Formácia - premena v Krista

„Naša františkánska formácia nás životom podľa evanjelia vedie k dynamickej a stálej premene v Krista" (Konštitúcie).

Počas rehoľnej formácie sestra prechádza formačnými stupňami:

POSTULÁT (postulantka)

„Postulantka sa zoznamuje s naším františkánskym spôsobom života, aby spoznala, či zodpovedá jej povolaniu od Boha a jej túžbe po službe v Cirkvi. Vyžadujeme dostatočnú zrelosť a potrebnú fyzickú, duševnú a duchovnú schopnosť zapojiť sa do činnosti kongregácie" (Konštitúcie).
Postulantka je zamestnaná v civilnom zamestnaní a je zapojená do apoštolátu vo farnosti. Býva v komunite, ktorá je miestom na spoznávanie seba i na rast v medziľudských vzťahoch. Pod vedením určenej sestry sa zúčastňuje na spoločnej modlitbe, práci a štúdiu.

NOVICIÁT (novicka)

„Novicka vniká do františkánskeho ducha a charizmy našej kongregácie, do plného liturgického života a do života podľa evanjeliových rád. Spoločne, novicka i my ako spoločenstvo, spoznávame a viac sa uisťujeme o jej povolaní k plnšiemu kresťanskému životu" (Konštitúcie).
Noviciát trvá dva roky v určenom  dome našej provincie. Prvý rok noviciátu je kánonickým. Počas neho sa novicka venuje modlitbe, štúdiu a práci v dome. Druhý rok noviciátu je spojený s apoštolskou praxou. Novicka sa učí rovnováhe medzi duchovným životom, službou a životom v komunite. Pri vstupe do noviciátu má možnosť vybrať si rehoľné meno a patróna, ktorý ju bude sprevádzať zasväteným životom. Počas noviciátu nosí novicka jednoduchý odev bez závoja.

JUNIORÁT (sestra s dočasnými sľubmi)

„V období dočasných sľubov sa sestra prakticky učí harmonicky spájať modlitbu a prácu. Svojím úsilím rásť vo viere, nádeji a láske posilňuje ducha modlitby a prehlbuje svoju odpoveď na povolanie" (Konštitúcie).
Obdobie juniorátu trvá tri až šesť rokov. Začína sa zložením dočasných sľubov a končí sa zložením doživotných sľubov, ktorými sa sestra definitívne odovzdáva rehoľnej rodine, aby s milosťou Ducha Svätého, na príhovor Panny Márie a svätého otca Františka mohla rásť v láske v službe Bohu a Cirkvi. Pri zložení doživotných sľubov si môže sestra k rehoľnému menu pridať meno Mária.

 

STÁLA FORMÁCIA

„Zložením doživotných sľubov poslušnosti, chudoby a čistoty sa sestra stáva plnoprávnou členkou kongregácie. Po celý život sa usilujeme denne odpovedať na výzvu úplne sa premeniť v Krista a rásť s Bohom a v Bohu" (Konštitúcie).

 

„K tomu, aby sa záujemkyňa stala schopnou školskou sestrou, patria vzácne vlastnosti, vlastnosti, ktoré sa v inom kláštore nevyžadujú, ako napr. šikovnosť, trpezlivosť a vytrvalosť v starostlivosti o deti, ktorým musí človek obetovať mnohé hodiny modlitby. Nestačí iba v škole prednášať predmety; každá sestra musí mať aj schopnosť deti vychovávať – nie ako budúce rehoľné sestry, ale ako zbožné a schopné gazdinky"  (Františka Antónia Lamplová).