Дневники

« Назад

ORIENS

Ó, Hviezda, čo vychádza, jas večného Svetla a Slnko spravodlivosti; príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti.

„Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; utvoril som ťa a zmluvou s ľudom som ťa urobil, svetlom pohanov, aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ Izaiáš 42, 6-7;

 

Je pozoruhodné, že v deň zimného slnovratu, teda v deň, od ktorého začína pribúdať denné svetlo, oslovuje Cirkev Krista „Vychádzajúci z výsosti“. Týmto výrazom označuje Spasiteľa Zachariáš, keď po narodení Jána Krstiteľa zvolá „... že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi“ (Lk 1,78).[5] Mesiáš je tu prirovnaný k vychádzajúcemu slnku, príp. k hviezde, ktorá svojím príchodom ohlasuje nový deň. Druhý titul, ktorým antiofóna oslovuje Krista, je „jas večného svetla“. Týmto výrazom je v Starom zákone pomenovaná Múdrosť (Múd 7,26). Boh je večné svetlo a Múdrosť je jeho jas. Mesiáš je tiež nazývaný „Slnkom spravodlivosti“. V 3. kapitole knihy proroka Malachiáša sa ohlasuje Pánov deň slovami: „Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie“ (Mal 3,20a). Výraz „Slnko spravodlivosti“ sa neskôr už v Biblii neobjavuje, avšak istý text z 3. storočia po Kristovi vidí v spomínanom slnku Ježiša Krista. Práve táto zmienka neskôr mohla stanoviť dátum Vianočných sviatkov do obdodbia okolo zimného slnovratu. 

Aj záverečná prosba pochádza zo Zachariášovho chválospevu: „Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja“ (Lk 1, 78b-79). Myšlienka osvietenia ľudí žijúcich v temnote zároveň pripomína jedno z najväčších mesiášskych proroctiev Starého zákona: „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo“ (Iz 9,1(2)). Ak celá antifóna hovorí o svetle, môžeme sa pýtať, aký je vzťah svetla k Bohu. Apoštol Ján vo svojom evanjelium píše po prvý raz vyslovene to, čo už bolo istým spôsobom prítomné v Starom zákone „V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.“ (Jn 1, 4 - 5).

 

 

MODLITBA

Všemohúci Bože,

nech v našich srdciach zažiari Svetlo tvojho Syna Ježiša Krista,

On je odblesk tvojej slávy,

jeho príchod nech zaženie všetku tmu našich slabostí,

hriechu, spútaní a odmietania,

Svetlo Kristovo nech nás uschopní stať sa synmi a dcérami Svetla. Amen.

 

Комментарии

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

 

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 17.  a 24. máj 2020

Podešťanská - Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec - Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo - Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo - Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová - Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová - Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery