Blog

« Späť

List ministrovi Lajčákovi

List ministrovi Lajčákovi

Je dôležité povedať svoj názor. Ak si myslíte, že to nemá zmysel, nech vás dobrotivý Boh vyvedie z tohto klamu!

Drahí priatelia, chcem sa s vami podeliť o niektoré veci, a požiadať aj vás o aktívnu účasť v boji proti ničeniu morálky pod rúškom tolerancie a zavádzanie nových ľudských práv.

1) Dávam do pozornosti možnosť prihlásiť sa ako pozorovateľ na zasadnutie Rady vlády pre ĽP, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dňa 4.septermbra 2013. Zasadnutie je verejné a prihlasuje sa u pani milica.janculova@mzv.sk

Na tomto zasadnutí sa bude prerokovávať Stratégia ľudských práv.

2)  podľa MVO je v tomto kroku dôležité písať otvorené listy ministrovi Lajčákovi ako samostatné osoby, teda treba zaplaviť podateľnu ministerstva MZVaEZ obálkami jasne prezentujúcimi verejnú mienku.

Vecne a trefne sformulovať vaše stanovisko, ktorým odmietate to, čo sa v dokumente spomína a poslať na adresu
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
 
Predpokladáme, že je to vhodné takto urobiť do septembra, nakoľko ako som spomenul, 4tého. sept. bude rokovať rada vlády.
 
Priatelia neváhajte! Naše hodnoty sú síce ohrozené, ale náš Otec je nad nami. Preto nech sa to zdá akokoľvek náročné a bezvýchodiskové, verte, Otec má východisko! Ja tomu verím, a spolieham sa na neho!
 
Ostávajte s Kristom+
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Tento postoj ma doslova postavil na nohy. Teším sa, že tu nie je reč o nečinnom vyčkávaní, či o rezignácii, ale ide o rozhodné otváranie brány pre riešenie vybojovania spravodlivosti a zastavenie besnenia. Že ten, kto rozdúchal takéto nezmysly a je podporovaný v rámci senzácie chtivosti, publicity za svoj „útlm“, a ešte si na dôvažok možno myslí, aký je priekopník riešenia modernizácie ľudských vzťahov, bez toho, aby otvoril oči a sa zamyslel, kam to povedie?!
Odoslané 21.8.2013 13:40.
Musíme byť činní, kým je čas...Vďaka!
Odoslané 22.8.2013 12:03.
Veľká vďaka, Tomáš!!! Pridám sa s istotou k iniciatíve! Mám mienku a chcem bojovať za uchovanie hodnôt a slobody, ktorá je od Boha daná človeku!
Odoslané 23.8.2013 0:08.
Napísal som mail ministrovi zahraničných vecí na miroslav.lajcak@mzv.sk :

Dobrý deň, pán Lajčák,

chcem Vám dať na vedomie, že som veľmi pohoršený nad Vašou podporou LGBTI sponzorovaním publikácie o LGBTI právach.

Úprimne, som veľmi znechutený podvrácaním dobrých hôdnot tradičnej rodiny z Vašej strany.

Dúfam, že Vaše postoje raz budú reprezentovať väčšinu slovenského národa a zdravú rodinu.

Mgr. Martin Lojek
Odoslané 27.8.2013 10:51.
Pridala som sa:

Veľavážený pán minister,

dovoľujem si vyjadriť takýmto spôsobom nesúhlas voči podpore LGBTI z Vašej strany a zo strany slovenskej vlády.

Chcem prejaviť protest, prečo by inak orientovaní ľudia mali mať zo strany štátu väčšiu podporu a práva, aj niekoľko scestných- napríklad adopcia detí homosexuálnymi pármi.
Nemusím byť kresťanka, aby som vedela, že je zákonom prírody , aby dieťa malo otca a matku, a ak ich, žiaľ, nemá, je lepšie umiestniť ich do náhradnej rodiny mužom a ženám, ktoré si želajú deti adoptovať a iba v krajnom prípade umiestniť v detskom domove.
Ešte i komunisti preferovali viacdetné rodiny a dávali im podpory.
Žijem 30 rokov v dome, kde jeden byt obývajú lesbičky. Sú to slušné , úctivé dámy, ktoré nepotrebujú za svoje práva bojovať a pochodovať na kadejakých dúhových pochodoch.
Je scestné, že sa kultúrny národ, akým sú ešte spred príchodu sv.Cyrila a Metoda Slováci, donucuje predstaviteľmi nám cudzích kultúr k praktikám, ktoré majú potláčať jeho identitu,zvyky a svojprávnosť. Namiesto toho, aby sa prostriedky vlády použili radšej na to, aby mladí ľudia mali kde bývať a zakladať si rodiny, majú sa vydávať na niečo, čo je slovenskému a iným slovanským národom bytostne cudzie.
Mám 70 rokov, môj život bol rozdelený medzi štúdium, pedagogickú a zdravotnícku prax, pracovala som celý život s ľuďmi. Poznám názor väčšiny, ktorý sa zhoduje s mojim bez ohľadu na rasu, národnosť, vyznanie a vzdelanie.
Na mravnej zvrátenosti stroskotala aj veľká a slávna Rímska ríša- príklad za mnohé iné. Nedopusťme, aby z rovnakých príčin zanikol náš národ.

S úctou Ing. Mgr. Irma Danieliszová, prekladateľka a dôchodkyňa, Poprad
Odoslané 27.8.2013 12:08 ako reakcia na Martin Lojek.
Vážený pán minister.

Bol som vychovaný a hrdo sa pokladám za zástancu ľudských práv, rodovej rovnosti, rešpektujem multikulturalitu a som zásadne proti diskriminácii.
Žiaľ, ako sledujem, tieto pojmy, vyjadrujúce základné piliere európskej kultúry, sú už istý čas vystavené nebezpečnému prekrúcaniu svojho obsahu. Pokiaľ sa o to usilujú marginál-ne skupiny extrémisticky ladených jednotlivcov, dá sa to vnímať ako nepodstatná súčasť spektra názorov v spoločnosti. Pokiaľ však sa to stane súčasťou „Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR“, dokumentu, ktorý - bez širšej spoločenskej diskusie - predkladá pozo-ruhodná „expertná skupina“ pod vedením podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí na rokovanie vlády SR ako zásadný strategický dokument, s cieľom „zbaviť sa zafixovaných stereotypov“, som vážne znepokojený a mám strach o budúcnosť našej vlasti a jej občanov, predovšetkým nastupujúcej generácie detí.
Spomínam si z odbornej literatúry, že niečo podobné sa dialo v tridsiatych rokoch dvad-siateho storočia v Nemecku. Aj tam vláda predkladala verejnosti zásadné hodnoty nemeckej kultúry s postupne stále viac zdeformovaným obsahom, až to celé pripravilo pôdu pre všet-kým nám známe zverstvá proti ľudskosti, vrátane druhej svetovej vojny. Až po nej, po tomto strašnom zážitku neľudskosti, ľudstvo dospelo k reflexii ľudských práv na základe ľudskej prirodzenosti a „zdravého rozumu“.
K tejto formulácii ľudských práv (zo Všeobecnej deklarácie z roku 1948) sme sa ako samostatný národ vo svojej Ústave prihlásili. Úprimne Vás, pán podpreseda vlády, prosím a ako občan, otec a volič žiadam, aby ste z tejto definície ľudských práv neurobili zdrap papiera a nevoviedli našu krajinu do situácie, ktorá opäť môže vyústiť len do tragédie. Ovocie tejto stratégie už možno pozorovať v krajinách, ktoré ju v takej alebo onakej miere implementovali a výsledkom je totálna hodnotová dezorientácia, chaos v zásadných otázkach ľudskej priro-dzenosti, s následkami pre pokojné a mierové spolunažívanie v spoločnosti.
S úctou ale naliehavo vás teda vyzývam, aby ste s pozície svojej funkcie zástupcu obča-nov SR zásadne odmietli „Stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR“ a neznehodnotili rokovanie Vlády SR takýmto zavrhnutiahodným materiálom.
S pozdravom.
Odoslané 30.8.2013 11:58.
Pán Košč, vďaka za odborný názor v liste. Obdržali ste nejakú odpoveď?
Odoslané 3.9.2013 11:50 ako reakcia na Stanislav Košč.
dnešná správa:

Organizovaná kampaň proti Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv v SR nadobudla v posledných dňoch doslova obludné rozmery: po výzvach na zahlcovanie e-mailových schránok podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka a ďalších predstaviteľov rezortu (kópie takýchto výziev má MZVaEZ SR k dispozícii), teraz niektorí fanatickí odporcovia ľudských práv na Slovensku pristúpili k osobným invektívam, hrubým urážkam a nenávistným vyhrážkam, ktoré zasielajú tajomníčke Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Barbare Illkovej.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozhodne odsudzuje takúto formu nátlaku na zastavenie prác na Celoštátnej stratégii ľudských práv, a varuje organizátorov tejto kampane ako aj všetkých autorov podobných e-mailov, že nátlak tohto druhu je neprípustný. Ak nedôjde okamžite k zastaveniu kampane, MZVaEZ SR podnikne príslušné právne kroky, vrátane trestného oznámenia na konkrétne osoby.

Vyslovovanie názorov a verejná kritika rozhodnutí štátnych orgánov sú legitímnymi nástrojmi občianskej nespokojnosti. Nadávky urážajúce ľudskú dôstojnosť, obviňovanie z pedofílie, korupčného správania a vyhrážanie sa fyzickými útokmi však nielenže prekračujú hranice dobrého vkusu, ale aj napĺňajú skutkové znaky hanobenia osoby a porušovania práv na ľudskú dôstojnosť zakotvených - okrem iného – v Ústave SR aj v príslušných zákonoch.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR preto opakovane apeluje na všetkých tých, ktorí organizujú podobné kampane a majú nutkanie vyjadriť sa písomne k pripravovanej stratégii ľudských práv, aby dbali na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a zdržali sa protiprávneho konania. V opačnom prípade budú znášať následky vyplývajúce z trestnoprávnej zodpovednosti každého občana podľa zákonov SR.


Zdroj: http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=%2FApp%2FWCM%2Fmain.nsf%2Fvw_ByID%2FID_EA74­19BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=%2FApp­%2FWCM%2FAktualit.nsf%2F%28vw_ByID%29%2FID_C4DDCD14ACF6D593C1257BDD0045DF4B
Odoslané 6.9.2013 9:34.