« Назад

Pracuje s chuťou vlastnými rukami

Pracuje s chuťou vlastnými rukami

Kto nájde ženu statočnú? Má väčšiu cenu nad perly. Srdce jej muža má v nej oporu a nemá núdzu o zisk. Robí mu len dobre, nikdy nie škodu, po všetky dni svojho života. Vlnu a ľan zháňa a pracuje s chuťou vlastnými rukami. Svojimi rukami siaha po praslici, jej prsty sa chápu vretena. Bedárovi svoje dlane otvára a k chudobnému ruky vystiera. Klamlivý je pôvab a krása márna, len žena, čo sa bojí Pána, zaslúži si chválu. Dajte jej z ovocia jej rúk a nech ju chvália v bránach mesta jej diela.

Prísl 31,10-13.19-20.30-31

 

 

 

Prvé čítanie 33. nedele cez rok (A) pozostáva z niekoľkých veršov vybraných z abecednej básne na oslavu pracovitej a statočnej ženy. Chválospev je súčasťou poslednej kapitoly knihy Prísloví a tvorí úplný záver tohto biblického spisu. Úryvok vybraný do nedeľnej liturgie stručne, ale veľmi výstižne zhrnuje obsah celej básne. Je venovaná poetickému popisu chvályhodných vlastností dobrej ženy. Kvalita literárneho diela však nespočíva len v tom, čo vyslovuje, ale i v tom, čo zostáva nevyslovené, aby to mohol objaviť sám čitateľ. Tak je tomu i v prípade tohto múdroslovného textu. Celá báseň ani raz nespomenie Božie meno (jedinou výnimkou je slovné spojenie „žena, čo sa bojí Pána“), a predsa sa vnímavý čitateľ neubráni tomu, aby nezostal uchvátený ešte inou krásou – nádherou, voči ktorej je pôvab statočnej ženy iba nepatrným odleskom, nádherou samého Stvoriteľa. Ako je možné ho medzi týmito riadkami zahliadnuť? Ukrýva sa tam dvojakým spôsobom:

1. Biblický autor vyzýva čitateľa, aby vnímal, akú veľkú hodnotu má tvorivosť a pracovitosť bohabojnej a statočnej ženy. Áno, žena (a vôbec každý človek), ktorý robí len dobre po všetky dni svojho života, s chuťou pracuje vlastnými rukami, a otvára svoje dlane chudobnému, si zasluhuje ohodnotenie, pretože jej (jeho) snaha a práca má nesmiernu hodnotu najprv v očiach samého Stvoriteľa.

2. Ak si láskyplná starostlivosť statočnej, pracovitej, podnikavej a tvorivej ženy o domácnosť a o manžela právom zasluhuje taký nesmierny obdiv a chválu, o čo väčší obdiv a chválu si zasluhuje láskyplná starostlivosť Stvoriteľa o každé, aj to najnepatrnejšie stvorenie!

E-vanjelium on-life Mt 25,14-30 TU


Комментарии