Blogs

« Back

Pozdrav pre celú komunitu- Greeting to the community

Milá duchovná virtuálna rodina! Teším sa, že sa na týchto stránkach stretáme nielen ľudia zo Slovenska a Čiech, ale tieto riadky čítajú aj ľudia v Libanone, Brazílii, Rakúsku, Kanade, Veľkej Británii, Švajčiarsku, Poľsku či Rumunsku. Verím, že informácie nielen čítate, ale sa za trpiacich bratov a sestry modlíte. Ďakujem Vám všetkým za to, táto modlitbová reťaz má určite svoju silu...

Uvedomujem si, že tu nesprostredkovávam žiadne bombastické informácie, ktoré majú ľudia tak radi. Predkladám vždy nové a nové príbehy pre verejnosť len z úcty voči všetkým, ktorí trpia pre vieru. Modlime sa, prosím, za každý nový opisovaný príbeh.

František zo Slovenska

Dear spiritual virtual family! I enjoy the reality we met on this web page not only people from Slovakia and Czech republic, but these ideas read people in Lebanon, Brazil, Austria, Canada, Great Britain, Switzerland, Poland and Rumania as well. I believe, you do not read only the information, but you pray for suffering brothers and sisters. Thank you for it, this chain of prayers has surely its power...

I am aware, I do not offer any new bombastic information, which people like so much. I submit to public always new stories only because of my respect to all, who suffer due to their trust to Jesus. Please pray for every new described story.

Frantisek from Slovakia

Previous