Sviatosť Birmovania

Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Uvedená sviatosť jednotlivca dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ho obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže je ako pravý Kristov svedok povinný šíriť a brániť vieru slovom i skutkom (porov. KKC 1285). Preto sa príprave na sviatosť birmovania venuje náležitá pozornosť.

 

ČO JE BIRMOVANIE?

Slovo „BIRMOVANIE" pochádza z latinského slova confirmatio a znamená posilnenie. Objasňuje meno „kresťan", čo znamená „pomazaný" a je odvodené od mena samého Krista (grécke Christos - Pomazaný), ktorého „Boh pomazal Duchom Svätým" (Sk 10, 38).

Pomazanie má v biblickej a antickej symbolike mnoho významov: olej je znakom hojnosti a radosti, očisťuje (natieranie pred kúpeľom a po ňom), robí pružným (natieranie atlétov a zápasníkov), je znakom uzdravenia, lebo hojí pomliaždeniny a rany, spôsobuje, že človek vyžaruje krásu, zdravie a silu.

Všetky tieto významy pomazania olejom sa nachádzajú aj vo sviatostnom živote.

 • Pomazanie pred krstom olejom katechumenov znamená očistenie a posilnenie.
 • Pomazanie chorých vyjadruje uzdravenie a posilu
 • Pomazanie svätou krizmou po krste, pri birmovaní a pri vysviacke je znakom posvätenia.

Kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní, birmovaním dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista, aby celý život vydávali „Kristovu ľúbeznú vôňu" (2 Kor 2,15).

Pomazaním dostáva človek znak pečať Ducha Svätého. Pečať je symbolom osoby, znakom jej autority a vlastníckeho pravá na nejaký predmet (tak napr.: vojakov označovali pečaťou ich veliteľa a otrokov pečaťou ich pána). Pečať potvrdzuje právny akt alebo dokument a prípadne ho robí tajným. (KKC § 1293 - 1295)


DEFINÍCIE BIRMOVANIA

 • Birmovanie je pravá a osobitná sviatosť, v ktorej dostávame Ducha Svätého na posilnenie krstnej viery, plnšie spojenie s Kristom a na vydávanie svedectva o Kristovi.
 • Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa udeľuje znovuzrodenému duchovná sila
 • Birmovanie je sviatosť, v ktorej sa birmovanec skrze vkladanie rúk, mazanie a modlitbu, napĺňa Duchom Svätým k vnútornému posilneniu a odvážnemu vyznaniu viery.

 

MATÉRIA BIRMOVANIA

Viditeľným znakom, čiže matériou sviatosti birmovania je krizmácia. Pod „krizmáciou" rozumieme položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou na čele.
 
Krizma - je olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. Olivový olej – predstavuje čistotu svedomia. Balzam - naznačuje vôňu dobrého života

Podstata udeľovania sviatostného znaku ostala stále rovnaká - udeľovanie Ducha Svätého.

Mazanie olejom - krizmou: Je prastarý symbol. Znamená posilnenie, očistenie, splnomocnenie, silu a moc. Svoj pôvod má v Biblii pri mazaní kráľov a svätení kňazov. (2 Sam 2,4 - 7; 2 Sam 5,3 -17; a iné). Aj samotné meno Ježiša - „Kristus", znamená „Pomazaný" (pomazaný Duchom Svätým). Pomazanie krizmou symbolizovalo nasledovanie Krista až do krajnosti svedectva viery - k mučeníctvu (martýriu). Do 6. storočia sa na pomazanie používal olivový olej bez balzamu.

Vkladanie rúk biskupa: Znamená privlastnenie, požehnanie a splnomocnenie. Ako svedok Ježiša Krista dostal birmovanec dispozíciu pre svedectvo, šírenie viery slovom i skutkom a brániť vieru. Tiež symbolizovalo odovzdanie človeka do vlastníctva a služby Ježiša Krista. Od 13. storočia je známy dotyk na líce, ktorý je prevzatý z pasovania za rytiera.

 
FORMA BIRMOVANIA

Formou sviatosti birmovania sú slová sprevádzajúce krizmáciu (vkladanie rúk a mazanie): „(Meno), prijmi znak daru Ducha Svätého."


ÚČINKY BIRMOVANIA

Zo slávenia sviatosti birmovania je zrejmé, že jej účinok spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc. Preto birmovanie prináša:

 • Vzrast a prehĺbenie krstnej milosti (zavŕšenie milosti krstu).
 • Rozmnoženie posväcujúcej milosti.
 • Zveľadenie darov Ducha Svätého v nás (múdrosti, rozumu, rady, sily, ducha poznania a nábožnosti a ducha svätej bázne voči Bohu).
 • Naše pevnejšie zjednotenie s Kristom.
 • Zdokonalenie nášho spojenia s Cirkvou (plnejšie začlenenie sa).
 • Osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom i skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž.
 • Vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter", ktorý znamená, že Ježiš Kristus označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom. Preto môže birmovanie prijať kresťan tak ako krst - len raz v živote.

Každý kresťan, zvlášť pobirmovaný, musí svoje kresťanstvo osvedčiť vo svete svojím životom z viery a bojovať proti všetkým neduhom tohto sveta a cítiť za tento posilnený život viery osobnú zodpovednosť.

VYSLUHOVATEĽ BIRMOVANIA

Rozlišujeme riadnych vysluhovateľov a mimoriadnych vysluhovateľov sviatosti birmovania.

 • Riadnym vysluhovateľom - je biskup.
 • Mimoriadnym vysluhovateľom - je kňaz so splnomocnením biskupa.

 


PRIJÍMATEĽ BIRMOVANIA

Dospelí katechumeni majú prijať sviatosť birmovania a Eucharistiu hneď po krste.

Podmienky pre prijatie sviatosti birmovania:

 • Musí byť pokrstený, ale nepobirmovaný.
 • Musí byť v stave milosti, vhodne poučený a schopný obnoviť krstné sľuby.
 • Ak je schopný užívania rozumu (rozumového rozlišovania), je tendencia posúvať vekovú hranicu skutočnej dospelosti. Najčastejšia zaužívaná prax na Slovensku je od 13 rokov veku.

Latinský zvyk už od stáročí určuje ako orientačný bod na prijatie birmovania „vek usudzovania". V nebezpečenstve smrti sa má deťom udeliť birmovanie, aj keď ešte nedosiahli vek usudzovania.

BIRMOVNÝ RODIČ

 • Každý birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorý sa má starať, aby si pobirmovaný verne plnil povinnosti súvisiace s touto sviatosťou.
 • Cirkev doporučuje, (je užitočné), aby birmovným rodičom bol jeden z krstných rodičov, ak je to možné.
 • Birmovný rodič má spĺňať podmienky platné pre krstných rodičov.
 • Pri birmovaní, ktoré sa vysluhuje hneď pri krste, nesmie byť birmovným iný ako krstný rodič.