Farské oznamy

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA KRISTA KRÁĽA 22. novembra 2020

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

22. novembra 2020

 

 1. Od 16. novembra na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva platia nové pravidlá, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné. Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov. Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme! Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
 2. Dnešná nedeľa je posledná v liturgickom roku. Slávime ju ako nedeľu Krista Kráľa. Po svätých omšiach bude adorácia pri ktorej sa pomodlíme modlitbu zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
 3. Budúca nedeľa je 1. adventná nedeľa, začiatok nového liturgického roka. Pri svätých omšiach budeme  požehnávať adventné vence a sviece. Vence a sviece si prineste do kostola a položte ich pred oltár pred svätou omšou.
 4. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na katolícku charitu. Za vaše milodary vyslovujem Pán Boh zaplať.  

                                                                                                 

 1. Z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva sa „Ondrejovské hody“ tento rok nebudú sláviť v takom rozsahu ako sme boli zvyknutí po minulé roky. Hodová svätá omša ku cti svätého Ondreja, apoštola, patróna nášho farského kostola a celej farnosti bude v deň jeho sviatku, čiže v pondelok 30.11.2020 o 17.00 h. vo farskom kostole.
 2.  Pozostalí nech si prídu po svätých omšiach do sakristie zapísať pohrebnú svätú omšu za zosnulých, ktorí mali pohreb bez svätej omše. Iné úmysly zapisujem len na mesiac december po svätých omšiach v sakristii.
 3. Z pohrebu p. Antona Vatolíka darovali na potreby farnosti 150 €.
 4. Počas celého mesiaca november môžeme pre duše v očistci získavať úplné odpustky.
 5. Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie.
 6. Každý deň po svätých omšiach sa budeme spoločne modliť „Modlitbu za Slovensko“ a tiež modlitby pre získanie úplných odpustkov pre duše v očistci. 
 7. V prípade zaopatrovania ma kontaktujte telefonicky na číslo 0911 912 332. Úradné záležitosti vybavujte po svätých omšiach na farskom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgické slávenia od 22. do 29. novembra 2020

 

Deň

Liturgické slávenie

Sväté omše a úmysly

  Nedeľa

22.11.2020

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Krista Kráľa

7.30

9.00 Brv.

10.30

+ Albína, Anton a rodičia

Za veriacich

Za + rodinu

Pondelok

     

Utorok

Sv.Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov,  mučeníkov

17.00

Za + rodinu

Streda

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

17.00 Brv.

+ Juliana (5. výr.), Lukáš a rodičia

Štvrtok

 

6.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Rudolfa a Milana

Piatok

 

17.00

+ Libertína (pohr. z 23.10.2020)

Sobota

     

Nedeľa
29.11.2020

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

7.30

9.00 Brv.

10.30

Za veriacich

Za + kňazov a biskupov

+ Róbert

 V prípade pohrebu, alebo sobáša so sv. omšou sa ranná alebo večerná sv. omša ruší!

 

 

0
0