Дневники

« Назад

Čítame YouCat - 2. časť , Úvod

Čítame YouCat - 2. časť , Úvod

Drahí bratia a sestry! Pokračujem v čítaní YouCat-u - katechizmu pre mladých. Pridajte sa ku mne!...

   Učenie Pána Ježiša je pre kresťana záväzné a zároveň je veľkou inšpiráciou a pomocou do života. Ježiš hovorí: ,,„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." ( Jn 14,6) O svojich učeníkoch a ich nástupcoch hovorí: ,,Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“ ( Lk 10,16) Cirkev osobitným spôsobom pristupuje ku mladým, a otvára ím nové obzory pre život. Preto je vhodný aj katechizmus pre mladých - YouCat.
 
Preberme si teraz úvod druhej časti, ktorá má názov: Kresťanské vyznanie viery
Otázky a odpovede v YouCat-e:


    Načo potrebuje viera definície a formuly?
    Vo viere nejde o prázdne slová, ale o skutočnosť. V - >CIRKVI sa postupom času ustálili také vyjadrenia viery, s pomocou ktorých vnímame túto skutočnosť, vyjadrujeme ju, učíme sa ju, odovzdávame ju, slávime ju a žijeme. Bez záväzných formulácií sa obsah viery vyprázdňuje. Preto -> C I R K E V kladie veľký dôraz na určité vety, ktorých doslovné znenie je väčšinou výsledkom namáhavého zápasu o to, aby Kristovo posolstvo bolo uchránené pred nedorozumeniami a prekrúcaním.

    Čo sú vyznania viery?
   Vyznania viery sú krátke formuly, ktorými všetci veriaci spoločne vyznávajú svoju vieru. Tieto stručné vyjadrenia nachádzame už v Pavlových listoch. Ranokresťanské apoštolské vyznanie viery sa teší mimoriadnej úcte, pretože sa považuje za zhrnutie viery -> A P O Š T O L O V .

    Ako vznikli vyznania viery?
    Vyznania viery siahajú k Ježišovi, ktorý svojich učeníkov poveril poslaním krstiť. Apoštolovia pritom mali od ľudí požadovať vyznanie konkrétnej viery, totiž viery v Otca, Syna a Ducha Svätého (->TROJICE) . Základom všetkých neskorších formúl vyznania viery je vyznanie Ježiša ako Pána a jeho misijného poverenia: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28, 1 9 ) .
,,Cirkev...zachováva túto vieru a toto posolstvo tak, ako ich prijala, akoby žila v jedinom dome, verí tak, akoby mala len
jednu dušu a jedno srdce, ohlasuje a odovzdáva svoje učenie tak jednohlasne, akoby hovorila len jednými ústami."
SV. IREN EJ LYONSKÝ (okolo 135-okolo 202, cirkevný otec)

   Ako znie apoštolské vyznanie viery?

   Verím v Boha, Otca všemohúceho. Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

,,Nech ti je tvoje krédo ako zrkadlo! Pozoruj sa v ňom, aby si videl, či naozaj veríš vo všetko, čo vyznávaš. A každý deň sa raduj zo svojej viery." SV. AUGUSTÍN
 
Ako znie veľké, tzv. nicejsko-carihradské vyznanie viery?
Je trochu dlhšie ako Apoštolské vyznanie viery. Môžete si ho prečítať na strane 30 v YouCat-e ...

V YouCat-e aj viac. Ak máte záujem bližšie poznať učenie Katolíckej cirkvi predkladané v Katechizme pre mladých - YouCat-e, môžete si 
YouCat ZADARMO stiahnuť na :
Комментарии

javax.portlet.title.BGTCG