« Back

Vyhlásenie nunciatúry ohľadom odvolania Mons. Bezáka

Vyhlásenie nunciatúry ohľadom odvolania Mons. Bezáka

Bratislava 9. júla (TK KBS) -

Vyhlásenie Apoštolskej nunciatúry na Slovensku v mene Svätej stolice a z jej poverenia na vysvetlenie šíriacich sa mylných informácií ohľadne postupu, ktorý viedol k rozhodnutiu Svätého Otca vo veci trnavského arcibiskupa, J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

Na základe početných podnetov poslaných priamo Svätej stolici kňazmi a veriacimi ohľadom pastoračnej situácie v trnavskej arcidiecéze, Štátny sekretariát Jeho Svätosti poveril Kongregáciu pre klérus pripraviť apoštolskú vizitáciu v tejto partikulárnej Cirkvi s cieľom, aby preskúmala pravdivosť sťažností týkajúcich sa biskupa arcidiecézy J. Ex. Mons. Róberta Bezáka.

Apoštolská vizitácia sa uskutočnila v dňoch od 22. januára do 1. februára 2012 a za apoštolského vizitátora bol menovaný litoměřický biskup z Českej republiky, J. Ex. Mons. Ján Baxant. Výsledky preverovania boli následne apoštolským vizitátorom zaslané na Kongregáciu pre klérus, ktorá sa im v spolupráci so Štátnym sekretariátom a Kongregáciou pre biskupov primerane venovala a pozorne ich preskúmala.

Kongregácia pre biskupov následne oboznámila J. Ex. Mons. Róberta Bezáka s najdôležitejšími bodmi ohľadom jeho osoby a jeho pastoračnej aktivity a požiadala ho, aby ich zvážil a vyjadril k nim svoje stanovisko. Mons. Bezák odpovedal na túto požiadavku listom adresovaným Kongregácii pre biskupov.

Finálne výsledky preverovania spolu so stanoviskom Štátneho sekretariátu a Kongregácie pre klérus boli následne predostreté Svätému Otcovi, aby uskutočnil konečné rozhodnutie. Svätý Otec po pozornom zvážení a modlitbe sa rozhodol požiadať J. Ex. Mons. Róberta Bezáka, aby sa zriekol pastoračného riadenia trnavskej arcidiecézy. Pred zverejnením rozhodnutia Svätého Otca prefekt Kongregácie pre biskupov na žiadosť Mons. Bezáka mu poskytol možnosť osobného stretnutia s ním. Stretnutie sa však neuskutočnilo. Keď Mons. Bezák odmietol podať demisiu, Svätý Otec ho odvolal z pastoračného riadenia arcidiecézy a toto rozhodnutie bolo zverejnené 2. júla 2012.

Pápežské rozhodnutia týkajúce sa menovania alebo odstúpenia z úradu biskupov jednotlivých biskupských sídiel sú Svätou stolicou zverejňované v deň, ktorý bol so zainteresovanou osobou dohodnutý, alebo jej bol stanovený. Svätá stolica preto vyjadruje hlbokú ľútosť nad skutočnosťou, že Mons. Bezák urýchlil zverejnenie tejto správy a tým porušil pápežské tajomstvo.

Apoštolská nunciatúra aj v mene Svätej stolice pozýva veriacich na Slovensku, aby ochotne a v duchu viery prijali rozhodnutie Svätého Otca. Svätý Otec vyjadruje všetkým biskupom, kňazom, diakonom, rehoľníkom a veriacim laikom Slovenska svoju otcovskú blízkosť, aby sa v tejto Svätým Otcom milovanej krajine ešte viac upevnila jednota Cirkvi.

V Bratislave, dňa 9. júla 2012

Informácia uverejnenná na TK KBS

Foto zdroj: http://www.teraz.sk

Comments
sign-in-to-add-comment
Verím, že toto prinesie požehnanie a pokoj na ceste k upevňovaniu jednoty Cirkvi a modlím sa za to.
Posted on 7/9/12 3:28 PM.
keď som si prečítal toto vyhlásenie, ostal som ešte viac nesvoj ako keď som sa dozvedel o odvolaní... nechám bokom, že to zrejme spustí daľšiu mediálnu paľbu a medzi 1. a 2. júlom budú padať hlavy. ale porušenie pápežekého tajomstva je dosť vážna vec... oremus
Posted on 7/9/12 3:42 PM.
Tak toto som inštinktívne aj ja takto pocítila a verte, nebolo mi to jedno.
Posted on 7/9/12 3:44 PM in reply to tomáš kuník.
svätá stolica si je nejako istá tým, kto porušil pápežské tajomstvo...
môže ale aj nemusí to byť sám dotknutý...
...tamtamy boli , sú aj budú...
Posted on 7/9/12 5:34 PM.
Tak konečne je tu jasné a zrozumiteľné stanovisko, na ktoré čakalo celé Slovensko...
Na margo všetkých, ktorí nechcú v pokore prijať a pochopiť ho, mi napadá Ježišovo:
"Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia".
Posted on 7/9/12 8:01 PM.
http://cerven.blog.sme.sk/c/302694/Ocarenie-arcibiskupom-Bezakom.html#ixzz206VtR­7Ax
Posted on 7/9/12 9:56 PM.
Dnes hosana, zajtra ukrižuj....... typické.....
Ale modliť sa za niekoho, aj keď je to arcibiskup Bezák, nikomu neuškodilo, anui jemu,ani nám.
Posted on 7/9/12 10:20 PM.
Jozef Fatura
Posted on 7/9/12 10:36 PM in reply to robert bíro.
http://www.svetkrestanstva.sk/2012/07/komentar-vyhlasenie-apostolskej.html
Posted on 7/10/12 3:02 PM.

 

Momentálne píšem adventné zamyslenia pre mužov zamerané na mužskú identitu a spiritualitu: rok 2018, rok 2017rok 2016, rok 2015, rok 2014.