« Назад

Krížová cesta zasväteného života

Krížová cesta zasväteného života

Úvod:

     Pane Ježišu, dovoľ nám, aby sme na túto cestu kríža vykročili spolu s Tebou. Dnes Ťa chceme na nej nasledovať zvlášť preto, že Ty sám si nás k tomu vyvolil, pozval a zasvätil. Chceme Ťa nasledovať s vďakou za Tvoje vyvolenie i s túžbou byť verne pri Tebe zvlášť v okamihoch, keď potrebuješ možno malú službu lásky skrytý v našich trpiacich bratoch a sestrách.        

I. Pán Ježiš je na smrť odsúdený

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Pane, odkedy si ma povolal – bolo to rozhodnutie k nasledovaniu, nie obchádzaniu toho, čo je náročné. Teba, samotného Boha, ľudia súdili. Ja som tiež vystavená pohľadom a súdu. Na to stačí, že mám odev zasvätených. Ako by som však bola rada, keby to bol jediný dôvod na moje odsúdenie, keby som vo svojom zasvätení išla verne za tebou, ktorý si trpel nevinne. Viem s istotou viery, že ty Jediný si bol odsúdený nespravodlivo i za môj hriech. Preto ťa prosím, Pane, aby si bol aj tým, kto prikryje moju slabosť vlastnou krvou a pomôže mi tak mať účasť na nevinnej obete tvojho života. Aby som aj iných tým, že ti patrím, pritiahla bližšie k tebe a k pochopeniu toho, čo všetko si dal, aby sme mali život a to v hojnosti.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

V začiatkoch môjho zasväteného života, som len málo chápala z toho, čo znamená vziať tvoj kríž. A ty si mi, ako dobrý Učiteľ, pomáhal stále viac otvárať náruč pre objatie kríža. Niekedy to bolo v okamihu, keď mi ktosi prišiel nevhod do cesty, alebo pre službu, ktorá sa zdala na prvý pohľad tak náročná. Ale aj v prijatí samotného zasvätenia, ktoré ostane stálym otáznikom nielen pre ľudí okolo mňa, ale i pre mňa samotnú. Pane, daruj mi milosť, prijímať ťa vždy aj s krížom, ktorý objímaš z čistej poslušnosti lásky k Otcovi.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami  očistci.“

III. Prvý pád

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Len postupne mi dávaš cítiť ťarchu kríža. Ale aj čosi viac – že zo seba samej nemám nič, len schopnosť balansovať a padať. Ako sa mnohí z toho tešia a ironicky usmievajú – veď zasvätenej osobe by sa to predsa nemalo stať. Aj o tebe sa vyjadrovali podobne: "Ak si Syn Boží..." S istotou viem, že cesta za tebou je neraz plná prekážok a nástrah. Viem aj to, že si bezpečne pri mne, aby si mi vždy pomohol vstať a ísť ďalej s vedomím vlastnej slabosti, ale i veľkej dôvery v tvoje milosrdenstvo pri každom mojom zlyhaní. Pane, prosím Ťa, aby každý môj pád i vstávanie boli posilou pre tých, čo okolo mňa už príliš dlho ležia bez chuti vstať vo svojej ľudskej biede a slabosti.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

IV. Stretnutie s matkou

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Ako dobre, že prišla a chcela mať podiel na tvojej bolestnej cesta. Preto i ja môžem mať istotu, že je so mnou, ak sa mi obeta zasväteného života začína zdať zo dňa na deň ťažšou. Vtedy mi stačí pozrieť sa na tvoju Matku, ktorá pred tebou tají vlastnú bolesť a neustále opakuje slová prvotného darovania: „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho Slova!“ Pane, nech sa aj mne všetko stáva podľa tvojho Slova, tvojej vôle, lebo ty nedopustíš skúšať nás nad naše sily a so skúškou dáš aj vytrvalosť. A vždy pridáš aj tú veľkú oporu, ktorou bola aj pre teba Mária.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

V. Šimon

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Môj zasvätený život už nepatrí mne, ale je tu, aby sa stal darom, službou i obetou pre iných. Aby sa postupne zmenil z neochoty a donútenia Šimona na slobodné a vedomé prikľaknutie k tým, čo už nevládzu pod ťarchou starostí bežného dňa i pod ťarchou vlastnej biedy a ľudských zlyhaní. Pane, daruj mi milosť vidieť vo svojich ľudských bratoch a sestrách vždy teba, odkázaného často na moju pozornosť, dobré slovo či nenápadnú službu lásky.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

VI. Veronika

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Iní okolo mňa čakajú neraz na to, že ich pochopím a ponúknem im pomoc, aby opäť našli v sebe ľudskú tvár i dôstojnosť človeka. Chcú mať to, čo si mi ty, Pane, daroval pri mojom zasvätení – potvrdenie, že sú deťmi Otca, ktorý je na nebesiach. Aj o tomto je môj zasvätený život – neustále nachádzať v sebe aj v iných pôvodnú krásu prvotného stvorenia a pomáhať si navzájom, aby ju neprekryla hrdza ľudskej biedy a slabostí. Pane, pomôž mi byť pre iných Veronikou, aby sme v každej ľudskej tvári dokázali nájsť aj darovanú Ikonu toho, čo je v nás Božie.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

VII. Druhý pád

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Jeden z mnohých. Ty vieš, že i v mojom zasvätenom živote sú pády a to časté a veľké.  Mám pred sebou ako vzor teba, Božieho Syna. Ale ty mi nezazlievaš moje pády, ako to neraz robia ľudia. Ty sa ani nečinne neprizeráš, ale si tu – si prítomný aj v mojej biede a opäť máš účasť, aby si mi pomohol vstať. Pane, pomôž mi mať spolucítiace a milosrdné srdce pri pádoch iných a tak ich podobne ako ty dvíhať. Len tým ich môžem priviesť k tebe, ktorý si najistejšou záchranou aj pre tých, ktorí v očiach ľudí možno padli až príliš, až celkom na dno.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

VIII. Slzy a napomenutie

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

V mojom zasvätenom živote sa tiež občas objavia slzy, a to nad vlastnou biedou. Slzy, ku ktorým si pozýval aj jeruzalemské ženy: „Neplačte nado mnou, ale nad sami nad sebou...“. K tomu mi treba neraz plakať i nad tým, že ľudia okolo sú akí sú - aj pre moju slabosť a možno nie dosť horlivosti v Božej službe. Pane, aj tu je príležitosť, aby sa slzy ľútosti a pokánia stali prameňom nového života – života vo vernejšom nasledovaní teba. Len tak sa aj tí, čo sú okolo, pohnú  bližšie k tebe. Len tak sa osušia slzy na tvojej zakrvavenej tvári i na tvári tvojej Matky.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

IX. Posledný pád

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Tvoje pády boli na rozdiel odo mňa – nie zo slabosti, ale z dobrovoľného rozhodnutia samotného Boha. Boli preto, aby si mi ukázal, že pád vôbec nemusí znamenať koniec všetkého. Akou silou si vlastne dokázal ešte vstať a vystúpiť až na Golgotu? Istota viery mi ukazuje na silu Lásky, silu Svätého Ducha, ktorú tak veľmi potrebujem v zasvätenom živote. Veď, ak som zasvätená, tak len preto, že si ma On – tvoj Svätý Duch vybral za svoj príbytok. Aby mohol byť práve cez všetku moju slabosť stále viac viditeľný vo svojej Božskej moci a sile. Pane, prosím ťa, aby sa neustále na mne prejavovala tvoja moc a ty, aby si bol oslávený pred očami tých, čo neraz sledujú, ako to dopadne, aký bude záver môjho zasväteného života.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

X. Totálne darovanie alebo vyzliekanie zo šiat

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Môj zasvätený život chcel byť hneď od začiatku totálnym darovaním sa pre službu Božiemu kráľovstvu. Ale ty, Pane vieš, že neraz musím bojovať o to, nedať sa zlákať ponukami sveta. A mnohí ma vidia a pozorujú a možno berú za príklad. Načo by potom bol môj život obety, ak by sa rovnal tomu, čo je bežné pre zmýšľanie dnešného človeka. A ak by som si ho chcela súhlasne k ponuke sveta len žiť a užívať, ako by potom svedčil o pravých hodnotách života. Ako by svedčil o Otcovi, ktorý neustále čaká na návrat svojich márnotratných. Pane, daruj mi milosť vytrvať v darovaní, aby som mohla svedčiť o vernosti tvojej lásky a dobroty všetkým, čo sú už presýtení a znudení z neustále sa meniacich ponúk šťastia tohto sveta.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

XI. Pribíjanie na kríž

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Aj ja to neraz prežívam. Potrebujem prísť až sem – na kríž, až tu môžem zomrieť svojmu starému človeku. Tomu, ktorý sa neraz obzerá späť pri putovaní púšťou sveta. Žiadne odumieranie nie je ľahké. Ako mi ho však uľahčuje vedomie, že si šiel touto cestou prvý, že ideš predo mnou a si stále pri mne a so mnou. I v okamihu, keď je treba vystrieť ruky a ponúknuť ich pre neraz nadľudskú službu. Ako však iní bez toho pochopia, že ty si šiel v láske až do krajnosti. Pane, prosím ťa o milosť vydávať vo svojom zasvätenom živote svedectvo o sile tvojej lásky a jej pôsobenia v človeku.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

XII. Záver života

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Všetci ťa pozorovali – bol to už záver – záver hodný samotného Božieho Syna. A čo ja, keď ti patrím – pôjdem verne až na vrchol – budem na záver tam, kde mám byť – pribitá na kríži? Ukrižovaná s Kristom tak, že už nebudem žiť ja, ale Kristus vo mne. O tom mal byť predsa celý môj život zasvätenej. Pane, ty dobre vieš, že bez teba nič nedokážem a že tvoja sila sa môže o to viac prejaviť v mojej ľudskej slabosti. Daruj mi milosť svedčiť o tvojej sile všetkým, čo okolo mňa váhajú, či vystúpiť až sem, na vrchol osobnej Golgoty, alebo to radšej vzdať.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

XIII. Opäť Matka a Syn

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Až tu sa mi všetko vyjasní – až tu sa ukáže zmysel každej námahy: Mária obdarená Ježišom a Ježiš v jej náručí – v takom tesnom spojení. Tu predsa ani smrť nemohla mať žiadnu moc – o to menej moc oddeliť to, čo je Božie od Boha samotného. Ak plne patrím Bohu, čo ma môže ešte odlúčiť od lásky Kristovej? Môžu to azda urobiť nechápavé alebo pohŕdavé pohľady, môže to urobiť prenasledovanie či výsmech, alebo samotná smrť? – Nič nemôže oddeliť od Boha toho, kto už tu a teraz chcel byť Božím výlučným vlastníctvom! Pane, pomôž mi ísť verne za tebou po ceste kríža, aby sa pre túto cestu rozhodli aj tí, čo zasvätený život zatiaľ možno pokladajú za najväčšie fiasko ľudskej existencie.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

XIV. Skrytosť života alebo položenie do hrobu

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“

Až keď bude môj život celkom skrytý v tebe, až vtedy sa v ňom objavia možno nepatrné, ale stále viac jasnejšie záblesky vzkriesenia.  Až vtedy sa objaví zasvätený život v celej svojej kráse a sile. Život svedectva o tom, že za každým z lásky prijatým krížom, stojí  uznanie a vyznanie spravodlivosti toho, ktorý zomrel a vstal zmŕtvych a ktorý je zmyslom sveta i života každého z nás. Pane, daj, aby môj zasvätený život bol silným svedectvom o víťazstve života v spojení s tebou nad každým nesprávnym presadzovaním svojej slobody a hľadaním šťastia za hranicou skutočného domova v tebe.

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“

Záver:

Pane, ďakujeme ti, že sme sa počas tejto krížovej cesty mohli upevniť v rozhodnutí byť pre teba a byť pri tebe. Byť tu s túžbou naplniť svoje rehoľné zasvätenie službou lásky voči tebe a svojim bratom a sestrám. Chceme v nej pokračovať v osobnom živote v dôvere v tvoju pomoc i pomoc tvojej Matky Márie. Len tak sa zasvätený život môže stať oporou pre tých, čo okolo nás už nevládzu niesť svoj každodenný kríž. Daruj nám milosť vedieť pomáhať iným službou modlitby, práce i obety. Amen.

Na úmysel sv.Otca: Otče náš, Zdravas...

 

ilustračný obrázok: Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Veľmi pekne ďakujem, za úžasný zážitok pri tejto Krížovej ceste. Nesmierne sa mi páči.
Отправлено в 16.03.14 19:32.