Dianie vo farnosti

« Späť

REX GENTIUM

Ó vytúžený Kráľ národov, uhoľný kameň, čo z dvoch uzatváraš jeden ľud, príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme.

Oslovenie „Kráľ a túžba národov“ má pôvod v dvoch prorockých textoch.

V 10. kapitole knihy proroka Jeremiáša čítame „Kto by sa ťa nebál, Kráľ národov?  no, tebe to patrí, veď medzi všetkými mudrcmi národov a vo všetkých ich kráľovstvách nie je ti nič podobné“ (Jer 10,7).

Tento verš sa opakuje na konci Biblie, v piesni, ktorú v nebi spievajú vykúpení:

„... spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?!“ (Zjv 15,3b-4a).

Boh je vládcom všetkých, jemu patrí úcta a zbožnosť, čo sa v jazyku Biblie vyjadruje slovom bázeň.

 Výraz „túžba národov“ odkazuje na Aggeovo proroctvo, ktorého verziu z Vulgáty môžeme preložiť takto: „Ešte chvíľu a otrasiem nebom a zemou, morom a púšťou, pohnem všetkými národmi a príde ten, po ktorom túžia všetky národy, a naplním svoj dom slávou, hovorí Pán.“ (Ag 2,7 - 8).

Po Spasiteľovi túžia všetci ľudia, a to nielen preto, že každý  potrebuje vyslobodenie z hriechu, najmä však preto, že túžba po Bohu je vpísaná priamo do ľudského srdca. 

Kristus je nazývaný tiež „uholným kameňom, ktorý rozdelené spája do jedného“. Toto pomenovanie v sebe spája dve state z listu Efezanom. V prvej je Ježiš predstavený ako uholný kameň, teda kameň, ktorý uzatvára klenbu – pretože on v sebe spája stavbu Božej cirkvi (porov. Ef 2,20-22). Podľa druhého textu Kristus spája dvojaký ľud, ktorý bol do jeho príchodu oddelený – teda židov a pohanov (porov. Ef 2,14-15). Zákon, ktorým sa Izreelský národ odlišoval od ostatných sa naplnil v Novom zákone, ktorý priniesol Kristus. Prisľúbenie, ktoré dostal vyvolený národ sa zároveň rozšírilo aj na pohanov.

Spása, ktorú Mesiáš prináša, sa týka všetkých ľudí – židov aj pohanov. Táto skutočnosť je vyjadrená aj v záverečnom zvolaní antifóny: „Spas človeka, ktorého si utvoril z prachu zeme“ Pozn. Pretože v tom sú si všetci rovní, každý je Bohom stvorený z prachu zeme a od Boha očakáva spásu.

Pozn: Mohli by sme sa čudovať, že stvorenie človeka je tu pripisované Kristovi. Ide o pomerne vzácne tvrdenie, avšak doložené napríklad u Klementa Alexandrijského alebo Ireneja z Lyonu. V Klementovom Učiteľovi napríklad čítame: „Zdá sa mi, že je to práve on (Ježiš Kristus), kto najskôr utvoril človeka z bahna, kto ho potom znovuzrodil skrze vodu a skrze Ducha mu umožnil rásť.“ (Klement Alexandrijský: Učiteľ, I, 98,2).

MODLITBA

Bože Otče,

skrze tvojho jednorodeného Syna

utvoril si z nás nové stvorenie,

zhliadni na dielo svojej milosrdnej lásky

a príchodom Spasiteľa obnov nás a zjednoť nás v Tvojej láske,

pomôž nám, aby sme dokázali dovoliť Tebe,

aby si nás očistil od následkov hriechu. Amen

Výveska

1. adventná nedeľa

Pozrite si sv. omšu v priamom prenose

(na TV LUX, alebo z akejkoľvej farnosti, najlepšie okolo 8:00 alebo 10:00)

Požehnanie adventných vencov a sväté prijímanie bude v exteréri kostola presne o 9:15 a o 11:15.

Môžete si zobrať farník.

Adventné vence a sviece si každý drží v rukách, nebudeme ich nikde klásť, aby nedochádzalo k porušenu rozostupov.

Adventné vence sa na 2. a 3.  sv. omši nebudú požehnávať.

Prosím, aby ste prišli krátko pred uvedeným časom a dodržali rozostupy. Exteriér kostola je rozľahlý a všade počuť.

 

Úmysly sv. omší sa budú zapisovať telefonicky, najlepšie v čase po večerných sv. omšiach v tomto týždni.

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)