš predstavujú Zákon a Prorokov.

Streda 2. pôstneho týždňa 2015 – POUČENIE V MODLITBE

Keďže pokračujeme v našich pôstnych meditáciach, chcel by som využiť príbeh Premenenia aj ako príležitosť na uvažovanie o podstate modlitby.

Utorok 2. pôstneho týždňa 2015 – VÝZNAM PREMENENIA

Pri Premenení Mojžiš reprezentoval Zákon a Eliáš reprezentoval prorokov.

Pondelok 2. pôstneho týždňa 2015 – STRETNUTIE S BOHOM NA HORE

Premenenie malo, samozrejme, veľmi veľký význam pre prvých kresťanov.

2. pôstna nedeľa 2015 – AKEDA A PREMENENIE

Cez biblické úryvky nás Cirkev žiada, aby sme uvažovali nad príbehom Abrahámovej viery v spojitosti s evanjeliovým príbehom Premenenia Pána.

Sobota 1. pôstneho týždňa 2015 – DOBRODRUŽSTVO VIERY

Kedykoľvek Biblia hovorí o Abrahámovi, hovorí o viere, pretože Abrahám je náš otec vo viere.

Piatok 1. pôstneho týždňa 2015 – ZÁKON DARU

Príbeh Abraháma nás núti, aby sme sa postavili pred najhlbšiu a najdesivejšiu z právd našej viery.

Štvrtok 1. pôstneho týždňa 2015 – POSLÚCHAŤ BOHA

Jedným z najhroznejších príbehov v celej Biblii je príbeh starovekými izraelitmi nazvaný akeda, teda spútanie Izáka.

Streda 1. pôstneho týždňa 2015 – ODOLÁVANIE BOŽEJ MOCI

Minulý týždeň sme sa pozreli na pokušenie záhrady a pokušenia púšte.

Utorok 1. pôstneho týždňa 2015 – TRETIE POKUŠENIE

Prvé dve pokušenia boli celkom jasné: zmyslové potešenie a moc.

Pondelok 1. pôstneho týždňa 2015 – DRUHÉ POKUŠENIE

Potom, čo sa nepodarilo na prvý pokus zložiť Ježiša priamym a relatívne krutým spôsobom, diabol hrá jemnejšiu hru: „Diabol ho vzal a v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta.“

1. pôstna nedeľa 2015 - PRVÉ POKUŠENIE

Pokušenia, ktorým Ježiš čelil, sa nám môžu zdať nezrozumiteľné, a teda vzdialené, ale v skutočnosti tkvejú v srdci každého ľudského pokušenia.

Sobota po popolcovej strede 2015 – NÁPRAVA POŠKODENIA

V každom mieste v evanjeliách myslíme na Ježiša.

Piatok po popolcovej strede 2015

Náš Boh je Boh živý a chce sa s nami podeliť o svoj život.

Štvrtok po popolcovej strede 2015

Začneme na začiatku, a to vojdením do záhrady.

Popolcová streda 2015

Na začiatku basebalovej sezóny musí tréner priviesť svojich hráčov späť ku základom tejto hry.

Blogy (Pôst 2015)

« Back

Pondelok po 4. pôstnej nedeli 2015 – LAZÁR, POĎ VON!

V evanjeliovom rozprávaní Ježiš vzkriesil z mŕtvych troch ľudí: Jairovu dcéru, syna vdovy z mesta Naim a Lazára.

V evanjeliovom rozprávaní Ježiš vzkriesil z mŕtvych troch ľudí: Jairovu dcéru, syna vdovy z mesta Naim a Lazára. V symbolickom jazyku evanjelií tieto fyzické vzkriesenia evokujú postupné zdvíhanie sa z hriechu k duchovnému zdraviu.

Po prvé, svätý Augustín hovorí, že mladá Jairova dcéra, ktorá zomrela v jej dome, symbolizuje hriech, ktorý sa uskutočňuje v našich myšlienkach a našich srdciach. Tento hriech ešte neprináša svoje ovocie v skutkoch.

Po druhé, mŕtveho syna vdovy z mesta Naim už nesú k bráne domu, ktorý  predstavuje hriech a ktorý sa už konkrétne prejavil v skutku. Tohto mŕtveho muža Ježiš vzkriesil a vrátil späť matke, ktorou je cirkev.

Po tretie, najdrastickejší je prípad Lazára. Predstavuje najhorší druh morálneho a duchovného úpadku, hriech, ktorý sa prejavil vo svete a zakorenil sa v zlej norme a zlom zvyku. Je to hniloba, ktorá skutočne nastala a produkuje duchovný zápach.

V Jánovom evanjeliu sa vzkriesenie Lazára odohráva tesne pred Ježišovým utrpením, tesne pred vrcholným okamihom, kedy Ježiš porazí smrť tým, že jej podľahne. Keď Ježišovi oznámili, že Lazár zomrel, povedal: „Náš milovaný Lazár zaspal, ale idem ho prebudiť.“ Tieto slová znamenajú, že sme v novom svete. Vo vnútri hraníc starého sveta, starého vedomia, je smrť koncom, a jej neodvolateľnosť mu dáva silu. Avšak tým, že Ježiš o tom hovorí ako o „spánku, ukazuje, že skrze Božiu moc a Boží zámer smrť nie je koncom; že to nie je neodvolateľné a posledné slovo.

Keď Ježiš prišiel do Betánie, dozvedel sa, že Lazár už bol štyri dni v hrobe. To znamená, že nenastala žiadna chyba, že ten človek bol skutočne a definitívne mŕtvy. Ale to sa netýka toho, kto prekračuje priestor a čas, ktorého sila sa rozkladá mimo života a smrti ako ich poznáme.

Marta vychádza v ústrety Ježišovi a prejavuje svoju začínajúcu vieru v jeho identitu a moc: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz som si istá, že Boh ti dá, o čokoľvek ho požiadaš.“ Ježiš jej odpovedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych... Ja som vzkriesenie a život.“ Boh nenávidí smrť a nechce, aby jej falošná konečnosť a neodvolateľnosť zničila ľudský život.

Keď prišiel k Lazárovmu hrobu, Ježiš precítil najhlbšie emócie a začal plakať. Tak Boh vstupuje do temnoty, zmätku a utrpenia smrti hriešnikov. On nestojí ľahkovážne nad našou situáciou, ale berie ju na seba a cíti ju. Avšak k nepriateľovi sa blíži ako bojovník. „Odvaľte kameň,“ nariadil.

Tí, ktorí uviazli v medziach tohto sveta, protestujú: „Pane, iste je tam už zápach.“ Oni v podstate hovoria: „Nezahrávaj sa so smrťou, nemôžeš ju zvrátiť. Jej sila je konečná, neodvolateľná.“

Ale Ježiš je neohrozený. Prikazuje: „Lazár, poď von!“ To nie je hlas iba jednoduchej nádeje ľudskej bytosti, ani iba veľkej náboženskej osobnosti; to je hlas Boha, ktorý nenávidí smrť a má nad ňou nadvládu. A preto „mŕtvy muž vyšiel.“ Ježiš potom nariadil prítomným: „Odviažte ho a nechajte ho odísť.“

Tento príkaz sa ozýva ešte aj dnes. Rovnako ako to urobil s Lazárom, Ježiš nás oslobodzuje od smrti a z ciest smrti.

Comments
sign-in-to-add-comment
Vravel si vždy, že spím


Som lazár, Pane, ten,
ktorého si už stokrát z mŕtvych vzkriesil,
lež nikdy úver môj si na klin nezavesil.
….
Som lazár, Pane, ten,
čo toľko hlási sa ti za priateľa,
lež pre priateľstvo toho neurobil veľa.
...
Ty s láskou dvíhaš ma
a utešuješ radou smerodajnou:
Prebuď sa, priateľ, nespi, vstaň a kráčaj za mnou!

Teofil Klas, Pôstne akordy

K téme vzkriesenie Lazára sa hodí táto báseň.
Je to veľmi pekná báseň, moja obľúbená, v ktorej sa tým slovom lazár hlási básnik Ježišovi za priateľa, ako tvrdí, „ktorého si už stokrát z mŕtvych vzkriesil.“ Tak je to aj v našom živote, že často hľadáme a potrebujeme také Ježišovo vzkriesenie. Hlásime sa mu za priateľa, ale pre priateľstvo sme toho často veľa nespravili, veľmi presne to za nás vyjadril básnik.
Posted on 3/17/15 5:54 PM.