Základné vedomosti

Základné náboženské vedomosti

 

 • Šesť hlavných právd
 • Hlavné prikázanie  (Nezamieňať si s prvým prikázaním Desatora!)
 • Desatoro Božích prikázaní
 • Pätoro cirkevných prikázaní (aktuálne znenie! - pozri nižšie)
 • Sedem sviatostí

 

 • Katolícky pozdrav
 • Znamenie kríža a prežehnanie sa (prečo používame znak kríža, ako sa správne prežehnávame)
 • Modlitba Pána
 • Zdravas´, Mária
 • Sláva Otcu
 • Apoštolské vyznanie viery

 

 • Akého si náboženstva?
 • Čo je Cirkev?
 • Ako sa volá cirkev, do ktorej patríš? Odkedy do nej patríš?
 • Kto je neviditeľnou hlavou Cirkvi?
 • Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? Ako sa volá?
 • Do ktorej farnosti patríš?
 • Kto je patrónom našej farnosti?
 • Do ktorej diecézy patrí naša farnosť?
 • Ako sa volá náš diecézny biskup?

 

 • Kto je Boh?
 • Kto je Ježiš Kristus?
 • Kto je otcom a kto matkou Pána Ježiša?
 • Prečo sa stal Syn Boží človekom?
 • Čo učil Pán Ježiš?

 

 • Načo nám Pán Boh dal Desatoro?
 • Čo žiada Pán Boh v jednotlivých prikázaniach Desatora (čo v prvom, v druhom ...)? (Treba vedieť odpoveď pre každé prikázanie Desatora!)

 

 • Na čo ustanovil Pán Ježiš sviatosti?
 • Ktoré sviatosti si už prijal?
 • Čo sa stáva s človekom, ktorý prijíma krst?
 • Ktoré hriechy sa odpúšťajú pri krste?
 • Ako sa správne krstí?
 • Čo je Eucharistia (Oltárna sviatosť)?
 • Kedy nemôžeme prijať Eucharistiu?
 • Ako často sme povinní zúčastniť sa na sv. omši?
 • Na ktoré časti (4) sa delí sv. omša? Čo patrí do týchto jednotlivých častí?
 • Čo sa stane pri sv. omši pri premenení?
 • Čo je hriech?
 • Čo je svedomie?
 • Čo je spytovanie svedomia?
 • Čo je ľútosť?
 • Kto môže odpúšťať hriechy?
 • Kedy nám Pán Boh odpustí hriechy (čo musíme urobiť)?
 • Ako často sme povinní sa vyspovedať?

 

 • Ktorý je najväčší sviatok kresťanov? Prečo?
 • Čo je Sväté písmo?
 • Ako sa delí Sväté písmo?
 • O čom sa píše v evanjeliách?
 • Čo je modlitba?

 

 

Doplňujúce otázky:

 • odpovede ľudu pri sv. omši  (napr. Pán s vami..., Zmiluj sa nad nami Pane..., Počuli sme..., Hore srdcia..., Hľa Baránok... atď.)
 • texty, ktoré recitujeme spoločne pri sv. omši  (Vyznávam, Sláva Bohu na výsostiach, Verím v Boha, Svätý, Baránok Boží)
 • otázky z hodín náboženstva

 

 


 

Pomôcky:

 • Kde hľadať odpovede?

- v katechizme
- v modlitbovej knižke

- v Modlitebníku pre mladých
- v YouCat-e
- v zošitoch z náboženstva
- na internete 
- spýtať sa katechétu na hodinách náboženstva
- spýtať sa kňaza
- poradiť sa s kamarátmi (riziko: nemusia mať správne odpovede, treba si ich overiť)

 

 


 

Pätoro cirkevných prikázaní

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.

2. Zachovávať prikázané dni pokánia.

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.

5. Podporovať cirkevné ustanovizne.