Prvá adventná nedeľa - práca s obrazom

26.11.2021

Prvá adventná nedeľa - rok C

Obraz:

/documents/1367541/0/Prv%C3%A1%20adventn%C3%A1%20nede%C4%BEa+C.tif/fee4c72c-8caa-41d6-9fa4-8256b6d9a88d?t=1637932407288

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. 

V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14  Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu *a tichých poúča o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu. 

1 Sol 3, 12 – 4, 2 Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.
Lk 21, 25-28. 34-36: "Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."

 

PRICHÁDZA KRÁĽ SLÁVY

25.11.2021

Kráľ prichádza - Adventná aktivita:

Žiaci stoja v kruhu okolo stolíka (prípadne sedia na zemi), na ktorom je prestretý fialový obrus. V strede je zapálená sviečka. Každý žiak dostane prúžok papiera, na ktorý môže napísať, čo pre neho znamená Advent. Postupne čítajú to, čo napísali a ukladajú papiere do tvaru lúčov slnka okolo sviece. Počas tejto činnosti znie hudba.

image.png

Prichádza Kráľ slávy 

Prichádza Kráľ slávy s kráľovstvom na nebesách,
celá Zem volá len.
On svojou vzácnou láskou očistil nás z našich vín,
celá Zem spieva len.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

Povstáva Boží národ s odvahou a túžbou stáť,
pevne stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní.
Celá zem spieva len.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

Vezmi moje srdce dnes,
chcem svoj život Tebe dať a nechať sa viesť,
milovať tak ako Ty nás ľúbiš.

Zlom mi srdce pre svoj plán,
všetko to, čo mám, iba Tebe dám,
veď ma cestou nádeje do večnosti.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

https://www.youtube.com/watch?v=UZCJA0w34JY

Kráľ slávy

25.11.2021

KRÁĽ SLÁVY

 Kristus, Kráľ slávy, zostúpil do tmy

zažiaril blúdiacim, strateným

Kristus, Kráľ slávy, Syn večného Otca

Pán slúžiaci, ponížený

Vidiac kríž si neváhal

s Otcom zmieril, hriechy sňal

Svätý, vyvýšený a predsa dbáš o nás

Veľký a všemocný a predsa prichádzaš

Slávny, zvrchovaný a predsa ľúbiš nás

Silný, nekonečný a predsa blízky nám

https://www.youtube.com/watch?v=JMonP_lpFXM

Vypočujeme si pesničku, spoločne so žiakmi sa zamýšľame nad jej textom.

Kristus Kráľ

Obrázok Krista Kráľa na vymaľovávanie pre prvý stupeň ZŠ:

/documents/1367541/0/KristusKral.jpg/06745c74-6765-4c2c-8a79-55c21d2b971c?t=1637328295953

Adventná cesta

Farníčky z BB-Podlavíc pripravili takúto adventnú cestu:

Skutočný význam Adventu

Svedectvo viery - Boh nie je mŕtvy

https://www.youtube.com/watch?v=j-5HiZWam2U

Farebný obrázok - anjel Gabriel a Panna Mária

Ruženec v tvare srdca - omaĺovánka

Robíme dobré skutky s Pannou Máriou

Prezentácia o Božom slove

Pastorácia mladých - Christus vivit

15.3.2021

Pastorácia mladých má prebiehať na 3 úrovniach:

 • duchovnej - duchovné obnovy, modlitbové stretnutia,...
 • enviromentálnej - brigády zamerané na skrášľovanie životného prostredia, rozvíjanie športových aktivít,...
 • kultúrnej - návšteva, organizácia kultúrnych podujatí - napr. talentovaný hudobník pripraví koncert pre iných, príprava divadelného predstavenia a pod.

Je potrebné, aby sme mladým ľuďom pomáhali rozvíjali nádej v každodennom živote, aby sme ich nechali snívať a realizovať svoje sny.

Kto nesníva, nevie pochopiť cenu života (znecitlivie).

Usilujme sa im pomáhať premieňať sny dneška na odvahu do budúcnosti.

Mladý, ktorý sníva ide ďalej. Niekedy z pohľadu nás dospelých až príliš ďaleko - obávame sa jeho snov. Svedectvo odvahy mladých však ukazuje ideály.

Riskujte - nemajte strach!

Život nie je lotéria - život sa tvorí.

Prajem vám veľa Božieho požehnania pri spoločnej tvorbe. Počúvajte svojich mladých a pomáhajte im napĺňať ich sny.

(Vybrané kapitoly z posynodálnej apoštolskej exhortácie sv. otca Františka - Christus vivit - Kristus žije).

 

Eucharistia

Powerpointová prezentácia o eucharistii v každodennom živote:

/documents/1367541/0/Eucharistia.pptx/631be3d5-f599-4a95-af77-db80b48ac725

Učeník - metodický materiál pre SŠ a dospelých

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

Farnosť Kežmarok - kňazi pripravili „Týždeň s Ježišovými podobenstvami". Pozývajú všetkých veriacich, aby si od pondelka 18.1.  dali na osobitný stolík knihu Svätého písma a k tomu sviecu, kríž, alebo ikonu. Každý deň môžu prečítať podobenstvo a porozprávať sa o jeho posolstve. Podobenstvo sprevádza vždy nejaký konkrétny symbol. Na webstránke farnosti www.fara-kezmarok.sk v časti „Blog" zverejnia každý deň krátke vysvetlenie podobenstva a konkrétne predsavzatia.

PONDELOK 18.1.: O rozsievačovi (Mk 4, 3-20) – pôda, zrno

UTOROK 19.1.: O desiatich pannách (Mt 25, 1-13) – lampa, sviečka

STREDA 20.1.: O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25-37) – víno a olej

ŠTVRTOK 21.1.: O múdrom a hlúpom staviteľovi (Mt 7, 24-27) – piesok a kameň

PIATOK 22.1.: O kvase v ceste (Mt 13, 33) – droždie

SOBOTA 23.1.: O stratenej ovci (Lk 15, 4-7) – pastierska palica

NEDEĽA: 24.1.: O márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) – prsteň.

Akcia 777

 

Saletíni pripravili na svojom fb profile Akciu 777 - ide o 7 dňovú prípravu na nedeľu Božieho slova - každý deň o 8:00 uverejňujú takéto texty:

JEŽIŠ S TVÁROU "ŽENÍCHA"

/pondelok, 18. január 2021/

MODLITBA

Láskavý Bože,

od teba pochádza každé dobro;

ďakujeme ti, že tvoje slovo je svetlom pre naše nohy

a pochodňou na našich chodníkoch.

Prosíme ťa, zvlažuj naše srdcia rosou svojho slova.

Daj, nech tvoje slovo počúvame pozorne

a nech ho ako Panna Mária zachovávame

v čistom a dobrom srdci.

Amen.

EVANJELIUM (Mk 2,18-22)

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov."

ZAMYSLENIE

Meno »ženích - manžel« je jedno z tých mien, ktoré si Boh sám dáva a ktoré vyjadruje jeho lásku k svojmu stvoreniu. Ježiš o sebe hovorí, že je ženíchom. U svätého Pavla vidíme obraz ženícha a nevesty, ktorou je Cirkev. Je to stále hľadanie toho vzťahu lásky.

V knihe „Pieseň piesní" počujeme ženícha, ktorý vyznáva svoju lásku: „Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá! Tvoje oči sú sťa holubice za tvojím závojom" (Pies 4,1).

Ženích prirovnáva oči svojej nevesty k očiam holubice. Čo je také zvláštne na očiach holubice? V okamihu, keď sa holubica pozerá, tak vidí len jedinú vec, zatiaľ čo ľudské oko dokáže v tom istom čase pozorovať veľa veci. Takže nevesta má oči iba pre svojho ženícha. Vidí iba Jeho, nič viac. On je najdôležitejší. Taká už je láska. Na druhej strane, ak holubica príde o svojho partnera, už viac nehľadá iného. Je mu verná.

UVAŽUJ

Dnes sa nám Ježiš zjavuje ako náš Ženích. Sú tvoje oči „sťa holubice za tvojím závojom" alebo (aktuálne) za tvojím rúškom?

Skús dnes chvíľu venovať svoj čas Ženíchovi. Vezmi si do rúk jeho obraz a jednoducho pozeraj sa mu do oči. Nemusíš nič hovoriť... alebo nechaj hovoriť jeho...

 

Domáca liturgia prejavenia úcty k Božiemu slovu

Lk 24,45: "Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu."

Domácu liturgiu prejavenia úcty k Božiemu slovu  pripravilo Katolícke biblické dielo pri príležitosti nasledujúcej nedele  (Nedeľa Božieho slova - 24.1.2021). Bližšie info:

https://kbd.sk/domaca-liturgia-prejavenia-ucty-biblii/

Klub nerozbitných detí

Klub nerozbitných detí – Slávka Kubíková1

Zaujímavé časti knihy od str. 10-24 mierne upravené:

Deti dnešnej doby podľa nášho názoru: „Nemajú vína" (Jn 2,3)  - nemajú život. Žijú v bubline dokonalého bezpečia.  Potrebujú:

 • vypnúť
 • hru
 • pohyb/slobodu
 • vzťahy
 • hudbu
 • knihy
 • hranice
 • charakter (Porovnaj 1  s. 13-14)

Sociálne siete:

 • spôsobujú, že sú ľudia smutní a depresívni: okamžité spojenie « osamelosť,
 • uľahčujú komunikáciu, podporujú biznis, rozširujú vedomosti, zachraňujú životy, spájajú ľudí
 • mrhajú naším časom, zabíjajú ľudský kontakt, manipulujú mysle, spôsobujú závislosť, vynášajú na povrch najtemnejšie z nás (Porovnaj 1  s. 21-22)

Absencia ľudského kontaktu – pre naše deti by bola najväčšia katastrofa, keby padla WiFi. (Por. 1 s.24)

Mikuláš z Rebríka

Mikuláš - z Rebríka 12/20

Mikuláš na vymaľovanie

 

Desatoro

https://youtu.be/tgP0KbTQVeQ

Rozprávky anjelika Petríka - DESATORO

Nedeľné evanjelium pre deti (pracovné listy)

Ing. Mgr. Erika Lišaníková spracovala pre vás pracovné listy, ktoré môžete využiť pre deti vo farskej katechéze k nedeľnému evanjeliu. Námety čerpá z českej stránky www.kanan.cz aj z vlastnej tvorby.

STIAHNITE SI:

23. nedeľa cez rok A

24. nedeľa cez rok A

Povýšenie Sv. kríža (pripadá na 24. nedeľu v tomto roku)

25. nedeľa cez rok A

25. nedeľa cez rok A - príloha

26. nedeľa cez rok A

27. nedeľa cez rok A

28. nedeľa cez rok A

29. nedeľa cez rok A

30. nedeľa cez rok A

Slávnosť Všetkých svätých

Spomienka Všetkých verných zosnulých

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

33. nedeľa cez rok A

34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa

 

LITURGICKÝ ROK "B"

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

3. nedeľa v Cezročnom období

4. nedeľa v Cezročnom období

5. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

11. nedeľa v Cezročnom období

12. nedeľa v Cezročnom období

13. nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (14.nedeľa)

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

19. nedeľa v Cezročnom období

20. nedeľa v Cezročnom období

21. nedeľa v Cezročnom období

22. nedeľa v Cezročnom období

23. nedeľa v Cezročnom období

24. nedeľa v Cezročnom období

25. nedeľa v Cezročnom období

26. nedeľa v Cezročnom období

 

PÔST v roku "B"

1. pôstna nedeľa 

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

 

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE ROKA "B"

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

3. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámka: Väčšina týchto materiálov neprešla jazykovou úpravou.