Novinky

« Späť

Rok svätého Jozefa

Rok svätého Jozefa

8. decembra 1870 vyhlásil pápež Pius IX. svätého Jozefa za patróna celej Cirkvi. Presne po 150 rokoch prekvapil svet súčasný Svätý Otec tým, že prostredníctvom špeciálneho dekrétu Apoštolskej penitenciárie vyhlásil na nasledujúcich 365 dní osobitný Rok svätého Jozefa. Súčasne udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí. Ako oznamuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, ponúka sa nám príležitosť využiť obdobie do 8. decembra 2021 na „denné posilňovanie svojho života viery v uskutočňovaní Božej vôle naplno“ podľa vzoru sv. Jozefa: „Všetci veriaci tak budú mať možnosť usilovať sa prostredníctvom modlitieb a dobrých skutkov, aby za pomoci sv. Jozefa, hlavy nebeskej rodiny z Nazareta, nadobúdali útechu a úľavu od ťažkých ľudských a sociálnych súžení, ktoré dnes postihujú súčasný svet.“ Ako teda využiť túto príležitosť a výzvu?

Ako píše pápež František, na pozadí apoštolského listu Patris corde je pandémia COVID-19, ktorá nám dala pochopiť dôležitosť obyčajných ľudí, tých, ktorí ďaleko od svetiel reflektorov každý deň uplatňujú trpezlivosť, vštepujú nádej a zasievajú spoluzodpovednosť. Práve tak ako sv. Jozef, „človek, ktorý prechádza bez povšimnutia, muž každodennej diskrétnej a skrytej prítomnosti“. Predsa však je „bezkonkurenčným predstaviteľom v dejinách spásy“.

Svätý Jozef v skutočnosti vyjadril konkrétne svoje otcovstvo tým, že „ urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi“. A preto „bol kresťanským ľudom vždy milovaný“. V ňom „Ježiš videl nežnosť Boha“, tú, ktorá nám dáva akceptovať našu slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž „neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám“.

Jozefovo otcovstvo sa prejavuje aj v poslušnosti Bohu: svojím „áno“ chráni Máriu a Ježiša, ktorého učí „konať Božiu vôľu“, spolupracujúc na „veľkom tajomstve Vykúpenia“.

Zároveň je Jozef „otcom v prijímaní“, pretože „prijíma Máriu bez preventívnych podmienok“, čo je dôležité gesto ešte i dnes – píše pápež František – „v tomto svete, v ktorom psychologické, slovné a fyzické násilie na žene je evidentné“. Ale Máriin ženích je práve ten, ktorý dôverujúc v Pána prijíma v jej živote udalosti, ktorým nerozumie, s „odvahou a silou“, ktoré pramenia zo „sily Ducha Svätého“.

Cez sv. Jozefa nám akoby Boh opakoval: „Nebojte sa!“, pretože „viera dáva význam každej udalosti, radostnej či smutnej“. Prijatie uskutočňované Jozefom „nás pozýva prijímať druhých bez vylučovania, takých, akí sú“, so „záľubou pre slabých“.

Kňaz spišskej diecézy a aj náš nedávny hosť Slova o viere prof. Trstenský pripomína podobnosť sv. Jozefa so starozákonným Abrahámom, praotcom viery. Analógiu vidí v poslušnosti Bohu u oboch týchto biblických postáv: tak ako Abrahám na slovo poslúchol Boha a odišiel z krajiny Ur do neznámeho Kanáanu, tak aj novozákonný Jozef uveril výzve anjela, aby prijal Máriu za svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Podobnosť vidí aj so starozákonným Jozefom egyptským, ktorý sa nedobrovoľne dostane do Egypta a vďaka svojim schopnostiam a pracovitosti sa stane druhý mužom po faraónovi. Obaja Jozefovia dostávajú dôležité informácie od Boha cez sny – starozákonný cez schopnosť vykladania snov, novozákonný cez sny, v ktorých dostáva odvahu vziať si Máriu alebo chrániť Ježiša pred Herodesom únikom z ohrozeného územia.

Úplné odpustky sa udeľujú za bežných podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) tým veriacim, ktorí sa s duchom strániacim sa akéhokoľvek hriechu zúčastnia na prežívaní Roka sv. Jozefa pri určených príležitostiach a určeným spôsobom. Ďalej tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva. Tiež rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec. Podobne tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná.

Úplne odpustky získajú aj veriaci, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu prenasledovaním zvonka či zvnútra a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. V aktuálnom kontexte súčasnej epidemickej situácie sa dar úplných odpustkov osobitne rozširuje na seniorov, chorých, zomierajúcich a na všetkých tých, ktorí z oprávnených dôvodov nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a s úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života.“

Využime teda túto výzvu Svätého Otca a sústreďme sa v tomto Roku sv. Jozefa na posilnenie našej poslušnosti voči Bohu, prehĺbenie svojej viery a jej prežívania a uvedomovanie si našej zodpovednosti nielen za vlastný život vo viere, ale aj jej odovzdávanie svojmu blízkemu i ostatnému okoliu. Buďme príkladom, svetlom sveta, soľou zeme. Na osoh nám i našim blízkym a na slávu nášho Boha. Nech je Rok svätého Jozefa prínosom najmä mužom, ale aj všetkým nám.

S použitím: www.tkkbs.skwww.vaticannews.va