Knihy BO 2019/20

Starý zákon: Exodus (1. - 24. kapitola) Jonáš

Nový zákon: Evanjelium podľa Jána

Nosná téma: Z tmy do svetla

 (predmetom štúdia sú texty biblických kníh vrátane poznámok pod čiarou)

nové: 

Komentáre k biblickým knihám od prof. Františka Trstenského si môžete stiahnuť TU.

Propozície BO 2019/20

nové 

Aktuálne propozície Biblickej olympiády si môžete stiahnuť TU

Prihlásení BO

Zoznam škôl, ktoré poslali prihlášku do súťaže Biblická olympiáda v šk. roku 2019/20.

Formulár registrácie do dekanátneho kola) treba doručiť na DKÚ do 7. februára 2020. Iba tak bude splnená podmienka postupu do dekanátnych (okresných) kôl.

Pozn. Dobrou správou je, že keďže BO je službou školám, nie je potrebné vyplňovať súhlasy zákonných zástupcov. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou propozícií.

Dekanát Zodpovedná  osoba     PoŠK    Kateg.
B.Bystrica-Katedrála sv. F.X.      
ZŠ Spojová, Banská Bystrica Beáta Slamová   1.
       
B.Bystrica-mesto      
Stredná zdravotnícka škola, B. Bystrica Anna Fodorová   2.
       
       
Banská Štiavnica      
       
Bojnice      
       
       
Detva      
ZŠ M. Kolibiara, Detvianska Huta Peter Repiský   1.
Gymnázium Detva Peter Repiský   2.
       
       
Krupina      
 ZŠ E.M.Šoltésovej, Krupina Patrik Botló   1.
ZŠ Hontianske Nemce Patrik Botló   1.
       
       
       
Levice      
       
       
       
Nová Baňa      
       
       
Partizánske      
ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom Eleonóra Borovičková   1.
       
Prievidza      
ZŠ, J. Chalupku 14, Prievidza Silvia Fajerová   1.
       
       
       
       
Slovenská Ľupča      
       
       
Šahy      
       
       
Turčianske Teplice      
       
       
Veľký Krtíš      
       
       
Zvolen      
ZŠ Dominika Savia, Zvolen Katarína Magyaricsová   1.
Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen Mária Puškárová   1. / 2.
SOŠ drevárska, Zvolen Mária Puškárová   2.
SOŠ technická, Zvolen Mária Puškárová   2.
       
       
       
Žiar nad Hronom      
       
       
Školy s VJM      
       

 

 

Vysvetlenie pojmov BO

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.