Misie

„Horlivosť Cirkvi za evanjelizáciu celého sveta nás motivuje k tomu, aby sme povzbudzovali, modlili sa a pomáhali sestrám, ktoré sa venujú misijnej činnosti" (Konštitúcie).

Niektoré naše sestry počuli Pánovo pozvanie k misijnej službe, ktorú naša kongregácia uskutočňuje v Juhoafrickej republike, v Čile a v Strednej Ázii.

V Juhoafrickej republike máme medzinárodnú komunitu sestier. Hlavnou službou Misie svätého Jána v meste Barberton je starostlivosť o deti a dospelých nakazených HIV a chorých na AIDS. Sestry sa zúčastňujú aj na iných službách, ako je poradenstvo v oblasti AIDS, liturgická služba, duchovné povzbudzovanie, údržba budovy a pozemku, záhrady a iné potrebné práce. „Všetok náš čas sa teraz sústredí na deti, ktoré prichádzajú z barbertonskej nemocnice alebo k nám prídu na odporúčanie sociálnych pracovníkov, lekárov, či iných ľudí. Sú to deti HIV pozitívne, ktoré sú opustené, osirelé, zanedbané a ktoré potrebujú špeciálnu starostlivosť" (sestra Františka).

Misia v Čile sa nachádza v meste Antofagasta. „Na misiách v Čile sa venujeme pastoračnej práci. Veľa času venujeme návštevám v rodinách a vo farnosti. Nerobím nič mimoriadne, len chcem, aby tí, s ktorými žijem, poznali Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Je tu veľký hlad po Bohu, ale zároveň nesmierny nedostatok formácie a základných znalostí o kresťanskom živote" (sestra Daniela).

Po páde totality v roku 1993 sme začali novú misijnú službu v Strednej Ázii, kde v súčasnosti máme štyri misijné miesta. V Kazachstane, v meste Almata, sestry slúžia v ambulancii, vo vývarovni a v detskom domove v Kapčigaji. Katechizujú vo farnosti a v okolitých dedinách. V Karagande pracujú na biskupskom úrade, vo vydavateľstve Krédo a učia v kňazskom seminári. V Kirgizsku, v mestách Biškek a Talas, pracujú s chudobnými deťmi a tiež katechizujú vo farnosti a v okolitých dedinách. Sestry sa snažia pomáhať hlavne biednym a núdznym týchto krajín. Hľadajú rôzne spôsoby ako duchovne pozdvihnúť deti a dospelých cez duchovné obnovy, letné tábory a iné aktivity.

„Je to rozpoznaná múdrosť skúsenosti, že spojené sily dokážu viac, zvlášť keď sú zjednotené v Bohu, ktorého službe sa človek bezpodmienečne zasvätí pre dobro ľudstva - vzdaním sa vlastnej vôle, pozemských záujmov, odpútania sa od svetských vzťahov a postojov, ktoré tak často brzdia alebo aj zničia tie najušľachtilejšie podujatia" (Františka Antónia Lamplová).