Biblická olympiáda online

Diecézny katechetický úrad oznamuje, že v tomto školskom roku sa Biblická olympiáda bude konať online formou prostredníctvom platformy EduPage. Registrácia do dekanátneho kola je spustená a je možná  aj pre tých, ktorí sa nestihli prihlásiť až do 10. marca 2021, kedy sa bude realizovať. Záujemcovia získajú bližšie informácie  na tel. čísle: 0907/838 413 alebo elektronicky: kerygma.bb@gmail.com. V situácii, ktorá je nová, chce poukázať na zvýšenú pozornosť patriacu Božiemu slovu a povzbudiť všetkých k zapojeniu sa do Biblickej olympiády.

Biblia očami detí

Biblia očami detí

Vybrané knihy zo Starého zákona: 

Kniha Jozue, Kniha Tobiáš

https://biblia.sk/citanie/ssv/joz/1

https://biblia.sk/citanie/ssv/tob/1

Spoločná téma: PUTOVANIE ZA CIEĽOM

·         školské kolo do 12. februára 2021

·         diecézne kolo -  práce poslať na DKÚ BB, Námestie SNP 19, 975 90 BB do 22. marca 2021

·         celoštátne kolo do 30. apríla 2021

Vizitku autora (Príloha č.1 – propozície BOD) kompletne vyplniť paličkovým písmom a nalepiť zozadu do pravého dolného rohu výkresu; žiadne nápisy na práci, obraz má sám vypovedať podstatu.

 

Biblická olympiáda

Biblická olympiáda - 19. ročník - 2020/2021

Vybrané knihy Svätého písma:

Spoločná téma:  

Z TMY DO SVETLA

Prihlášky doručiť do 30. novembra 2020

Propozície si môžete stiahnuť TU.

Adresa: DKÚ BB, Kapitulská 21, 974 01  Banská Bystrica

Registráciu na dekanátne kolá do 5. februára 2021

Odporúčané termíny:

  • triedne kolá – do konca novembra 2020
  • školské kolá – do konca januára 2021

Záväzné termíny:

dekanátne   10. - 11. marca 2021

​V našej diecéze nebude v dekanátnych kolách scénka. V prípade, že organizátor nedodrží stanovené záväzné termíny konania dekanátnych kôl, môže byť z postupu do diecézneho kola diskvalifikovaný.

diecézne   ZŠ: v utorok 20. apríla 2021

                 SŠ: v stredu  21. apríla 2021

V diecéznom kole je súčasťou hranie scénky z jednej zo študovaných kníh. Scénku si družstvo pripravuje vopred podľa rovnakých kritérií ako v dekanátnych kolách - upozorňujeme, že čas trvania scénky je minimálne 1,5 min. a maximálne 2 min. Za nedodržaný čas sa strhávajú body.

celoštátne   ZŠ: v  stredu 26. mája 2021

                   SŠ: vo štvrtok 27. mája 2021

 

Vysvetlenie pojmov

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

  • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
  • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.