« Назад

Životopisy svätých

SV. VENANCIUS Z CAMERINA mučeník /18. 5. 2019/ (3. stor.?)

SV. VENANCIUS Z CAMERINA mučeník Sv. Venancius, ktorého uvádzajú kresťanské kalendáre na tento deň, bol 15-ročný mladík, ktorý pochádzal z malého mesta Camerino v stredovýchodnom Taliansku, na severovýchod od mesta Foligno. Podľa zachovaného životopisu z 11. stor. žil v 3. storočí. Prijal kresťanskú vieru, opustil pohodlný život v šľachtickej rodine a stal sa pomocníkom kňaza Porfýria. Pohanskí predstavitelia mesta ho dali uväzniť a nútili ho zrieknuť sa kresťanskej viery. Keď odmietol, mučili ho tým najrozličnejším spôsobom. Keď údajne zázračne odolával mukám a obrátil na kresťanstvo svedkov svojho mučenia, napokon ho s desiatimi inými kresťanmi sťali 18. mája r. 251 al. 253. Z uvedených údajov sa žiadny nedá historicky overiť. Isté je však, že v meste Camerino a na okolí kvitla úcta k sv. Venanciovi už niekoľko storočí pred napísaním uvedeného životopisu. V prospech pôvodnosti jeho kultu hovorí skutočnosť, že baziliku tomuto svojmu patrónovi nepostavili v meste, ale asi 500 m na východ od mestských hradieb na mieste, kde sa uctieval svätcov hrob. Neskôr sa mesto rozšírilo až k bazilike. Pri jej rekonštrukcii v minulom storočí a pri archeologickom prieskume vykopávok v rokoch 1963 a 1968 odborníci zistili zvyšky starokresťanskej stavby z V.-VI. stor. Mesto Camerino v stredoveku a v novoveku až do 17. stor. oslavovalo každoročne sviatok sv. Venancia pestrými slávnosťami, ktoré trvali deväť dní od 18. do 27. mája. Zdroj:Literatúra: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.
Комментарии

Náboženský život v dejinách  Udavského

Obec Udavské sa prvý raz spomína v roku 1317.Vlastníkmi panstva boli Drughetovi, ktorí začiatkom 17.storočia konvertovali na katolícku vieru. Šírenie katolíckej viery ,týmto spôsobom  pozitívne ovplyvnili v oblasti svojho panstva. Farnosť Udavské sa prvý raz spomína v roku 1689. Tvorili ju panská obec a filiálky: Adidovce, Dedačov, Hankovce, Koškovce, Ľubiša, Maškovce, Vyšný Hrušov. Farský kostol z roku 1701 bol zasvätený Najsvätejšej Trojici na mieste predošlého dreveného kostola. V tom čase panstvo patrilo Csákyovcom, gróf František daroval kostolu v roku 1710 oltárny obraz. Farnosť bola začlenená do Košickej diecézy v roku 1804.Pozostávala z farskej obce a filiálky Veľopolie, nastalo tak po zriadení fary v Ľubiši a Vyšnom Hrušove už v 18.storočí. V roku 1828 žilo v obci 779 obyvateľov z toho katolíkov 759. V starom kostole boli maľby erbov grófskych rodín Drughetovcov, Zichyovcov, Csákyovcov. Na začiatku 20.storočia žilo v obci 799 obyvateľov , katolíkov bolo počtom 631. K významným osobnostiam histórie obce a zvlášť farnosti patrí dodnes kňaz  Dr. Štefan Hések, miestny duchovný (1918-1939) , dekan , neskôr generálny vikár.

Do Udavského prišiel v ťažkých časoch vojny  a napriek tomu uskutočnil myšlienku výstavby nového kostola. Stalo sa tak za podpory panstva, domácich občanov i žijúcich Udavčanov  v Amerike. O podpore panstva svedčí i prenesenie pozostatkov grófa Szirmayho a jeho manželky do nového kostola . Oltár dali vystaviť Ján Orendáč- Lackovský a Michal Rak v roku 1927. Dňa 28.08.1927 vykonal požehnanie kostola Jozef Čársky , košický biskup. V poslednom  sčítaní  obyvateľstva Slovenskej republiky v roku 2011  sa z počtu obyvateľov 1256 ku rímskokatolíckej viere hlásilo :1074 obyvateľov. Z toho sa dá vysvetliť, že viac ako polovica farskej obce je rimo-katolíkov. Rovnako to platí aj o filiálnej obci Veľopolie kde sa hlási 311 obyvateľov z celkového počtu 318 k rímsko-katolíckej viere v 21.storočí. Napísal BB

Profil na Mojej Komunite

farnosť Udavské
x-registered-members
x-involved-communities
x-involved-families

Участники

Miestny správca:
Mgr. Vincent Dráb
Kapláni:
contact-informations