Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations
« Назад

Životopisy svätých

Svätý Marcelín, pápež /26. 4. 2019/ † 304 Rím, Taliansko Pontifikát: 296 – 304 Význam mena: narodený v marci (z lat.)

Svätý Marcelín, pápež Sv. Marcelín bol pápežom v rokoch 296-304. Niekedy sa zvykne zamieňať s pápežom sv. Marcelom I., ktorý sa však stal pápežom až po ňom. Marcelín prebral pápežský úrad po svojom predchodcovi sv. Kajovi. Boli to pokojné časy, kresťania mali slobodu. Marcelín sa usiloval o zlepšenie vzťahov s prozelytmi. Staral sa chudobných. Tradícia o ňom hovorí ako o zbožnom, chudobnom a čistom mužovi. Pokojné časy však netrvali dlho. Spoluvladár Galérius na stretnutí v Nikomédii ovplyvnil Diokleciána, aby sa vrátil k pohanstvu. Dňa 23. februára 303 dal vypáliť kostol v Nikomédii. Niektorí kresťania však nato zapálili budovu vládneho paláca. Cisárske vojská potom zničili takmer všetko. Na smrť poslali tisícky kresťanov. Pápeža Marcelína sťali v roku 304. Jeho telo pochovali na cintoríne sv. Priscilly vedľa mučeníka sv. Krescencia. O pápežovi Marcelínovi sa vyskytli krivé obvinenie, že obetoval pohanským bohom. Útočil na neho najmä africký biskup Petillianus a bludári donatisti. Hovorili o ňom, že na tajnej synode biskupov sa mal zodpovedať zo svojej apostázy. Dva dni zapieral a na tretí deň sa priznal. Obvinenia však boli nepodložené, synoda sa nikdy nekonala. Zdroj:www.životopisysvatych.sk
Комментарии