Дневники

« Назад

ADONAI

„Ó, Adonai“ Ó Pane, vodca Domu Izraela, Ty si sa zjavil Mojžišovi v ohni horiaceho kríka a na Sinaji si mu dal zákon, príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás.“

Adonai, hebrejské slovo „Pán“, je titul, ktorým židia označovali Boha, pretože z úcty nevyslovovali Jeho  meno. Boh nezjavil svoje meno Abrahámovi, Izákovi ani Jakubovi. Po prvý raz ho zjavil Mojžišovi v plameni horiaceho kra.

Slová antifóny hovoria o udalostiach vyslobodenia Izraelského národa a opisujú ich následnosť - boli to: povolanie Mojžiša, odchod Izraela z Egyptského zajatia a putovanie ľudu na púšti.

Nasleduje opis zjavenie Zákona: "„dal si mu Zákon na Sinaji“. Boh vyviedol ľud z egyptského zajatia a na posvätnej hore mu daroval Zákon života.  Exodus 6;

Adonai je Ten, kto „vedie Dom Izraela“. Zvolanie: "Adonai" - "Pane náš", pripomína volanie ľudu k Bohu pri odchode  z Egypta. Boh sprevádzal svoj vyvolený národ v oblačnom a ohňovom stĺpe (Ex 13,21-22).

Prosba: „Zachráň nás svojou mocnou pravicou“, - po prejdení Červeným morom,  hovorí o viere Mojžiša, ktorý  dôveruje mocnému Bohu, ktorý chráni ľud na ceste zo zajatia. Mojžiš spieval: „Vystrel si svoju pravicu a zem ich prehltla. Vo svojej priazni si viedol svoj ľud, čo si vykúpil, svojou silou si ho viedol k svojmu svätému príbytku...“ (Ex 15,12-13).

Boh sa zjavoval skrze slová a Druhá božská osoba je Slovo Otca. Preto môžeme vzývať Krista ako osloboditeľa Izraelského národa a volať ho, aby nás obnovil a priviedol do svätého príbytku večného Života.

MODLITBA

Najláskavejší Bože a Otče náš,

v tajomstve narodenia Tvojho jednorodeného Syna

si naplnil Mojžišov Zákon;

Tvoja Nová Zmluva nás vedie k slobode Božích synov a dcér.

Príď, Pane náš a obnov nás;

daj nám nové srdce podľa obrazu tvojho Pomazaného,

a veď nás k dedičstvu synov vo večne trvajúcej radosti. Amen

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery