Blogs

« Back

Panna Mária a prvá sobota v mesiaci

Prvé soboty v mesiaci sú zasvätené zmiereniu a odproseniu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Už svätý Pius X. poskytol 3. júna 1912 za obvyklých podmienok plnomocné odpustky veriacim, ktorí si na prvú sobotu v mesiaci vykonajú odprosujúcu pobožnosť k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to splnenie jedného z prianí Panny Márie vo fatimských zjaveniach.

 

            Dňa 10. decembra 1925 sa Panna Mária zjavila Lucii z Fatimy (v kláštore v Pontevedro) a povedala jej: „Pozri sa, dcéra moja, ako je moje Srdce obkľúčené tŕním. Nevďační ľudia ho ustavične prebodávajú rúhaním a chladnosťou. Aspoň ty sa pričiň, aby si ma potešila a oznám všetkým ľuďom, že pri smrti budem nablízku so všetkými milosťami, ktoré potrebujú ku spáse tým, ktorí si po päť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci vykonajú svätú spoveď, sväté prijímanie, pomodlia sa ruženec a venujú mi štvrťhodinku na zmierenie a budú pritom rozjímať o tajomstvách sv. ruženca.“

            Dňa 15. augusta 1942 ukázal Spasiteľ Nepoškvrnené Srdce svojej Matky ctihodnej služobnici Božej, Konzoláte Betronovej so slovami: „Tak, ako som ja skrze Nepoškvrnené Srdce mojej Matky prišiel na svet, tak prídu duše skrze toto Srdce k môjmu Srdcu… Toto Srdce je prameňom mojich milostí, z ktorých prúdi život a posvätenie sveta. Ako mne dal Otec všetku moc na nebi i na zemi, tak vkladám víťaznú moc nad hriechom a svetom do Srdca mojej Nepoškvrnenej Matky. Dcéra moja, skrze Margitu Máriu Alacoque som dal svetu veľké prisľúbenia, ale pretože som vo svojej dobrote nekonečný a moje milosti sú nevyčerpateľné, teraz sľubujem ešte viac. Ak duše chcú, aby sa moje prisľúbenia naplnili, nech milujú a uctievajú Nepoškvrnené Srdce mojej Matky. To budú preukazovať tým, že budú skrze deväť po sebe nasledujúcich prvých sobôt v mesiaci (rovnako, ako pri pobožnosti devätich prvých piatkov) po kajúcej príprave prijímať moje Telo s úmyslom, aby uzmierovali moje Božské Srdce spojené s Nepoškvrneným Srdcom mojej Matky.“ Panna Mária žiadala prostredníctvom sestry Lucie z Fatimy päť sobôt, Spasiteľ však hovorí o deviatich. Sestre Konzoláte to odôvodnil takto: „Prosba mojej Matky o pobožnosť prvých päť sobôt je prejavom jej pokory, ktorú má aj v nebi, pretože sa necíti hodná rovnakej úcty. Moja prosba je však prejavom mojej lásky, ktorá nemôže zniesť, aby som dostal viac ako Tá, s ktorou sme v láske spojení.“

 

            Ježišove prisľúbenia pre novénu prvých sobôt /deviatich po sebe nasledujúcich mesiacov/ ku cti Nepoškvrneného Máriinho Srdca znejú:

1/         Všetko, čo od môjho Srdca vyprosujú skrze Srdce mojej Matky, im udelím ešte v priebehu novény, ak o to prosia s dôverou.

2/         Vo všetkých životných okolnostiach pocítia podporu a požehnanie mojej Matky.

3/         Pokoj, porozumenie a láska zavládne v dušiach a rodinách.

4/         V rodinách nebude viac zvád a hádok, sklamaní ani nespravodlivosti.

5/         Manželia sa nebudú rozvádzať a rozvedení sa znova vrátia k sebe.

6/         Rodiny si budú rozumieť a až do konca vytrvajú v pravej viere.

7/         Matky v požehnanom stave pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky a dosiahnu všetko, čo pre seba a svoje deti vyprosujú.

8/         Chudobní nájdu príbytok a budú mať dostatok chleba.

9/         Duše získajú záľubu v modlitbe i utrpení a naučia sa milovať Boha, blížneho i nepriateľov.

10/       Hriešnici sa obrátia bez zvláštnych prekážok, aj keď je za nich novéna konaná inou osobou.

11/       Hriešnici neupadnú znova do svojich predchádzajúcich hriechov a dosiahnu nielen odpustenie hriechov, ale dokonalou ľútosťou a láskou získajú znova krstnú nevinnosť.

12/       Kto túto novénu vykoná v krstnej nevinnosti, ani potom nebude moje Srdce urážať žiadnym ťažkým hriechom až do smrti. (Platí zvlášť pre deti.)

13/       Duša, ktorá sa úprimne obráti k Bohu, unikne nielen večnému zatrateniu, ale aj očistcu.

14/       Vlažné duše zanechajú svoju vlažnosť, vytrvajú v horlivosti a v krátkej dobe dosiahnu najvyššiu dokonalosť a svätosť.

15/       Keď rodičia alebo niektorý člen rodiny vykoná túto novénu, nebude žiadne dieťa, ani nikto iný z rodiny, zatratený.

16/       Z mládeže dostanú mnohí povolanie k duchovnému stavu.

17/       Neveriaci dostanú milosť viery a blúdiaci sa znova vrátia k pravej Cirkvi.

18/       Duchovní a rehoľníci zostanú verní svojmu povolaniu. Tí, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu, dostanú milosť pokánia a návratu.

19/       Rodičia a predstavení dostanú pomoc nielen v duchovných, ale aj v hmotných starostiach.

20/       Duša sa ľahko vyslobodí z pokušení tela, sveta a diabla.

21/       Pyšní sa v krátkej dobe stanú pokornými, nenávistní sa naplnia láskou.

22/       Horlivé duše pocítia lahodnosť modlitby a obety. Nepokoj, strach alebo zúfalstvo ich nebude trápiť.

23/       Umierajúci budú z tohto sveta odchádzať bez smrteľného zápasu a bez útokov diabla. Náhla a nečakaná smrť ich neprekvapí.

24/       Umierajúci dostanú takú veľkú túžbu po večnom živote, že sa odovzdajú do mojej vôle a pokojne zomrú v náručí mojej Matky.

25/       Pri súde pocítia zvláštnu ochranu mojej Matky.

26/       Duše dostanú milosť, aby nad mojím utrpením a bolesťami mojej Matky pocítili vnútorný súcit a lásku.

27/       Tí, ktorí túžia po dokonalosti, dostanú ako vyznamenanie hlavné cnosti mojej Matky: pokoru, čistotu, lásku.

28/       Bude ich sprevádzať upokojenie, vnútorná a vonkajšia radosť v zdraví aj v chorobe.

29/       Duchovné osoby dostanú milosť, aby neustále prežívali prítomnosť mojej Matky, ako aj jej moc a prítomnosť, bez zvláštnych ťažkostí.

30/       Duše, ktoré pokročili v zjednocovaní sa so mnou, dostanú milosť, že pocítia, že nežijú ony, ale ja v nich – to znamená: milujem ich srdcom, modlím sa ich dušou, hovorím ich jazykom, slúžim celou ich bytosťou. Spoznajú, že všetko dobré, krásne, sväté, pokorné, mierne, poslušné, šťastie a divotvornosť v ich vnútri, som ja sám. Ja, Všemohúci, Nekonečný, Samovládca, jediný Boh, jediná Láska.

31/       Duše, ktoré vykonajú túto novénu, budú po celú večnosť žiariť ako ľalie okolo Nepoškvrneného Srdca mojej Matky.

32/       Ja, Boží Baránok, s Otcom a Duchom Svätým, sa budem večne radovať z týchto duší, ktoré žiaria na Nepoškvrnenom Srdci mojej Matky ako ľalie a skrze moje Najsvätejšie Srdce dosiahnu večnú slávu.

33/       Duchovné osoby budú v úkonoch viery a ctnostnom živote rýchlo postupovať.

 

            K týmto Spasiteľovým prisľúbeniam sa pripája ešte prisľúbenie Preblahoslavenej Panny, a to jej „veľké prisľúbenie“:

            „Každú prvú sobotu sa zatvárajú brány pekla: nikto nebude zatratený. Brány očistca sa otvárajú. Veľa duší príde do neba. To je dielo milosrdnej lásky môjho Syna, ktorou odmieňa tie duše, ktoré uctievajú moje Nepoškvrnené Srdce!“

 

            Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie:

            Ó, Mária, mocná Panna a Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a Útočisko hriešnikov, zasväcujeme sa Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Zasväcujeme Ti seba samých a celý svoj život, všetko, čo máme, všetko, čo milujeme, všetko, čo sme. Zasväcujeme Ti svoje telo, svoje srdce, svoju dušu, svoj domov, svoje rodiny, aj svoju vlasť. Chceme, aby všetko, čo je v nás a okolo nás, patrilo Tebe a malo účasť na dobrodeniach Tvojho materinského požehnania.

Aby toto naše zasvätenie bolo naozaj účinné a trvalé, obnovujeme dnes pri Tvojich nohách, ó, Mária, svoj krstný sľub a predsavzatia, ktoré sme urobili pri svojom prvom svätom prijímaní. Zaväzujeme sa, že budeme vždy neohrozene vyznávať pravdy svätej viery a života ako dobrí katolíci, úplne sa podriaďujeme všetkým nariadeniam svätého Otca a biskupov, ktorí sú s ním spojení. Zaväzujeme sa, že budeme zachovávať Božie aj cirkevné prikázania, najmä, že budeme svätiť nedeľu a prikázané sviatky. Zaväzujeme sa, že podľa svojich možností budeme vo svojom živote vykonávať útechy plné úkony kresťanského náboženstva, hlavne, že budeme často pristupovať k svätému prijímaniu.

Nakoniec Ti sľubujeme, ó, slávna Božia Matka a nežná Matka nás, ľudí, že sa celým srdcom vkladáme do služieb Tvojej požehnanej úcty, aby sme tak urýchlili a zabezpečili Kráľovstvo Tvojho Nepoškvrneného Srdca a tým aj Kráľovstvo Srdca Tvojho poklony najhodnejšieho Syna vo svojich dušiach, aj v dušiach všetkých svojich bratov, vo svojej drahej vlasti i na celom svete, na zemi, aj v nebi. Amen.

Previous Next
Comments
sign-in-to-add-comment
Dobrý článok
Už len dodám, že fatimské soboty by bolo dobre vylepšiť.
Panna Mária vo Fatime povedala, aby sme na 1.sobotu rozjímali nad všetkými tajomstvami sv.ruženca, takže nielen nad slávnostnými, ale aj radostnými a bolestnými. Dohromady 3 sv.ružence - tak by sa naplnili aj jej výzvy z Medjugoria, kde sa modlia všetky 3 ružence.
Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás
Posted on 3/5/12 9:08 PM.
Neviem prečo sa obmedzovať na tri, keď Ján Pavol II. nám dal ešte tajomstvá svetla a tak krásne ruženec doplnil. V podstate sú to tajomstvá dané cirkvou, ktoré určujú hlavné udalosti z Máriinho a Ježišovho života. Dnes si človek môže v podstate vziať Písmo, nalistovať evanjelium a zvoliť si aj svoje vlastné tajomstvá, nad ktorými chce rozjímať. Je to možné. Už vôbec by som neprepojoval ruženec nejako so žalmami, že 150 žalmov, tak aj toľko tajomstiev. Dnes je ruženec osobitná modlitba v cirkvi, ktorá sa vyvinula do takejto formy, kde je zbytočné ju priraďovať ešte ku niečomu a s niečím porovnávať. Túto formu modlitby treba brať celkom osobitne. Je bohatá a komplexná a v dnešnom svete môže byť človeku viac bližšie, než kedykoľvek predtým.
Posted on 3/6/12 1:33 AM in reply to Peter Tvrdý.
Chlapci, hlavne sa modlite...
Posted on 3/6/12 1:08 PM in reply to Miroslav Čonka.
Tieto Ježišove prisľúbenia sú tak veľké, že máme chcieť urobiť všetko pre to, aby sme ich dosiahli...sú to veľké dary! Vďaka, duchovný otec!
Posted on 9/15/12 5:50 PM.
Kvalita je dôležitejšia, ako kvantita. Lepšie jeden a z hĺbky, ako tri a iba odrečnené, aby boli tri... A aj tak musí každý sám voliť podľa vlastných možností. Kto môže tri al. štyri, super. Nie je to však menej, ako keď sa niekto modlí jeden a zo srdca. Veď máme rôzne stavovské povinnosti. Nie každý je povolaný iba k modlitbe. Mária nás pozýva... Kto sa modliť chce, bude sa modliť aj čítať Písmo. Dôležité je prosiť za iných, ktorí ešte nie sú schopní modliť sa! Nezabúdajme na iných... na neveriacich a hriešnikov.
Posted on 9/17/12 6:32 PM in reply to Peter Tvrdý.
Mária, ide o to, že venčeky ruženca sú rozdelené podľa dní. Odporúča sa pomodliť jeden venček denne. Nemusí byť celý ruženec. Kto má možnosť, môže sa aj viac pomodliť. Ruženec, to je modlitba, v ktorej sa dá všetko zahrnúť. Je v nej modlitba, prosba, meditácia, kontemplácia. Ak mi niekto povie, že denne sa pomodlí celý ruženec, popri ostatných povinnostiach a nie len jeden venček, tak veľký rešpekt. Ak celému ružencu berie aj ruženec svetla od Jána Pavla II. Obrovský rešpekt, to je úžasné. Viem, že niekedy boli aj kuchárky, kde sa nespomínal čas, ale pomodlenie určitého počtu Zdravasov. Ľuďom táto modlitba napĺňala deň. To bolo úžasné. A máme neraz čas sa modliť. Môžeme sa modliť pri cestovaní alebo chodení, ak niekam ideme, pri mnohých činnostiach, ktoré zahŕňajú fyzickú aktivitu ale duševne sa môžeme oddať modlitbe. Len tak z lásky ku Panne, z lásky ku Pánovi Ježišovi. Nemáme ruženec pri sebe, máme prsty na rukách. je ich desať, jeden desiatok, ktorý môžeme počítať. Modlitba ruženca deň čo deň napĺňa našu rodinu aj mňa. A Cirkev má veľké bohatstvo modlitieb ako aj kontemplatívnych modlitieb, ale modlitba ruženca, je osobitný poklad. Ja ako ctiteľ Najsvätejšej Panny Márie mám modlitbu ruženca veľmi rád. Okrem toho vo viere ma vychovali Dominikáni, ktorí sú osobitne Cirkvou poverení šíriť túto modlitbu a zbožnosť.
Posted on 9/17/12 9:12 PM in reply to Mária Künzl.
Suhlasim,duchovny OtecemoticonJa sa snazim kazdy vecer aspon korunku Bozieho milosrdenstvaemoticonModlim sa aj bolestny,radostny,slavny,ale uz dlhsie sa modlim len ruzenec BM,musim si to nejako rozdelitemoticon
Posted on 9/18/12 12:41 AM in reply to Luigi Gabriš.
Niekto múdry povedal, že ruženec je evanjelium v skratke. Do roboty chodím peši a pravidelne sa modlím po ceste ruženec za kňazov. Keď sa ma niekto opýta - ako ďaleko máš do roboty?, odpoviem - tak na jedej ruženec. Večer popri ostatných modlitbách zakončím Korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
Posted on 9/18/12 7:17 AM.
Som rada, že sa vraciame k starším príspevkom tento som napríklad prehliadla a má nám čo povedať hlavne, teraz keď sa blížime k ukončeniu osláv 95rokov Fatimy.
Ďakujem emoticon
Posted on 9/18/12 7:24 AM.
Ruženec je aj evanjelium v skratke. Cirkev nám dala určité tajomstvá, nad ktorými máme rozjímať. V každom prípade, vyvinul sa aj biblický ruženec, ktorý je priamo naviazaný na Sväté Písmo a jednotlivé tajomstvá viery. V Písme nemáme akurát nanebovzatie Panny Márie. Korunováciu však môžeme brať zo Zjavení sv. Jána, apoštola Pána Ježiša. Samotná modlitba ruženca sa síce vyvinula zo žalmov, 150 žalmov = 15 tajomstiev, aj samotná modlitba Zdravas sa vyvinula, niekedy to bol Otčenáš iba. V dnešnej dobe je modlitba sv. ruženca samostatná a bohatá modlitba našej Matky Cirkvi. Už by som ju nespojoval so žalmami ani s ničím iným. Pre mňa to je jedinečná modlitba a unikátna v Cirkvi. Blahoslavený pápež Ján Pavol II., ktorý bol natoľko odvážny, ju navždy pozmenil a urobil osobitnou modlitbou. Podľa mňa, on bol ten, ktorý úplne zakončil túto modlitbu a priviedol ju k dokonalosti. Niekedy boli tzv. Kráľovské tajomstvá zo života Pána Ježiša. Tieto stáli výnimočne. Napokon tento pápež to všetko zúžitkoval a tak dal ružencu už absolútne výnimočné postavenie v Cirkvi. Panna Mária celé storočia pripravovala Cirkev na to, aby nakoniec jej ruženec bol plne oslávený. Som rád Oľga, že si pochopila aj tú moju narážku na kuchárky. Varíme nie 5 minút ale dajme tomu 12 Zdravasov. Takto to bolo. A je pekné, že povieš, že cesta ti trvá jeden ruženec. Predstav si, že by sa opäť nemeral čas u nás katolíkov na minúty, ale na pomodlené Zdravasy. Táto modlitba by napĺňala celý deň. Rehoľa dominikánov je mi blízka aj pre ruženec a táto modlitba bola oslávená v pápežovi Jánovi Pavlovi II. aj keď by sa dalo povedať, že ruženec oslavovalo mnoho pápežov, žiaden sa neodvážil jej dať konečný ráz a podobu. Ján Pavol II, čerpal svoju mariánsku úctu aj od dvoch dominikánskych terciárov a to od Sv. Ľudovíta Grigniona z Montfortu a Bl. Bartolomea Longa.
Posted on 9/18/12 7:53 AM in reply to Oľga Cárachová.
Posted on 9/18/12 8:02 AM in reply to Miroslav Čonka.