Aktuálne úlohy

Pokyny pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prijatie sviatosti birmovania.

 

Zápis

Počas mesiaca septembra 2017 majú možnosť zapísať sa do zoznamu záujemcov/kandidátov tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania. Zápis prebieha po nedeľných omšiach v sakristii.

Záujemca je pokrstený, ešte nepobirmovaný farník, ktorý má záujem o prijatie sviatosti birmovania a chce sa na toto prijatie riadne pripraviť.
Záujemcom môže byť žiak 9. ročníka ZŠ, študent SŠ, VŠ alebo dospelý. (U žiakov ZŠ a SŠ sa považuje za samozrejmosť, že chodia v škole na náboženstvo.)

Pri zápise si záujemca prevezme Zápisný lístok a Zápisník kandidáta.
Vyplnený Zápisný lístok odovzdá záujemca farárovi osobne spolu s ručiteľom.

Zapísaním sa záujemca dostáva do 1. fázy prípravy.

 

 

1. fáza prípravy

V tejto 1. fáze kandidát preukáže opravdivý záujem o sviatosť plnením základných náboženských povinností:
•každodenná modlitba,
•pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
•mesačná svätá spoveď,
•správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.

Okrem toho si zopakuje základné vedomosti z náboženstva, z ktorých urobí prijímaciu skúšku.

Aktivity si záujemca (kandidát) zaznačuje do Zápisníka kandidáta podľa pokynov kňaza.

Počas tejto 1. fázy prípravy bude kandidátovi pomáhať ručiteľ.

Ručiteľ je osoba, ktorá záujemcu pozná, pomáha mu a je svedkom jeho mravov, viery a úmyslu.
(Je rozdiel medzi ručiteľom a krstným resp. birmovným rodičom. Ručiteľom môže byť aj krstný rodič kandidáta, ak spĺňa nasledujúce podmienky; alebo v budúcnosti môže ručiteľ prevziať úlohu birmovného rodiča. Ale môže to byť úplne iná osoba.)
Ručiteľom môže byť aktívny farník, ktorého miestny farár dobre pozná a ktorý si príkladne plní svoje náboženské povinnosti: chodí na sv. omšu každú nedeľu a prikázaný sviatok, mesačne pristupuje k svätej spovedi; a ktorý je ochotný častejšie komunikovať s kňazom o príprave kandidáta.
Ručiteľa si môže záujemca vybrať spomedzi katechétov, bývalých animátorov, členov farskej rady, alebo navrhnúť inú osobu, ktorú musí farár schváliť.

V prípade, ak by si kandidát neplnil určené povinnosti a nenastane náprava ani po opakovanom napomenutí, bude zo zoznamu kandidátov vyčiarknutý. (Bude mať možnosť prihlásiť sa do nového kurzu v budúcnosti.)

Po úspešnom zvládnutí podmienok 1. fázy bude kandidát prijatý medzi birmovancov a postúpi do 2. fázy prípravy.

 


 

Odpovede na časté otázky nájdeš v sekcii FAQ.
(Musíš byť členom Birmovanci Papradno.)

Stále úlohy

Kandidát/birmovanec preukazuje opravdivý záujem o sviatosť birmovania plnením týchto úloh (väčšina z toho sú základné náboženské povinnosti):

  • každodenná modlitba,
  • pravidelná účasť na sv. omši každú nedeľu a prikázaný sviatok (účasť na sv. omši na viditeľnom mieste v kostole, najlepšie vpredu pred oltárom),
  • mesačná svätá spoveď,
  • správanie a postoje v súlade so životom opravdivého kresťana.