Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

« Назад

Z dnešného evanjelia

Tešiteľ, ktorého pošle Otec, naučí vás všetko /20. 5. 2019/

Zvedavosť je pozoruhodná ľudská vlastnosť. Umožňuje človeku, aby vyšiel zo zahľadenosti do seba a pohliadol na širší svet okolo seba. Ako funguje, ako sa vyvíja… Je super, ak táto zvedavosť je zameraná na otázky, ktoré umožňujú človeku byť tomuto svetu prínosom. Bolo by pochabé, ak by sa zameriavala len na pikošky, ktoré nebudujú v ňom zrelú a rozhľadenú osobnosť. Paradox je, že práve tieto pikošky priťahujú najviac ľudskú pozornosť. Na prvý pohľad sa môže zdať, že aj otázka Júdu: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“, má takýto charakter. Napriek tomu sa stane pre Ježiša dôvodom vysvetlenia podstaty jeho ohlasovania a jeho posolstva. Boh si chce vytvoriť v človeku priestor, kde chce prebývať. Už nie je bohom, ktorý prebýva na Olympe či Pantheone, ale chce byť súčasťou každodenného života, každodenných rozhodnutí a skutkov. Hľadiac na nedokonalý život nás kresťanov sa tiež pýtam spolu s Júdom: “Prečo nám?” Táto otázka je ešte prenikavejšia, keď stretnem mnohých ľudí, ktorí cítia prázdnotu svojho svetského života bez Boha. Ktorí napriek tomu sa nedokážu odovzdať do Božích rúk. Sú ako ľudia prikovaní ku svetu bez nádeje vo vzkriesenie pre večnosť. Alebo si myslíte, že reakcia jednej osoby na nedeľné zatvorené obchody v Rakúsku: “Jak jeden sadomasochista dojebe ľuďom život aj po 2015 rokoch… ach…”, je normálna (prepáčte za výraz)? Bez nejakého súdu: je to skôr plač a ľútosť nad prázdnotou ducha a životom plného vnútorného hnevu. Tak asi len jednu radu môžeme dať pre človeka, ktorý sa nedokáže odlepiť od zmýšľania podľa tela: “Miluj pravou láskou, ktorá sa dokáže aj obetovať pre druhého.” Láska, ktorá nie je boj voči iným, ale ktorá sa obetuje v pravde pre druhých. Ona je cestou prijatia Božích slov, ktoré vovádzajú na cestu k Bohu. Zdroj:www.domimacak.eu
Комментарии

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations