Čo je ŠVP a ŠKVP?

ŠVP a ŠKVP


Štátny vzdelávací program (ŠVP) vymedzuje všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Je východiskom pre vytvorenie individuálneho školského vzdelávacieho programu (ŠKVP) školy, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

ŠVP pre jednotlivé vzdelávacie stupne je označovaný medzinárodnou klasifikáciou ISCED /napr. ŠVP pre materské školy - ISCED 0, pre 1. stupeň ZŠ - ISCED 1, atď.../

Čo je ISCED?

ISCED 1997  

Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania ISCED (International Standard Classification of Education) bola vypracovaná a vydaná UNESCOm v roku 1975 pre zber, spracovávanie a porovnávanie štatistík z oblasti vzdelávania v jednotlivých štátoch a aj v medzinárodnom meradle. Revidovaná klasifikácia s názvom ISCED 1997 bola schválená na 29. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO v novembri 1997.
Klasifikácia ISCED 1997 má dve na sebe nezávislé časti: STUPNE vzdelania a ODBORY vzdelania. Klasifikácia vzdelania má 7 základných stupňov vzdelania (predprimárne, primárne, nižšie sekundárne, vyššie sekundárne, postsekundárne, prvý a druhý stupeň tercialného vzdelania, kódy 0 až 6). Stupne 2, 3, 4 a 5 sa ďalej členia na úrovne A, B a C (2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B), ktoré cha - rakterizujú typ následného vzdelania alebo určenia. Odbory vzdelania sú usporiadané do dvojstupňovej klasifikácie (2 číslice) s kódami 0 až 9 v hlavnej triede a triede odborov. Hlavná tieda 0 (nula) je vyčlenená pre Všeobecné vzdelanie (odbory), 1 - Vzdelávanie a výchova, 2 - Humanitné vedy a umenie, 3 - Spoločenské vedy, obchod a právo, 4 - Prírodné vedy, matematika a informatika, 5 - Technické vedy, výroba a stavebníctvo, 6 - Poľnohospodárstvo a veterinárstvo, 7 - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, 8 - Služby, 9 - Nezačlenené odbory.
Použitie ISCED 1997 je záväzné tam, kde metodika štatistického zisťovania vyžaduje medzinárodnú porovnateľnosť údajov o vzdelani populácie a odovzdávanie údajov z tejto oblasti k medzinárodným štatistickým účelom. Jej používanie je vyžadované medzinárodnými organizáciami.


Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), s účinnosťou od 1.9.2008, v paragrafe 16 zavádza stupne vzdelania podľa normy ISCED 1997 (pozri aj §17, §28/2, §29/2, §30/5, §41, §42/5, §44/6, §47/3cd a §161/13). Vo vyhláške MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách je stupeň vzdelania podľa normy ISCED 1997 uvedený v stĺpci: „Supeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97" v prílo- hách č. 2 až 7 a vo vyhláške ŠÚ SR č. 141/2011 Štatistická klasifikácia odborov vzdelania v stĺpci: „St. vz."
Klasifikácií odborov vzdelania podľa ISCED 1997 čiastočne zodpovedá Sústava študijných odborov vydaná rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2090/2002-sekr. z 16.12.2002 v znení neskorších rozhodnutí. Táto sústava ale neobsahuje hlavnú triedu 0 (nula), trieda 46 a 48 je nežiaduco preradená do triedy 91 a 92 a číselný kód odboru vzdelania je v internom tlačovom formáte bez niektorých núl so vsunutou bodkou, ktorá oddeľuje jednotlivé úrovne (triedy) kódu.

Prevzaté z www.uips.sk

Čo je RUP?

RUP - rámcové učebné plány

Od 1.9.2011 platia upravené rámcové učebné  plány pre základné školy a gymnáziá. V zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahujú iba údaj o  minimálnej  časovej dotácii pre jednotlivé predmety za celý stupeň vzdelávania. Takisto bolo z príloh ŠVP (štandardy predmetov) odstránené rozvrhnutie učiva jednotlivých predmetov do ročníkov. Rozdelenie hodín a rozvrhnutie   vzdelávacieho obsahu v ročníkoch je v kompetencii  riaditeľa  školy.

Úprava RUP bola uskutočnená so zámerom:

 1. umožniť  školám využiť ich zákonom garantované práva pri tvorbe školských vzdelávacích programov;
 2. odstrániť z rámcových učebných plánov polhodinové týždenné dotácie, (ich využitie v školskom vzdelávacom programe však nie je zakázané);
 3. umožniť školám využívať aj  doterajšie učebné plány
 4. neznížiť hodinovú dotáciu náboženskej/etickej výchovy;
 5. zaviesť anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk.

Úprava rámcových učebných plánov je platná pre všetky ročníky tak, aby školy mohli urobiť zmeny, ktoré považujú za vhodné aj pre žiakov, ktorí už začali vzdelávanie na príslušnom stupni. Je to možné urobiť preto, lebo celkové hodinové dotácie predmetov za celý stupeň vzdelávania sú rovnaké alebo nižšie, ako boli v rámcových učebných plánoch platných od 1.9.2008 okrem náboženskej výchovy/etickej výchovy.

Cieľom bolo umožniť školám pokračovať aj  podľa tých istých učebných plánov, ktoré používali doteraz. Preto tie školy, ktoré nepociťujú potrebu  zmien, môžu na druhom stupni ZŠ (ISCED 2) a na gymnáziách (ISCED 3A)  naďalej používať  doterajšie  učebné plány školského vzdelávacieho programu.

Zavedenie angličtiny ako prvého cudzieho jazyka a mierne zvýšenie hodinovej dotácie náboženskej / etickej výchovy na prvom stupni ZŠ (ISCED 1) však spôsobilo potrebu úpravy  učebných plánov školy pre tento stupeň vzdelávania.

Školy môžu naďalej používať  doterajšie učebné plány (ISCED 1), ak spĺňajú tieto dve podmienky (obidve súčasne):

 1. Hodinová dotácia anglického jazyka je aspoň 6 hodín (t.j. školy už v roku 2008 už počítali s angličtinou ako s prvým cudzím jazykom, alebo jej venovali dostatočnú hodinovú dotáciu, hoci prvým cudzím jazykom je iný cudzí jazyk.
 2. Hodinová dotácia náboženskej / etickej výchovy je najmenej 4 hodiny (t.j. školy už v roku 2008 zo svojich voliteľných hodín pridali náboženskej výchove aspoň pol hodiny navyše, najčastejšie v prvom ročníku).

Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, školy upravia svoje učebné plány podľa § 9 ods. 4 školského zákona. Školy majú realizovať úpravy nasledovným spôsobom:

 1. Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk sa budú žiaci učiť nasledovne:
  • žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,
  • pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk
 2. Navýšenie hodinovej dotácie náboženskej výchovy odporúčame vykonať v prvom ročníku – z doterajších 0,5 hodiny na 1 hodinu. Žiaci vyšších ročníkov tak dokončia vzdelávanie na primárnom stupni v súlade s upraveným školským učebným plánom s nezmenenou hodinovou dotáciou 1 hodina v každom ročníku.

Čo je kurikulum?

Kurikulum

je súhrnná informácia o vzdelávacích zámeroch, hovorí komplexne o vyučovaní alebo o vzdelávacom procese a jeho dôležitých bodoch, o realizácii a výsledkoch. Prekračuje rámec učebných osnov a učebného plánu. Súčasťou kurikula sú informácie o učebných cieľoch, obsahu učiva, organizácii učiva, o vyučovacích a študijných metódach a prostriedkoch, o spôsobe kontroly a hodnotenia. Kurikulum odpovedá na otázky : koho, prečo, v čom, ako, kedy, za akých podmienok, s akými očakávaniami, budeme vzdelávať.

Pri tvorbe kurikula platí :

 • čím vyššie je počiatočné vzdelanie, tým väčší prospech môže mať človek z ďalšieho vzdelávania počas celého života
 • profesijná príprava je stálou investíciou do základu kvalifikácie
 • profesijná príprava je nástrojom adekvátnej úrovne zamestnateľnosti, adaptability, schopnosti orientovať sa a prispôsobovať sa zmenám v živote

V počiatočnej profesijnej príprave musí človek získať :

 • zručnosti – čítať, písať, počítať, vedieť sa učiť, organizovať činnosť, zodpovednosť
 • kľúčové kompetencie, použiteľné v rámci profesijných skupín, schopnosti aplikácie kompetencií

Čo je parciálna zmluva

Parciálna zmluva - Zmluva medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (č. 394/2004 Z.z.)

Články zmluvy týkajúce sa predmetu katolícke náboženstvo:

 • článok II. bod 4

      Katolícke náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v základných školách a v stredných školách v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 • článok II. bod 5

      Katolícke náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje Konferencia biskupov Slovenska po vyjadrení Ministerstva školstva SR.

 • článok II. bod 6

      Pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek na vyučovanie katolíckeho náboženstva, ktoré dostali schválenie príslušnej vrchnosti Katolíckej cirkvi, platia rovnaké pravidlá ako pre tvorbu, financovanie výroby a distribúciu učebníc, metodických príručiek ostatných všeobecnovzdelávacích predmetov.

 • článok III. bod 2

      Ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum a Diecézne katechetické úrady ako samostatné právne subjekty Katolíckej cirkvi.