Biblická olympiáda 2023/2024

25. 7. 2023/9. 10. 2023

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/2024

Téma: „Vytrvaj vo viere"

Organizačný poriadok: /documents/1367541/0/organizacny_poriadok_BO.pdf/2bec008b-0086-4dc7-ac50-abdd2e8d3a83

Propozície BO: /documents/1367541/0/Propozicie_BO_2023-24.pdf/126a9775-7f9c-498c-a7a8-f9248565cd94

Propozície BOD: /documents/1367541/0/Propozicie_BOD_2023_2024.pdf/315b22ad-27c0-4150-b07e-5e008dbbd68e

Knihy: 

Genezis 12 - 36; Daniel 1 – 6, 13; 

Evanjelium podľa Jána; Žalm 27

Požehnaný čas čítania a príprav

na realizáciu biblickej olympiády aj výtvarnej tvorby!

BOD - celoslovenské kolo

1. 6. 2023

10. mája 2023 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže 

Biblia očami detí a mládeže.

Súťaž je zameraná na originálne výtvarné zobrazenie vybranej biblickej udalosti, nie na kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať deti a mládež do vnímania a prežívania biblických dejín a privádzať ich k hlbšiemu poznávaniu Biblie.

Obsahom tohto ročníka boli knihy Nehemiáš, Judita, Ester zo Starého zákona a Prvý Petrov List z Nového zákona. Vybrané biblické knihy spájala

téma Odvaha a dôvera v Boha.

Žiaci súťažili v 8. kategóriách rozčlenených podľa školských ročníkov.

Odborná porota tento rok hodnotila 191 zaslaných prác po obsahovej a umeleckej stránke.

Odkazy na: výsledkovú listinu:

/documents/1367541/0/Vyhodnotenie+BODaM+2023.pdf/05d474eb-0d92-482b-afb2-88f6d01adb03

na víťazné práce:

/documents/1367541/42873408/Vitazne-prace-BODaM-2023.pdf/e457aece-1609-4635-8419-306362a1065a

Víťazné práce našich žiakov:

2. kategória – 1. a 2. ročník ZŠ - 1. miesto: Lenka Filovkinová

ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach
Názov práce: Nehemiášov príchod do Jeruzalema

4. kategória – 5. a 6. ročník ZŠ - 2. miesto: Simona Kúcsová

ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach
Názov práce: Účinkovanie speváckeho zboru pri posviacke mestských múrov

7. kategória – 2. miesto: Valentína Kristína Kontošová
Súkromná škola umeleckého priemyslu vo Zvolene
Názov práce: Sila v nežnosti

8. kategória B – špeciálne školy - 1. miesto: Michal Kubala
Špeciálna základná škola vo Zvolene
Názov práce: Boh neopúšťa a podáva pomocnú ruku

Víťazom srdečne blahoželáme!

Celoštátne kolo biblickej olympiády

29. 5. 2023

Celoštátne kolo biblickej olympiády

sa realizovalo v Šaštíne v utorok 23. 5. 2023 - I.kategória

a v stredu 24. 5. 2023 - II. kategória.

V I.kategórii súťažili žiaci z 10 diecéz.

Žiaci zo Základnej školy Andreja Kmeťa v Leviciach obsadili 2.miesto.

Tu je odkaz: na výsledkovú listinu:   /documents/1367541/1582429/v%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina+1.+kat.+%281%29.jpg/5c045c42-4cc0-49b3-9a15-637c22ff3aa6?t=1685443643086

na fotografie:/documents/1367541/1582429/foto+I..JPG/6aa10f3e-0bee-42e8-963a-e8154a910b38?t=1685441453000

/documents/1367541/1582429/foto+I.+a.JPG/5371fca2-2086-4c9a-88af-ffb61f50b7a0?t=1685443924850

Víťazom srdečne blahoželáme!

V II.kategórii súťažili žiaci z 10 diecéz.

Žiaci z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa

v Banskej Bystrici obsadii 7.miesto.

Tu je odkaz: na výsledkovú listinu:   /documents/1367541/1582429/v%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina+2.+kat.+%281%29.jpg/dd1f4555-ee1e-48e3-9769-9f5d189166ac?t=1685443969056

na fotografie: /documents/1367541/1582429/foto+II+%284%29.JPG/6d8c360e-cf1e-4bc9-9ec5-03dd3e8561c6?t=1685444020678

/documents/1367541/1582429/foto+II+%283%29.JPG/9d50e80a-8737-4962-856c-11cb752edd71?t=1685444051374

/documents/1367541/1582429/foto+II+%282%29.JPG/b5ea9961-3ac7-41b6-adf8-fb8ef225ca92?t=1685444097779

/documents/1367541/1582429/foto+II+%281%29.JPG/82c830df-a8eb-49a6-bc49-5ca5d83a40c2?t=1685444133158

Veríme, že žiaci sa aj naďalej budú zapájať do tejto olympiády a budú tak prehlbovať svoje znalosti v poznávaní Svätého Písma.

 

 

Biblická olympiáda - fotografie z diecézneho kola

23. 5. 2023

Fotografie z diecézneho kola biblickej olypiády z 25. 4. 2023 - v I. kategórii v prezentácii:

/documents/1367541/1582429/Prezent%C3%A1cia+BO+-+I.+kateg%C3%B3ria+-+fotografie.pdf/acdee836-715a-481d-be8d-9c393b1e9194

Odovzdané ceny I. kategórii - obrázky:

/documents/1367541/1582429/BO+I.+ceny.pdf/26e2e846-9d0d-4528-bfe5-7ce4a73855ef

Fotografie z diecézneho kola biblickej olypiády z 26. 4. 2023 - v II. kategórii + výstavka prác z BOD v prezentácii:

/documents/1367541/1582429/Prezent%C3%A1cia+BO+-+II.+kateg%C3%B3ria+-+fotografie+%2B%20v%C3%BDstavka+BOD.pdf/989adc55-483a-4095-a30c-77c6845f8486

Odovzdané ceny II. kategórii - obrázky:

Rozpis rozdaných cien za Biblickú olympiádu diecézne kolo

BO s VJM

15. 5. 2023

Biblická olympiáda s vyučovacím jazykom maďarským

Do dekanátneho kola v 1. kategórii sa prihlásilo 29 družstiev,

samotnej súťaže sa zúčastnilo 28:

- z Bratislavskej arcidiecézy 3 družstvá

- z Banskobystrickej diecézy 4 družstvá

- z Nitrianskej diecézy 4 družstvá

- z Trnavskej arcidiecézy 17 družstiev

 

Do dekanátneho kola v 2. kategórii sa prihlásilo 11 družstiev:

- z Bratislavskej arcidiecézy 1 družstvo

- z Banskobystrickej diecézy 2 družstvá

- z Košickej arcidiecézy 1 družstvo

- z Nitrianskej diecézy 1 družstvo

- z Trnavskej arcidiecézy 6 družstiev

Interdiecézne kolo sa uskutočnilo v Komárne

v dňoch 25. a 26.4.2023.

Tu je odkaz na výsledky v 1.kategórii:

/documents/1367541/0/BO_IDK_2022_2023_kat1_VJM.xls/dfcf5e9e-d849-4dc6-86dc-3dc1cd925261

Tu je odkaz na výsledky v 2.kategórii:

/documents/1367541/0/BO_interdiec%C3%A9zne_kolo_2022_2023_kat2_skoly+s+VJM.xls/9567243d-a200-4139-baaf-e9eb5ebeab3c

Ďakujeme všetkým zapojeným.

Prajeme im, aby aj naďalej s láskou pristupovali k Božiemu slovu.

Biblická olympiáda - diecézne kolo

27.4.2023

Výsledky diecézneho kola BO 2022/2023

Dňa 25. 4. 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády ZŠ. Súťažiacich bolo 26 a súťažili v 10 družstvách (6 trojčlenných, 4 dvojčlenné).

Porota bola v zložení: Mgr. Jozef Kraus - predseda poroty, Mgr. Michal Válka, Mgr. Dušan Rončák - členovia poroty. Podujatie moderovala: Mgr. Monika Skladaná

I. kategória:

 1. miesto: Základná škola Andreja Kmeťa - Levice - postup do celoslovenského kola

družstvo súťažilo pod názvom "Odvážne levíčatá" - odvaha sa im vyplatila ;)

 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa - Banská Bystrica

družstvo súťažilo pod názvom "Len murári" - dobre stavali múr ;)

 1. miesto: Základná škola Andreja Kmeťa - Žarnovica

​družstvo súťažilo pod názvom "Juditine žiačky" - boli poslušné ;)

Výsledková listina:

/documents/1367541/0/V%C3%BDsledky+dieko+I..pdf/316ae989-8176-4d1f-861d-2d1718385b4a

Dňa 26. 4. 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády SŠ. Súťažiacich bolo 21 a súťažili v 7 trojčlenných družstvách.

1 družstvo, ktoré postúpilo do diecézneho kola neprišlo.

Porota bola v zložení: Mgr. Peter Staroštík - predseda poroty, Mgr. Michal Válka, Mgr. Marek Hraňo - členovia poroty. Podujatie moderovala: Mgr. Monika Skladaná

II. kategória:

 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa - Banská Bystrica - postup do celoslovenského kola

družstvo súťažilo pod názvom "Slabí siláci" - verili, že v slabosti ich Pán posilní ;)

 1. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice

družstvo súťažilo pod názvom "Božia armáda" - bojovali dobrý boj ;)

 1. miesto:  Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen

​družstvo súťažilo pod názvom "Holofernesove hlavičky" - nestrácali hlavu ;)

Výsledková listina:

/documents/1367541/0/V%C3%BDsledky+dieko+II..xlsx/b35df9f8-5cc6-43aa-bd83-c736f5df669c

Všetkým družstvám srdečne blahoželáme. Postupujúcim prajeme veľa trpezlivosti pri príprave a  želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

Biblická olympiáda - dekanátne kolo

31.3.2023

Do dekanátneho kola Biblickej olympiády sa zapojilo: 

v I. kategórii (ZŠ): 14 dekanátov - 36 škôl, 10 škôl postúpilo do vyššieho diecézneho kola, 

v II. kategórii (SŠ): 8 dekanátov - 14 škôl, 8 škôl postúpilo do diecézneho kola.

Výsledkové listiny ešte nie sú zverejnené.

Registrácia pre postupujúcich ešte nie je spustená. 

Všetkým zapojeným ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a tým, čo sa nemohli zúčastniť prajeme, aby sa im to podarilo v budúcnosti.

Biblia očami detí - zapojení žiaci

31.3.2023

Do súťaže Biblia očami detí 2022/2023 - diecézne kolo sa zapojilo celkovo 90 žiakov a študentov.

V I. kategórii 6, v II. - 16, v III. - 9, v IV. - 23, v V. - 22, v VI. - 6, v VII. - 1, v VIII.A - 5, v VIII.B - 2. 

Tu je odkaz na tabuľku s menoslovom žiakov, zapojených škôl a názvami prác:

/documents/1367541/42873408/BOD+diec%C3%A9zne+kolo+22_23+zapojen%C3%AD%20%C5%BEiaci+-+kateg%C3%B3rie.docx/8e8976ad-7f88-4f06-9968-ecaf171d489f

6.4.2023 odborná komisia vyhodnotí práce. Po tomto termíne budú víťazné práce odoslané do vyššieho - celoslovenského kola.

Odovzdávanie cien a diplomov za diecézne kolo sa uskutoční 17.5.2023 v kostole sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici.

Súťažiacim želáme veľa úspechov!

 

Dekanátne kolo biblickej olympiády

27.3.2023

28. 3. 2023 a 29. 3. 2023 sa na dekanátnej úrovni uskutoční kolo biblickej olympiády v jednotlivých dekanátoch.

V našej diecéze sa bude konať dekanátne kolo biblickej olympiády pre základné školy 28.3.2023  v 11 dekanátoch - súťažiť budú žiaci zo 14 dekanátov.

29. 3. 2023 budú súťažiť zástupcovia 9 dekanátov v 5 dekanátoch.

Súťažiacim prajeme veľa úspechov.

BO a BOD v šk. roku 2022/23

5.9.2022

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

BIBLIA OČAMI DETÍ

 

Téma spoločná: „Odvaha a dôvera v Boha"

Knihy spoločné: Nehemiáš, Judit, Ester, 1 Petrov list 

Biblia očami detí

Propozície:

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2022/09/Propozicie_BOD_2022_2023.pdf

nekresliť na tenké papiere – výkres formát A4/A3 nie menší, väčší, nie paspartatermíny BOD – šk. kolo do 28.2.23, dekanátne kolo – poslať do 19.3.23

Biblická olympiáda

Propozície:

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2022/09/Propozicie_BO_2022-23.pdf

 triedne kolo do 20.12.22 (ideál koniec novembra), školské kolo – do 31.1.23 (koniec decembra), dekanátne kolo – ZŠ - 28.3.,SŠ -29.3.23, diecézne kolo– ZŠ - 25.4., SŠ – 26.4.23, celoštátne kolo - ZŠ - 23.5., SŠ – 24.5.23 v Bratislave

 

slávnostné odovzdávanie diplomov a cien za diecézne kolo vo výtvarnej súťaži: „Biblia očami detí" a za diecézne kolo biblickej olympiády

22.6.2022

Dňa 15.6.2022 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien a diplomov za diecézne kolo výtvarnej súťaže "Biblia očami detí" a za diecézne kolo biblickej olympiády.

Slávnostná časť sa uskutočnila v kostole sv. Michala archanjela v Banskej Bystrici v časti Fončorda. Začala sa sv. omšou, ktorú viedol riaditeľ DKÚ - ThDr. Marián Bublinec spolu s Mgr. Lukášom Líškom. Neskôr bolo odovzdávanie výkresov učiteľom a rodičom žiakov, odovzdávanie diplomov a cien za biblickú olympiádu. Počas odovzdávania diplomov a cien za výtvarnú súťaž si prítomní pozreli víťazné výtvarné práce prostredníctvom prezentácie. Po ukončení slávnostnej časti sa presunuli do pastoračného centra, kde ich čakalo občerstvenie a vzájomné sa zdieľanie riaditeľa, učiteľov, rodičov, žiakov.

Celé podujatie prebehlo vo veľmi príjemnej atmosfére. Zúčastnili sa na ňom žiaci z 13 škôl z našej diecézy. Ospravedlnila sa iba jedna škola z dôvodu školského výletu.

Veľmi pekne ďakujeme farnosti BB - Fončorda za poskytnuté priestory, podporu a pomoc pri organizovaní podujatia aj počas jeho realizácie: 

Mgr. Miroslavovi Spišiakovi farárovi  a Mgr. Patrikovi Špánikovi - kaplánovi vo farnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie a prispeli k realizácii tohto podujatia.

               

 

Slávnostné odovzdávanie diplomov a cien za diecézne kolo BO a BOD 21_22

8.6.2022

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdávanie diplomov a cien za diecézne kolo vo výtvarnej súťaži: „Biblia očami detí" a za diecézne kolo biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční

15. júna 2022 (v stredu) v kostole svätého Michala archanjela v Banskej Bystrici

Program:

10.00 – 11.00              Slávnostná svätá omša – ThDr. Marián Bublinec, PhD. 

11.00 – 12.00              Prezentácia výtvarných prác, odovzdávanie diplomov a cien

12.00 – 12.30              Občerstvenie pre účastníkov

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Biblia očami detí 2021/22 výsledky celoslovenského kola

23.5.2022

Biblia očami detí 2021/22

Výsledky celoslovenského kola:

/documents/1367541/0/Vyhodnotenie-BOD-2022.pdf/01c8ece9-496c-4e66-951e-2937d076dc14

Dňa 6.5.2022 sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže: "Biblia očami detí". 

Z našej diecézy boli úspešné práce v kategóriách VI., VII. a VIII.A.

1. miesto obsadili žiačky:

z Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského z BB v VI.kategórii

a zo Špeciálnej ZŠ vo Zvolene v VIII.A kategórii,

na druhom mieste sa umiestnili práce študentiek:

zo Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene

v VII. kategórii

a z Gymnázia Ľudovíta Štúra vo Zvolene v VI.kategórii.

 

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa tvorivosti!

Biblická olympiáda 2021/22 výsledky národného kola

23.5.2022

Biblická olympiáda 2021/22

Výsledky našej diecézy v rámci národného kola

Dňa 17.5.2022 sa v Košiciach uskutočnilo národné kolo biblickej olympiády v I. kategórii. Z našej diecézy postúpilo družstvo z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, tu obsadili 3.miesto

Dňa 18.5.2022 sa v Košiciach uskutočnilo národné kolo biblickej olympiády v II. kategórii. Z našej diecézy postúpilo družstvo z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici, tu obsadili 4.miesto.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov.

 

Báseň pre Františka

9.5.2022

Poďakovanie! Do projektu "Báseň pre Františka" sa zapojili tri školy z našej diecézy: Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča

Základná škola Sama Chalupku Prievidza

Základná škola, Ul. Fraňa Kráľa, Žarnovica

Básne boli spracované, kniha bola vydaná a odovzdaná Svätému
Otcovi počas audiencie pre slovenských pútnikov.

Zbierku 89 literárnych a výtvarných prác, zostavenú z vybraných príspevkov žiakov a študentov nájdete na eshope KPKC. Môžete si ju zakúpiť.
https://kpkc.sk/kniha-basen-pr
e-frantiska/
https://kpkc.sk/produkt/basen-pre-frantiska-zbierka-vybranych-literarnych-a-vytvarnych-prac/

Zapojeným školám a žiakom srdečne ďakujeme a želáme veľa tvorivosti do budúcnosti

 

BO - online - diecézne kolo, prvé tri priečky

9.5.2022

Výsledky diecézneho kola BO-online 2021/2022

I. kategória:

 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa - Banská Bystrica - postup do celoslovenského kola 
 1. miesto: Základná škola Andreja Kmeťa - Levice
 1. miesto: Gymnázium Ľudovíta Štúra - Zvolen
 1. kategória:
 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa - Banská Bystrica - postup do celoslovenského kola 
 1. miesto: Gymnázium Františka Švantnera - Nová Baňa
 1. miesto: Gymnázium, Saratovská 87 - Levice

Všetkým družstvám srdečne blahoželáme. Postupujúcim prajeme veľa trpezlivosti pri príprave a  želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole.

BO - diecézne kolo

9.5.2022

BO - diecézne kolo 2021/2022

Dňa 26.4.2022 sa konalo diecézne kolo biblickej olympiády online.

V I.kategórii sa do BO-online zapojilo 10 družstiev z našej diecézy.

 

Výsledková listina:

/documents/1367541/0/V%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina+BO+-+I.kat.+21_22.xlsx/717a7e9d-e4a2-49ae-863c-125824d6ffee

Dňa 27.4.2022 sa konalo diecézne kolo biblickej olympiády online. V II.kategórii sa do BO-online zapojilo 6 družstiev z našej diecézy.

Výsledková listina:

/documents/1367541/0/V%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina+BO+-+II.kat.+21_22.xlsx/6b6defe5-46de-45a2-9262-01a95e849f71

Výsledky diecézneho kola BOD

Diecézne kolo BO online

30.3.2022

Pokyny pre súťažiacich v diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády 2021/2022

 

 • Žiakov, ktorí postúpili do diecézneho kola zaregistruje učiteľ
 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka „Kód súťažiaceho" na www.onlineolympiady.sk – následne kliknúť tlačidlo „Štart."
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie (najlepšie PC alebo notebook, ideálne s uhlopriečkou minimálne 15 palcov) so stabilným pripojením na internet.
 • Test na diecézne kolo BO bude sprístupnený dňa 26. apríla 2022 pre ZŠ a 27. apríla 2022 pre SŠ v čase od 9:00h do 09:30h. V tomto čase sa môže zaregistrovaný súťažiaci prihlásiť svojím kódom a súťažiť. 
 • Čas na vypracovanie testu bude maximálne 75 minút. To znamená, že posledné možné odovzdanie odpovedí je o 10:45 hod.
 • Test bude obsahovať úlohy rôzneho typu.
 • Úspešným riešiteľom diecézneho (krajského) kola BO sa stáva súťažiaci jednotlivec, ktorý dosiahne minimálne 60 %.
 • Družstvo (výnimočne minimálne dvaja súťažiaci) môže postúpiť na vyššie kolo súťaže, ak priemer súčtu výsledkov súťažiacich je minimálne 60%. (To znamená, že na vyššie kolo môže postúpiť aj neúspešný riešiteľ, ak ostatní súťažiaci zvýšili priemer súťažiacich). Zároveň na celoštátne kolo postupuje družstvo z diecézy/eparchie s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. V prípade rovnosti bodov sú rozhodujúce výsledky za jednotlivé typy úloh a čas.
 • Súťažiaci počas samotnej súťaže majú dovolené spolupracovať, komunikovať v rámci trojčlenného tímu registrovaných súťažiacich za školu. 
 • Pretože sa tejto súťaže zúčastňujú veriaci mladí ľudia, veríme, že budete používať počítač, telefón a to čo máte okolo seba len na vzájomnú komunikáciu a súťaženie – nie na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov.
 • Výsledky zapisuje kliknutím každý súťažiaci sám za seba.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „odovzdať". V prípade, že uplynie stanovený čas na vypracovanie testu a zabudnete stlačiť tlačidlo "odovzdať", systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo "odovzdať".
 • Ak sa vám náhodou počas súťaženia vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť cez www.onlineolympiady.sk zadaním vášho kódu. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test na inom počítači, systém vám ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia).

 

Prajeme Vám veľa úspechov!

BO - dekanátne kolo

28.3.2022

Biblická olympiáda - dekanátne kolo

Obrázok(11248576): Biblia. | Autor: Stocksnapper

Dňa 22. a 23. marca 2022 sa realizovalo dekanátne kolo biblickej olympiády online.
V prvej kategórii súťažilo 1035 žiakov a v druhej 319 študentov. 
 
V prvej kategórii v našej diecéze sútažilo 12 dekanátov zo 16. Celkovo sa zúčastnilo 32 trojčlenných tímov.
 
Výsledková listina - I. kategória: 

/documents/1367541/0/V%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina+I.kat.+BO+online+2021-2022.docx/e85a5c0a-9496-4968-b299-cd76d288d043

V druhej kategórii v našej diecéze sútažilo 7 dekanátov zo 16. Celkovo sa zúčastnilo 12 trojčlenných tímov.

Výsledková listina - II. kategória:
 
Podrobné informácie nájdete na Edupage.
 
Všetkým zúčastneným blahoželáme!
Postupujúcim prajeme veľa úspechov v diecéznom kole.
 
 

BO - online

8.10.2021

Aktualizované propozície BO 2021/22

/documents/1367541/0/Propozicie_BO_2021-22_OK_BO_0410.pdf/8ad04779-3405-465a-af34-79c589fee9ac

Upravuje sa termín registrácie a spôsob realizácie olympiády (online):

Učiteľ prostredníctvom elektronickej registrácie cez EduPage resp. www.onlineolympiady.sk/registracia (pre školy, ktoré nepoužívajú EduPage) registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 22.03.2022.

BOD 2021/22

BOD 2021/22

Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií.

CIEĽ SÚŤAŽE:

Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

PREDMET SÚŤAŽE:    NOVÝ ZÁKON: Kniha Skutky apoštolov

       Téma vybranej knihy: Putovanie za cieľom

Školské kolo je potrebné realizovať do 28. 02. 2022 (odporúčaný termín). Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom vo výtvarnom umení).

Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste na adresu DKÚ svojej diecézy do 31. 03. 2022

Diecézne kolo – Doručené práce vyhodnotí odborná výtvarná komisia, ktorú určí príslušný DKÚ. Práce umiestnené na 1. 2. a 3. mieste z každej kategórie budú ocenené diplomom a vystavené na diecéznom kole vedomostnej súťaže Biblická olympiáda.

Celoštátne kolo – DKÚ zašle práce umiestnené na prvých troch miestach jednotlivých kategórií na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. Bottova 15, 054 01 Levoča do 06. 05. 2022.

Propozície súťaže nájdete na:

https://kpkc.sk/wp-content/uploads/2021/08/final_propozicie_BOD_2021_2022.pdf

Výsledky celoslovenského kola "Biblickej olympiády - online"

26.5.2021 našu diecézu na celoslovenskom kole "Biblickej olympiády - online"  reprezentovali dve družstvá. 

Družstvo v I.kategórii sa umiestnilo na 2.mieste. Srdečne blahoželáme:

Katolíckemu gymnáziu Štefana Moysesa

v Banskej Bystrici. 

Družstvo v II.kategórii sa neumiestnilo na prvých priečkach. Ďakujeme všetkým zapojeným - vyučujúcim aj žiakom.

Vyhodnotenie diecézneho kola "Biblickej olympiády - online"

Výsledky diecézneho kola BO-online 2020/2021

Dňa 20.4.2021 sa uskutočnilo diecézne kolo biblickej olympiády online. Z našej diecézy sa zapojilo 6 družstiev v každej kategórii. 11 družstiev bolo úspešných. Do celoslovenského kola postúpili tie družstvá, ktoré sa umiestnili na prvom mieste.

 1. kategória:
 1. miesto: Katolícke gymnázium Štefana Moysesa Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Ľudovíta Štúra
 1. miesto: Základná škola pri ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová
 1. kategória:
 1. miesto: Stredná zdravotnícka škola, Tajovského 24, Banská Bystrica
 1. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
 1. miesto: Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica

 

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

 

Ocenené práce

Ocenené práce

2.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Veverka+2_1.jpg/c94d85ac-fd21-4698-8bd4-d56a9306d22e?t=1619081017659

2.miesto:

/documents/1367541/0/Me%C4%8Diar+2_2.jpg/338ef111-6271-4ef3-bdaa-05075f33cec7?t=1619080602479

3.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%202_3.jpg/9b58a5ac-bdec-4c21-88fd-0fe6e7efdeec?t=1619079937753

3.kategória:

1.miesto

/documents/1367541/0/Lubellan+3_1.jpg/ec362690-b6cf-4551-8734-0f1243e77a43?t=1619080541357

2.miesto:

/documents/1367541/0/Fiderm%C3%A1k+3_2.jpg/f67984b5-8f29-4891-aed2-8cabc92f579b?t=1619080061959

3.miesto:

/documents/1367541/0/Koudelov%C3%A1%203_3.jpg/78fe236f-bb04-4530-a428-6c49d6b369fd?t=1619080328593

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Szabov%C3%A1%203_CP.jpg/5cfc295d-2707-4652-b361-95b4f10dfa7e?t=1619081097576

 

4.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/%C4%8Cunderl%C3%ADkov%C3%A1%20A+4_1.jpg/977cd5d1-ec92-4423-be34-9b6faf7be9a1?t=1619079993399

2.miesto:

/documents/1367541/0/Laff%C3%A9rs+4_2.jpg/adc23c0f-7d19-4f5a-8b4e-3d00629f62e9?t=1619080503195

Cena poroty:

/documents/1367541/0/Tk%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1%204_CP.jpg/cbac30f9-76e7-445f-a1ca-3f320f43597b?t=1619081256366

 

6.kategória:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Kuzm%C3%ADnov%C3%A1%206_1.jpg/4caba34a-b3df-4064-b811-e9578cc008db?t=1619080427636

2.miesto:

/documents/1367541/0/Turansk%C3%A1%206_2.jpg/1e9923a0-58d1-43ba-ab70-c8cc9e1a4af7?t=1619081300968

3.miesto:

/documents/1367541/0/Rybanov%C3%A1%206_3.jpg/45629bb2-36fc-400b-ac88-750ee753b652?t=1619081323847

kategória 8.A:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Vajsov%C3%A1%208A_1.jpg/0535cce4-91a5-4c93-a852-86084505c4e6?t=1619080702041

2.miesto:

/documents/1367541/0/Gregu%C5%A1%208A_2.jpg/913e7302-01a3-4dfb-8ac8-406cae9fd500?t=1619080265898

3.miesto:

 

kategória 8.B:

1.miesto:

/documents/1367541/0/Gregorov%C3%A1%208B_1.jpg/37942547-4320-4de4-aad2-9d96fc2c05f3?t=1619080123127

2.miesto:

/documents/1367541/0/Kov%C3%A1%C4%8D%208B_2.jpg/016d4dd6-d966-4a60-b95e-d8a36552635a?t=1619080380996

 

Ceny pre zúčastnených na BOD

Rozpis cien pre úspešných žiakov vo výtvarnej súťaži BOD:

documents/1367541/0/BOD2021_rozpis_rozdanych_cien.doc/39a8a8d8-2f6b-4e70-becb-6000ddf18e34

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže BOD

Vyhodnotenie diecézneho kola výtvarnej súťaže "Biblia očami detí" 2020/2021:

32 výtvarných prác, 10 škôl, práce, ktoré sa umiestnili na prvých troch priečkach alebo im bola udelená cena poroty, postupujú do ďalšieho kola

/documents/1367541/0/BOD+2020_2021+vyhodnotenie+diec%C3%A9zneho+kola+-+Banskobystrick%C3%A1%20diec%C3%A9za.docx/4ae5e52f-f185-4fc0-a0e2-c70826d5cc6c

Biblia očami detí

Biblia očami detí

Vybrané knihy zo Starého zákona: 

Kniha Jozue, Kniha Tobiáš

https://biblia.sk/citanie/ssv/joz/1

https://biblia.sk/citanie/ssv/tob/1

Spoločná téma: PUTOVANIE ZA CIEĽOM

·         školské kolo do 12. februára 2021

·         diecézne kolo -  práce poslať na DKÚ BB, Námestie SNP 19, 975 90 BB do 13.apríla 2021

·         celoštátne kolo do 30. apríla 2021

Vizitku autora (Príloha č.1 – propozície BOD) kompletne vyplniť paličkovým písmom a nalepiť zozadu do pravého dolného rohu výkresu; žiadne nápisy na práci, obraz má sám vypovedať podstatu.

 

Vysvetlenie pojmov

Triedne kolá - v praxi to znamená, že ak zorganizujeme triedne kolo v jednej triede, zúčastní sa ho celkový počet žiakov prítomných na hodine NV/N.

Na triedne kolá stačí žiakom vymedziť len minimálny obsah z biblických kníh, napr. im dáme naštudovať dve kapitoly z jednej z kníh, určených pre daný rok na štúdium BO. Alebo môžeme využiť formu štúdia nedeľných evanjelií - napr. štyroch /za daný mesiac/.

Triedne kolá však môžeme zorganizovať aj z preberaného učiva; ide o to - zistiť, akých máme šikovných žiakov. Do školského kola potom vyberáme minimálne troch a maximálne piatich žiakov z danej triedy. 

Školské kolo - tu už určíme postupujúcim z triednych kôl väčší obsah na štúdium - napr. päť kapitol z každej z biblických kníh určených na BO alebo vyberieme jednu z určených kníh a tú dáme žiakom naštudovať do školského kola. Aj v školskom kole súťažia žiaci ako jednotlivci, ešte tu nevytvárame družstvá.

Na základe výsledkov zo školského kola vyberieme troch najlepších do súťažného družstva. Odporúčame vybrať aj náhradníkov - minimálne jedného, maximálne troch - v poradí, v akom sa umiestnili v školskom kole.

Ak sa nám v škole nepodarí zorganizovať ani jedno triedne kolo, tým pádom je bezpredmetné školské kolo. A tiež, ak zorganizujeme len triedne kolá a školské už nezorganizujeme, nepostupujeme do dekanátneho kola, nakoľko nesplníme podmienku postupnosti kôl.

Účasť na Biblickej olympiáde nehodnotíme známkami, keďže ide o súťaž, ktorá nie je súčasťou učebných osnov a spočíva na dobrovoľnom motivovaní žiakov /týka sa to všetkých typov škôl vrátane cirkevných./ Týmto žiadame rodičov škôl, na ktorých dochádza k takýmto praktikám počas triednych a školských kôl BO, aby svoje sťažnosti adresovali:

 • v prípade cirkevných škôl: diecéznemu školskému úradu resp. priamo diecéznemu biskupovi
 • pri ostatných typoch škôl: ​Komisii pre katechizáciu a školstvo /adresa: Kapitulská 11, P. O. Box 113, 814 99  Bratislava/.