Dôležitý oznam

Milí priatelia,
 
od 19. mája 2020 nastúpila naša metodička na materskú dovolenku.
 
Keďže nová metodička bude do pracovného pomeru prijatá až od 1. augusta 2020, náš úrad bude v režime "sede vacante".
 
V súrnych prípadoch, prosím, kontaktujte priamo riaditeľa DKÚ, ThDr. Mariána Bublinca.
 
Žiadosti o udelenie či predĺženie kánonickej misie adresujte - ako je zvykom - priamo na biskupstvo - na formulároch na to určených (stiahnuť si ich môžete z tejto stránky v casti "Kánonická misia").
 
 
Ďakujeme za pochopenie.

DKÚ BB

 

 

„Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť." (Rim 10,15)

 

 

 

 

       Logo: © Matej Kýška

(Pozn.: autor upravil logo aj pre súťaž Biblická olympiáda)

Kontaktné údaje

Adresa:

Diecézny katechetický úrad BB diecézy (skratka DKÚ BB)
Kapitulská 21
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Služba učiteľom NBV v kancelárii DKÚ:
pondelok, utorok a štvrtok: 7.00 – 11.00 / 12.00 
 14.30 hod.

(streda, piatok: "tvorivý deň" - t. j. príprava metodických materiálov, účtovanie ai. agenda, vyžadujúca väčšiu sústredenosť)

Tel.: 0907/838 413

E-mail: kerygma.bb@gmail.com
www: http://dku.bbdieceza.sk/

Riaditeľ: ThDr. Marián Bublinec, PhD.

Metodik: 
Mgr. Eva Donovalová (momentálne na MD)          

Profil

Diecézny katechetický úrad BB diecézy

Popis:
GPS súradnice: 48.7342991,19.1483665

Správca stránok
Eva Donovalová

Stručná história

Vznik DKÚ a jeho riaditelia


        Biskupský úrad v Banskej Bystrici zriadil s platnosťou od 1. 8. 1993 pre územie BB diecézy Diecézne katechetické centrum ako výkonný orgán biskupa v oblasti katechézy. Od jeho zrodu stál po jeho boku výnimočný človek a kňaz v jednej osobe – Mgr. Matej Kýška, SchP. Po celých čas - až do svojho odchodu v r. 2004 - bol hybnou silou DKC. Svoje umelecké cítenie sa bohato odrážalo v metodických materiáloch, ktoré sám tvoril. Do katechézy BB diecézy prispel aj svojím členstvom v Inštitúte pre integratívnu geštaltpedagogiku a poradenstvo na Slovensku.

        Po jeho odchode, otec biskup, Mons. Rudolf Baláž, menoval od 1. októbra 2004 za riaditeľa DKC, ThDr. Mariána Bublinca, PhD., toho času farára v Pitelovej. DKC (neskôr DKÚ), tak otvorilo náruč novým pohľadom a špecifickej tvorbe z pera otca Mariána, ktorý svoje katechetické, pedagogické a psychologické poznatky, a tiež skúsenosti z medzinárodných účastí na konferenciách v Ríme zúrodňujúco prenáša do domáceho prostredia.


Aktivity DKÚ

1. Spolupráca na medzinárodnej úrovni

        DKÚ sa osobitne zaujíma o katechézu z Českej a Maďarskej republiky, a samozrejme o dianie v Ríme. Ide o rozličné semináre a konferencie v okolitých krajinách a v Ríme.

2. Spolupráca na slovenskej úrovni

        Na úrovni Slovenska sa náš úrad aktívne zapája do spolupráce so všetkými diecézami Slovenska. Práca sa odvíja v dvoch rovinách: v oblasti školského vyučovania náboženstva a náboženskej výchovy, kde sa osobitne pracuje na nových osnovách. Do tejto oblasti patrí i vypracovávanie otázok a organizácia Biblickej olympiády na celodiecéznej úrovni.
         Ďalšou oblasťou je farská katechéza, ktorej dôležitosť neustále rastie. Je to katechéza v pravom zmysle slova. Delí sa na katechézu detí, mládeže a dospelých. Táto posledná je najnáročnejšia, ale istým spôsobom aj najpotrebnejšia. Pripravili sme 24 katechéz pre dospelých podľa Úvodu do kresťanstva od Josepha Ratzingera. Ide o katechézy aj pomocou obrazu pod názvom: Vieš, komu si uveril?

3. Práca v diecéze

        V prvom rade je nám jasné, že všetko sa odvíja od človeka ako takého. Aj najkvalitnejšia metodika veľa nezaváži, ak ju nedostane do rúk odborník a veriaci človek. Preto prvá vec, ktorú považujeme za potrebnú, je osobná formácia učiteľov náboženskej výchovy a katechétov. Táto prebieha rozličnými spôsobmi, ako sú ročné akcie: sústredenia zo spirituality pre učiteľov NV/N a katechetické dni, polročné akcie: metodické dni, denná práca DKÚ, ktorá zahŕňa službu učiteľom NV/N a katechétom - možnosť požičať si alebo kúpiť metodické materiály v audiovizuálnej či papierovej podobe -, ako aj vo veľkej miere štúdium nových vecí a materiálov, aby sme mali katechétom čo ponúknuť a sami pritom nevyschli, pretože fenomén vyhorenia hrozí každému. Každodenná práca je často málo viditeľná, ale pritom najpotrebnejšia. Tú nevyhnutne zastrešuje metodik DKÚ. 

Marián Bublinec, riaditeľ

Oznámenia

  • Položky