Blog

« Назад

Všetko ti dám

Všetko ti dám

Bohatstvo sveta a Slovo Božie

 

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 4, 1-13

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
 
Duch ho vodil po púšti a diabol ho pokúšal

 

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého.

Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

...

Zaujalo ma:

...tu mu ...povedal: "Ak si Boží Syn, povedz tomuto...aby sa stal...

vedel že je Boží Syn..., vedel, že je človek..., možno preto chcel, aby Ježiš premenil kameň na chlieb - chcel zázrak premenenia..., - chlieb, prostriedky na život... - Ježiš hovorí: "Napísané je: nie len z chleba žije človek", ale z každého Slova, ktoré vychádza z Božích úst."

Ježiš mnohokrát rozmnožil chlieb aj  ryby, nepremenil ich z kameňov, ale ich rozmnožil, aby nasýtil ľud... Najskôr ľud sýtil Slovom. Potom vzdával vďaky, požehnával a dával ľuďom, aby ich nasýtil.

Slovo Božie  predchádza každému konaniu, ako vzdávanie vďaky predchádza zázraku..., nerobil nič pre seba, dával iným, vždy.

+++

Mojje konanie ... bežalo často bez Slova. Krátka modlitba, nie úplne vždy. Nedeľa, alebo aj deň v týždni, tam mi Pán posvätil dni..., no treba Slovo stále, na každú situáciu, na každé pokušenie...

Skúšam si hovoriť  tie Slová, ktoré viem z pamäti. Tie si môžem hovoriť bez prípravy, už sú uložené v mojej pamäti, iba ich vyberiem a hovorím si ich v mysli, ak sa dá, pri stíšení sa... Ako to ťažko ide, lebo som tak nerobievala... Pre stresy a náhlenie... Aké toje dôležité, veď bez Slova, bez Ježiša sa nedá robiť nič! Na každé pokúšanie treba Slovo Božie...

Dopĺňam si slovník Slova Božieho. Aby som mohla z pamäti čeliť pokušeniam Božím Slovom...

Voľakedy som poznala naspamäť texty rôznych piesní, mohla som saj učiť naspamäť Slovo. Niektoré som si zapamätala z bohoslužieb, no  nie tak, aby som ho vedela na každú príležitosť. Tak to budem robiť teraz. Chcem tak robiť. Chcem byť s Ježišom a s Jeho Slovom.

Amen!

heartMK

 

 

Комментарии
sign-in-to-add-comment
Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ - kráľovstvá sveta...ich moc a slávu - som dostal - Ježiš sa tohoto vždy zriekal a varoval aj nás, aby sme po tom netúžili a nežiadali si mať to... oslovilo ma to - kráľovstvá sveta, ich moc a sláva, dostal som ju a dám ju, komu chcem, ak sa mi budeš klaňať... Nebudem sa nikdy klaňať nikomu, kto by mi "mohol dať" moc alebo slávu... Božia moc a jeho sláva kríža je moje bohatstvoemoticon
Отправлено в 22.03.13 21:57.