Дневники

« Назад

ADONAI

„Ó, Adonai“ Ó Pane, vodca Domu Izraela, Ty si sa zjavil Mojžišovi v ohni horiaceho kríka a na Sinaji si mu dal zákon, príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.“

Adonai, hebrejské slovo „Pán“, je titul, ktorým židia označovali Boha, pretože z úcty nevyslovovali Jeho  meno. Boh nezjavil svoje meno Abrahámovi, Izákovi ani Jakubovi. Po prvý raz ho zjavil Mojžišovi v plameni horiaceho kra.

Slová antifóny hovoria o udalostiach vyslobodenia Izraelského národa a opisujú ich následnosť - boli to: povolanie Mojžiša, odchod Izraela z Egyptského zajatia a putovanie ľudu na púšti.

Nasleduje opis zjavenie Zákona: "„dal si mu Zákon na Sinaji“. Boh vyviedol ľud z egyptského zajatia a na posvätnej hore mu daroval Zákon života.  Exodus 6;

Adonai je Ten, kto „vedie Dom Izraela“. Zvolanie: "Adonai" - "Pane náš", pripomína volanie ľudu k Bohu pri odchode  z Egypta. Boh sprevádzal svoj vyvolený národ v oblačnom a ohňovom stĺpe (Ex 13,21-22).

Prosba: „Zachráň nás svojou mocnou pravicou“, - po prejdení Červeným morom,  hovorí o viere Mojžiša, ktorý  dôveruje mocnému Bohu, ktorý chráni ľud na ceste zo zajatia. Mojžiš spieval: „Vystrel si svoju pravicu a zem ich prehltla. Vo svojej priazni si viedol svoj ľud, čo si vykúpil, svojou silou si ho viedol k svojmu svätému príbytku...“ (Ex 15,12-13).

Boh sa zjavoval skrze slová a Druhá božská osoba je Slovo Otca. Preto môžeme vzývať Krista ako osloboditeľa Izraelského národa a volať ho, aby nás obnovil a priviedol do svätého príbytku večného Života.

MODLITBA

Najláskavejší Bože a Otče náš,

v tajomstve narodenia Tvojho jednorodeného Syna

si naplnil Mojžišov Zákon;

Tvoja Nová Zmluva nás vedie k slobode Božích synov a dcér.

Príď, Pane náš a obnov nás;

daj nám nové srdce podľa obrazu tvojho Pomazaného,

a veď nás k dedičstvu synov vo večne trvajúcej radosti. Amen

Комментарии

Výveska

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK  01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK (staršie čísla)

 

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Anketa

Dvere na kostole búchajú.