Kňažia - Kostol sv. šimona a Júdu

Rímskokatolícky kostol sv. Šimona a Júdu. Pôvodne barokový   kostol postavený v roku 1774. Veža bola pristavaná v roku 1843. Sakrálny objekt prestavali v rokoch 1939 - 1940. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Má novšiu úpravu lode a chóru. Veža je krytá barokovou cibuľov s laternou. Fasády sú hladké. Loď má vysoké štíhle polkruhovo zakončené okná. Hlavný oltár je renesančný z roku 1618 s ústredným obrazom od M. Ratskaya z roku 1867. Kazateľnica je rokoková z 18. storočia. Tabernákulová skriňa je baroková z druhej polovice 18. storočia.

 

Bziny - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Klasicistický kostol postavený v rokoch 1805 – 1811. Upravený bol v roku 1957. Jednoloďová stavba s rovným uzáverom presbytéria, sakristiou a vstavanou vežou.  Fasády sú hladké. Veža je krytá zvonovitou prilbou.Hlavný oltár s obrazom Immaculaty je od J. B. Klemensa. Voľný obraz Narodenia Panny Márie v pôvodnom ráme je z druhej polovice 18. storočia.  Na klenbe kostola sú obrazy zo života Ježiša Krista, ktoré namaľovali akademickí maliari Ignác a Biela Kolčákovci. Pod chórom na bočných stenách sú umiestnené obrazy od akademickej maliarky Emílie Holej. Je to obraz Božieho Milosrdenstvaa obraz Matky ustavičnej pomoci.  Spovednica a krstiteľnica sú rokokové z druhej polovice 18. storočia. Bziny pôvodne patrili do farnosti v Dolnom Kubíne. V časoch Juraja Thurzu boli vo farnosti aj obce Vyšný Kubín, Kňažia, Medzibrodie, Záskalie, Jasenová, Valaská Dubová a Pokryváč. Od roku 1787 patrili Bziny do novozriadenej fary v Kňažej. Tento stav trval do roku 1858. 11.apríla 1858 bolo sídlo fary prenesené do Bzín. Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bzinách je postavený na mieste pôvodného kostola, ktorý bol zničený požiarom, zostala len východná časť a obraz Narodenia Panny Márie. Základný kameň súčasného kostola bol položený 11.júna 1805. Dokončený bol 28.9.1811. Posviacka kostola sa uskutočnila 28. októbra 1811. Pôvodné patrocínium, Narodenia Panny Márie bolo zmenené a dnes je kostol zasvätený Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.

 

Medzibrodie nad Oravou - Kostol Panny Márie – pomocnice kresťanov

Rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii – pomocnice kresťanov
Postavený a vysvätený 15. augusta 1993