Naša služba

„Naším zvláštnym poslaním je slúžiť potrebám blížnych vyučovaním a inými službami podľa potrieb doby. Verné svojmu františkánskemu povolaniu v Cirkvi zapájame sa do služieb, ktoré reagujú na potreby miestnej cirkvi a podporujú kresťanský rast nás i našich blížnych. Tieto služby konáme v mene nášho Pána Ježiša Krista" (Konštitúcie).

Výchova a vzdelávanie

Sme zriaďovateľom Gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, ktoré za vyše dvadsať rokov svojej existencie patrí medzi popredné cirkevné školy na Slovensku. Gymnázium okrem vzdelania ponúka svojim žiakom kresťanskú formáciu (duchovné obnovy, „stretká" a rôzne duchovné aktivity). Vyšli z neho viaceré kňazské a rehoľné povolania. Ku gymnáziu patrí školský internát a jedáleň. Sestry vyučujú náboženstvo a profánne predmety aj na základných, špeciálnych základných a stredných školách Slovenska. Niektoré sestry napĺňajú svoje poslanie aj na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na teologických fakultách v Košiciach a Bratislave. Významnou je aj služba sestier v detskom domove v Bratislave, v materských školách a v centrách voľného času v Martine a v Prešove.

...

Katechéza, evanjelizácia a služba vo farnostiach

Naše komunity sa zapájajú do rôznych služieb vo farnostiach - príprava katechéz a evanjelizačných seminárov, príprava detí na prvé sv. prijímanie, príprava birmovancov, priprava dospievajúcich na krst, formácia animátorov, formácia spoločenstiev, vedenie kurzov pre lektorov, lektorská služba, farské dni, príprava jasličkových pobožností a koledovania, stretnutia pre matky s deťmi v predškolskom veku, duchovné obnovy pre mládež a dospelých, vedenie „stretiek" s mladými,  príprava a účasť na modlitbových stretnutiach a adoráciách vo farnostiach, modlitby chvál, koordinácia rozvoja Alfa kurzov na Slovensku v Prešove, vedenie Domu chvály v Novej Bani, účasť na aktivitách Univerzitného pastoračného centra v Ružomberku, koncerty sestry Elišky po Slovensku, príprava stretnutí pre terciárov, rozdávanie sv. prijímania počas sv. omší a roznášanie sv. prijímania starým a chorým. Tradíciu má aj „Týždeň pre dievčatá" počas letných prázdnin v provinciálnom dome v Žiline. Pri organizácii aktivít si uvedomujeme dôležitosť vzájomnej spolupráce s františkánskou rodinou, ďalšími rehoľnými komunitami, hnutiami či inými organizáciami. V rámci uvedenej spolupráce funguje Gifra, fraAngeli, Dobrá novina a iné. K našim službám patrí aj služba sakristiánky, upratovanie, výzdoba a aranžovanie kvetov v kostole.

...

Zdravotnícka a sociálna služba

K našej charizme, zameranej na celkový rozvoj človeka, patrí aj služba v nemocnici, charitná podomová služba, pomoc starým a chorým, pomoc problémovým a sociálne slabším rodinám, práca s drogovo závislými či pomoc bezdomovcom. Významnou sa pre nás stala aj služba rómskym rodinám a hlavne rómskym deťom v Lomničke. Vo viere a láske sme zodpovedné, aby sme bránili ľudskú dôstojnosť a bojovali za spravodlivosť. Z tohto dôvodu organizujeme kampaň Červené stužky a podporujeme hnutia a aktivity ako Pro life  Deň počatého dieťaťa, Deň rodiny...

...

Apoštolát modlitby

Modlitbou, pôstom a obetou podporujeme ľudí, ktorí nás požiadajú o modlitbu a duchovnú pomoc. Snažíme sa prinášať evanjeliovú nádej formou rozhovorov, listov, e-mailov... Modlíme sa aj za úmysly na modlitbovej stene na mojakomunita.sk

 

„Veď Boh pohýna srdcia ľudí podľa svojich múdrych zámerov a my sme nástroje jeho všemohúcich rúk" (Františka Antónia Lamplová).