« Back

Pravá Božia vernosť záleží od NÁS

Pravá Božia vernosť záleží od NÁS

Nemyslím si, že môžeme  hovoriť dostatočne o Božej vernosti. Je to východiskové miesto všetkých veľkých modlitieb alebo aktívnych veriaciach. Ponúkam pár viet o tom, čo je dôležité.
 

Naša viera môže zlyhať, ale Božia vernosť nikdy nie. Naša viera nie je postavená na zlomovej línii pocitov alebo prejavov nášho výkonu. Staviame vieru na pevnej zemi. Staviame na Božej vernosti.


    Ak sme neverní, on ostáva verný, lebo On nemôže zaprieť sám seba. 2 Tim 2:13

Verím ale, že je tu aj druhá strana súhry medzi našou vierou a Božou vernosťou a že si nemôžeme dovoliť ju ignorovať. Boh je verný,
aj keď my sme neverní, ale Boh dokazuje svoju vernosť zvláštnym spôsobom len voči tým, ktorí ukazujú svoju vieru v Neho. Znie to síce naozaj zamotane, ale je to jednoduché, naozaj. Boh je vždy verný. Ale  ľudia, ktorí kráčajú vo viere, majú možnosť vidieť Boha skutočne konať v ich životoch a tí, ktorí sú neverní nemajú.

Kým Biblia jasne hovorí, že Božia vernosť je pevná zem pre našu vieru, je tiež jasné, že naša viera dáva Bohu spôsob, ako ukázať svoju vernosť.
Boh by zostal verný ak by Mojžiš zostal v púšti, pásť ovce. Ale pretože Mojžiš mal vieru, že ho Boh zachráni, dostal schopnosť roztvoriť more, čo je obrovská demonštrácia vernosti Božej.

Ak chcete viac príkladov, je ich plná Biblia.

Možno by sme to mohli zhrnúť takto:

Boh preukázal v minulosti svoju vernosť a nám dal  základ pre našu vieru.
Teraz, ukáž Bohu svoju vieru. A On ti ukážem svoju vernosť.
Nie preto, že by si si to zaslúžil, ale preto, že si získal výsadu vidieť ju.

Modlime sa denne za to, aby sme mali vieru a tak mohli skutočne vnímať VIAC Božej vernosti v naších životoch!

Comments
sign-in-to-add-comment
"Boh je verný, aj keď my sme neverní, ale Boh dokazuje svoju vernosť zvláštnym spôsobom len voči tým, ktorí ukazujú svoju vieru v Neho."

Myslím si, že je mnoho biblických príbehov, ktoré potvrdzujú opak. Ak by Ježiš dokazoval Božiu vernosť len voči tým, ktorí ukazujú svoju vieru v Neho, veľa by sa ich nenašlo. Ak by Boh dokazoval Izraelu svoju vernosť iba vtedy, keď oni mali vieru v Neho, nemal by mnoho príležitostí emoticon. Myslím si, že tvrdenia v tomto blogu nemajú oporu v Písme, ani v učení Cirkvi. Už samotný fakt, že "Ježiš zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni." (list Rimanom 5), dokazuje, že Boh dokazuje svoju vernosť voči nám oveľa skôr, než sa my pohneme doprava, či doľava.

Dovolím si za všetky ostatné jeden citát z katechizmu:
KKC 211 Božie meno „Ja som“ alebo „On je“ vyjadruje vernosť Boha, ktorý napriek nevernosti spočívajúcej v hriechu ľudí a trestu, ktorý si hriech zasluhuje, „preukazuje milosrdenstvo tisícom“ (Ex 34,7). Boh zjavuje, že je „bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2,4),(604) a ide až tak ďaleko, že vydá svojho vlastného Syna. Ježiš dá svoj život, aby nás oslobodil od hriechu, a tým zjaví, že aj on nosí Božie meno: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že ,Ja som‘“ (Jn 8,28).

Možno by sme mohli uvažovať o tom, nakoľko človek, ktorý nemá vieru alebo je Bohu neverný, dokáže na Božiu vernosť odpovedať... Ale asi každý jeden obrátený človek by autorovi blogu vydal podobné svedectvo, ako ja: Boh mi dokázal svoju vernosť, keď som ja o viere v Neho nemala ani potuchy. A čím viac Ho spoznávam, tým viac ma na Ňom práve táto črta fascinuje emoticon.
Posted on 4/5/13 8:23 AM.
Žiaľ nemátepravdu,

blog je kompletne postavený na biblii, neopiera sa o žiadne cirkevné vyjadrenia ani svetské tvrdenia.

Trošku ste sa zrejme stratila v texte kde jasne hovorím, že Boh je verný vždy! - no osobitnú vernosť prejavuje až vtedy ked je vernosť aj z našej strany.

To nevylučuje fakt, že je verný aj k neveriacim, alebo neverným, no zároveň to ukazuje na to, že kto je verný dostáva osobitné Božie požehnanie a vedenie a Boh vernosť odmení.
Posted on 4/5/13 8:52 AM in reply to Janka Guričanová.
Čo presne znamená "osobitná vernosť"? Ako sa prejavuje a aký je rozdiel medzi ňou a tou milosťou, ktorú mi Boh dokázal skôr, než som sa obrátila?

A na čom konkrétne z Biblie je postavené to tvrdenie? Nájde sa nejaký verš? Možno len nerozumiem tomu rozdeleniu jeho vernosti na osobitnú (ktorú majú tí, čo veria) a neosobitnú pre tých ostatných.
Posted on 4/5/13 8:55 AM in reply to Marek Kováčik.
Stotožňujem sa s týmto blogom. Aj naša rodina dostala od Boha mimoriadne dary, lebo sme ho o ne prosili, čiže inými slovami: verili sme v Neho. A On sa nám za to bohato odmenil. Až nadmieru - vrchovatou lyžicou.
Posted on 4/5/13 3:21 PM.
Vernosť Boha - je nemeniteľná, mocná, stála. Nezávisí od nás, nezávisí od toho, čo konáme. Boh je láska a dáva ju bez rozdielu každému, kto ho vyznáva a verí v Boha. Myslím, že Marek mal na mysli, že máme pre vernosť Boha a vôbec pre jeho dary a milosti prejaviť Bohu svoju odpoveď. Tou je vyjadrenie sa voči Bohu - nie pre to, že jeto povinnosť, nie preto, že On je verný a dáva milosti. On to nepotrebuje, človek to potrebuje vyjadriť, pre to, že je s Bohom vo vzťahu, preto, že mu svojou vôľou chce odpovedať na lásku a preto, že sa Bo ho človeka s láskou stará a obdarúva ho vo všetkom. Bohu je jedno, či mu prejavíme priazeň, chvály a vďaky. Nie je to jedno pre človeka, človek potrebuje potvrdzovať vzťah k Bohu, človek potrebuje vyjadrovať odpoveď na lásku k Bohu a človek potrebuje Bohu vyjadriť chvály, vďaky a každý prejav priazne a lásky, lebo má vzťa k Bohu a miluje ho. Ak neodpovedáme na lásku Boha - zmení sa vzťah človeka k Bohu (nie opačne) - vzťah ochladne, chudobnie, človek stráca pochopenie Boha a schopnosť komunikovať s ním...schopnosť prijímať jeho dary a milosti. - nezmenší to naše dary a milosti, ktoré dáva Boh, neprestane nám dávať dary, ani nás nezavrhne, - človek sa však vzdiali od Boha, stratí zmysel pre Božie veci vo svojom živote, stratí lásku k Bohu, stratí vzťah k Bohu.
Milosť Boha je nemenná, nemôžeme pre jej získanie nič urobiť. Je darom. Boh ju dáva komu chce - hriešnikom, lebo nik nie je spravodlivý pred Pánom. Dáva koľko chce podľa svojej vôle, z lásky k človeku. Dáva každému, nemyslím, že by "uprednostnil" toho, kto pre to robí viac - dáva každému, nemusíme pre to nič urobiť. Božia matematika je iná ako našaemoticon
Posted on 4/5/13 4:34 PM.
Boh naozaj dáva každému koľko chce a ako chce, a kedy chce. My naozaj nemusíme pre to nič robiť. Božia láska sa nedá kúpiť, ani sa s ňou nedá obchodovať - niečo za niečo. Ale neverím, že Bohu je jedno, či mu prejavíme priazeň, chvály a vďaky. Je Najdokonalejší, je plný lásky a to tak mocnej, že keby sme ju dokázali pochopiť, prijať a precítiť, tak by nás spaľovala ako oheň. On čaká od nás lásku. A ak v Neho veríme, naša odpoveď viery k Nemu je láska.
Potom by už neplatilo: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené.
Posted on 4/5/13 8:17 PM in reply to Mária Künzl.
mam vyhradu k tomuto blogu. Nadpis je nelogický. Božie vlastnosti sú sami v sebe dokonalé a nazávisia na stvoreniach. Práve použitý citát z TIM ukazuje, že boh je verný za AKŽDÝCH okolností. Ak je človek neverný, neublíži tým Bohu ale sebe.
Posted on 4/5/13 9:19 PM.
janka.. suhlasim s vasimi nazormi.
Posted on 4/5/13 9:50 PM in reply to Janka Guričanová.